Jiná historie Země, část 1f

– předchozí část –

V obrázcích, které ukazují konce oceánských desek propadající se do pláště až do hloubky 600 km, je ještě jedna nepřesnost, o které se chci zmínit, než se budeme zabývat dalšími skutečnostmi, které jsou důsledkem popisované katastrofy.

 

Málokdo se zamýšlí nad tím, že litosférické desky ve skutečnosti plují na povrchu roztaveného magmatu přesně ze stejného důvodu, jako led pluje na povrchu vody. Při ochlazování a tuhnutí zemské kůry totiž látky, které ji tvoří, krystalizují. V krystalech je vzdálenost mezi atomy ve většině případů o něco větší, než když je stejná látka v roztaveném stavu a atomy a ionty se mohou volně pohybovat. Rozdíl je zanedbatelný, asi 8,4 % pro vodu, ale stačí k tomu, aby hustota ztuhlé hmoty byla nižší než hustota taveniny, takže ztuhlé úlomky vyplouvají na povrch.


Pokračovat ve čtení Jiná historie Země, část 1f

Jiná historie Země, část 1e

– předchozí část –

Po zveřejnění prvních dílů se podle mého očekávání v komentářích objevili zástupci oficiální vědy, kteří téměř okamžitě prohlásili vše napsané za nesmysl a autora označili za nevzdělance a ignoranta. Prý kdyby autor studoval geofyziku, petrologii, historickou geologii a deskovou tektoniku, nikdy by takový nesmysl nenapsal.

Bohužel, protože se mi od autorky těchto komentářů nepodařilo získat žádné srozumitelné vysvětlení a místo toho začala urážet nejen mě, ale i ostatní čtenáře blogu, musel jsem jí dát ban. Ale chci zopakovat, že jsem vždy připraven ke konstruktivnímu dialogu a uznávám své chyby, pokud oponent předloží přesvědčivé argumenty ve věci samé, a ne ve formě „nemám čas vysvětlovat to hlupákům, běžte si přečíst moudré knihy, pak to pochopíte”. Navíc jsem v životě přečetl spoustu moudrých knih na různá témata, takže mne žádná moudrá kniha neděsí. Hlavní je, že je skutečně moudrá a informativní.

Jiná historie Země 1d

Nyní se podívejme, co vidíme na pobřeží Tichého oceánu. Dovolte mi připomenout, že při obecném scénáři katastrofy se od místa nárazu pohybuje několikakilometrová vodní stěna všemi směry. Níže je topografická mapa kontinentů a mořského dna v Tichém oceánu, na které jsem vyznačil místo dopadu a směr pohybu vln.

 

Jiná historie Země, část 1cNyní se vraťme do Tichého oceánu, kde se při vstupu objektu vytvořila obří vlna tsunami. A v tomto případě nepůjde jen o vlnu, jak se to děje nyní při zemětřeseních, protože v tomto případě se musí dát do pohybu celá několik kilometrů silná masa vody od hladiny až ke dnu, protože v okamžiku průletu tělesa musí z vody vyklidit prostor o průměru asi 500 km. V tomto případě se část vody, jak jsem již napsal, musí okamžitě přeměnit na páru, což má za následek prudké zvýšení tlaku v místě průchodu objektu a dodání dodatečné hybnosti vodě ve všech směrech od středu dopadu.

Jiná historie Země, část 1b


První fáze. Obrovský objekt o průměru asi 500 km zpočátku prolétá hustými vrstvami atmosféry. Povrch objektu se zahřeje na velmi vysokou teplotu a kolem objektu se vytvoří oblak plazmatu. Velká velikost objektu a velmi vysoká rychlost, kterou se pohybuje, znamená, že v atmosféře vzniká velmi silná rázová vlna. V místě, kudy objekt prochází, bude jeho rychlost úměrná rychlosti objektu, ale jak se bude vzdalovat, bude postupně klesat na rychlost zvuku. Samotný objekt však při průletu atmosférou neztratí rychlost, protože poměr průřezu objektu k jeho hmotnosti bude vzhledem k jeho gigantickým rozměrům velmi malý, takže prakticky nedojde k žádnému aerodynamickému brzdění. Navíc výška hustých vrstev zemské atmosféry je asi 20 km, zatímco odhadovaná velikost objektu je asi 500 km. To znamená, že když spodní okraj objektu již dosáhne povrchu Země, bude většina objektu stále ve vesmíru.

Jiná historie Země, část 1a

“Myšlenky o čemkoli” získaly svolení k publikaci českého překladu obsáhlé studie jednoho z předních ruských badatelů v oblasti alternativní historie Dmitrije Mylnikova, v níž se snaží zrekonstruovat průběh největší katastrofy, jež postihla Zemi v historicky nedávné době. Katastrofy, o níž svědčí nepřehlédnutelné stopy na zemském povrchu, ale o níž se přesto v žádné oficiální vědecké publikaci 

nedočtete

.Malá předmluva

Je to už několik let, co jsem vydal první část své práce „Jak zanikla Tartárie?”. Od vydání textu jsem obdržel mnoho komentářů a dopisů od čtenářů, včetně těch, jež obsahovaly nejrůznější fakta, jež nezapadají do oficiální verze historie, která se dnes vyučuje ve školách a na univerzitách. Některé skutečnosti, o nichž mi čtenáři napsali, tak či onak potvrdily nebo doplnily mé postřehy a závěry. O mnoha z nich jsem se zmínil v následujících článcích nebo v jiných pracích. Ale byly tu i skutečnosti, které naznačovaly, že naše dějiny jsou zkreslené mnohem víc, než jsem si myslel v době, kdy jsem psal stať o Tartárii. 

Svět po středověké potopě

Tento článek bude rozborem mapy, která ukazuje mnoho oblastí země jako zaplavených, zejména nízko položené oblasti Sibiře a východní Evropy. Pokud vím, tato mapa je k dispozici pouze v jedné kopii. Tím říkám, že tuto zeměpisnou situaci na euroasijském kontinentu zobrazil pouze jeden člověk. Mapa nese název „Timaios“ Mapa plavby Argonautů po starověkém světě podle Platóna, Hekataiose , Apollónia a Onomakrita, dějiny Řecka.

CO VY NA TO? 7

Nepříjemné údaje o černobylské katastrofě
Na žádost kolegů z Esquire Alexander Berezin rozebral toto obtížné téma a vysvětlil, jak radiace ovlivňuje člověka, kolik životů si Černobyl ve skutečnosti vyžádal a proč jedním z nejstrašnějších důsledků atomové katastrofy v Pripjati je zpomalení vývoje jaderné energie.
Začnu tím hlavním – rozporem mezi veřejným míněním o účincích záření a skutečnostmi získanými v důsledku výzkumu (a tento rozpor je tak velký, že byli překvapeni i samotní vědci – důkazy jsou ve většině zpráv).
Po jaderné katastrofě u Pripjati radiace zabila asi 4000 lidí. Po ní se nevyskytly žádné vrozené deformace dětí, nedošlo ani ke snížení jejich mentálních schopností, stejně jako k nim nedošlo po Hirošimě a Nagasaki. V uzavřené zóně Černobylu také nejsou žádná mutantní zvířata. Existuje však značný počet lidí, kteří vytvořili a podpořili černobylské mýty, a tím se nepřímo provinili předčasným koncem tisíců lidských životů. Smutným výsledkem je, že většina obětí černobylské katastrofy zemřela na běžný strach, a to navzdory skutečnosti, že netrpěli radiací spojenou s nehodou.
Pod pojmem radiace bude dále v textu myšleno ionizující záření. To může na člověka působit různými způsoby: při velkých dávkách způsobuje nemoc z ozáření, jejímiž prvními příznaky jsou nevolnost a zvracení a pak následuje zasažení řady vnitřních orgánů. Samotné ionizující záření na nás působí stále, ale jeho hodnoty jsou obvykle malé (méně než 0,003 sieverta ročně). Takové dávky zřejmě na lidi nemají znatelný vliv.
Existují místa, kde je záření pozadí mnohem vyšší než obvykle: v íránském Ramsaru je to 80krát vyšší než celosvětový průměr, ale úmrtnost na nemoci obvykle spojované s radiací je tam ještě nižší než v jiných částech Íránu a ve většině regionů světa.
Vysoké dávky záření – zejména ty, které proběhly v krátkém čase – však mohou způsobit velké poškození zdraví. Po atomových útocích v Hirošimě a Nagasaki zemřelo mnoho tisíc lidí na nemoc z ozáření. A co víc, u pacientů, kteří přežili rakovinu, byla o 42 % vyšší pravděpodobnost, že jí znovu onemocní, než u jejich vrstevníků v jiných nebombardovaných městech Japonska. Ti, co v Hirošimě a Nagasaki přežili rakovinu již dříve, vykazovali průměrnou délku života o jeden rok nižší než japonská populace jiných měst stejného období.
Pro srovnání: v Rusku se v letech 1986 – 1994 průměrná délka života snížila šestinásobně oproti Japoncům, kteří přežili Hirošimu.
Kolik obětí měl Černobyl: milion nebo více?
V roce 2007 zveřejnila skupina ruských vědců ve vydavatelství newyorkské akademii věd knihu “Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment” (“Černobyl: Důsledky katastrofy pro lidi a životní prostředí”). V ní porovnávali úmrtnost v „černobylských“ zónách bývalého SSSR před rokem 1986 a po něm. Došli k závěru, že během dvou desetiletí vedla černobylská katastrofa k předčasné smrti 985 tisíc lidí. Vzhledem k tomu, že určitý počet obětí mohl být mimo černobylské zóny (došlo přece k migraci z nich do jiných oblastí), mohl tento údaj podle autorů knihy přesáhnout milion.
Vyvstávají však otázky: proč autoři knihy, známí vědci, členové Ruské akademie věd, ji nenapsali a nepublikovali v Rusku? A proč v publikaci nejsou žádné recenze jiných vědců – koneckonců, otázka milionů obětí Černobylu je přece pro společnost nesmírně důležitá!
Odpověď na tuto otázku přinesla řada knižních recenzí, které se objevily v anglické vědecké literatuře. Drtivá většina těchto recenzí je zničující: jejich autoři opakují jednoduchou myšlenku, že není správné porovnávat úmrtnost v SSSR před rokem 1986 a po něm. Důvodem je to, že po rozpadu SSSR se průměrná délka života zkrátila na všech jeho bývalých územích. V roce 1986 byla průměrná délka života v RSFSR 70,13 let a v roce 1994 již byla jen 63,98 roku. Dnes je dokonce i na Papui-Nové Guineji průměrná délka života o dva roky delší, než tomu bylo v Rusku a na Ukrajině v 90. letech.
Pokles byl velmi prudký – v zemích zasažených Černobylem se průměrná délka života za pouhých osm let zkrátila o 6,15 roku. Úrovně dožití v době před katastrofou poblíž Pripjati se Rusku podařilo znovu dosáhnout až v roce 2013, tedy o 27 let později. Po celou tu dobu byla úmrtnost nad sovětskou úrovní. Naprosto stejný obraz byl i na Ukrajině.
Ale příčina tam byla zcela jiná, než v Černobylu: k prudkému poklesu došlo i mimo zónu znečištění, a dokonce i mimo evropskou část Ruska. A to je pochopitelné: SSSR se zhroutil všude, nejen tam, kde spadly radionuklidy ze čtvrtého energobloku. To znamená, že kniha ruských vědců připsala nadměrnou úmrtnost s přibližně milionem „zemřelých“, k níž došlo v důsledku úpadku a zhroucení SSSR, následkům atomové katastrofy, a předstírala, že se jedná o působení radiace. A pak je jasné, proč by nemělo smysl publikovat takové tendenční dílo v ruštině: bylo by prostě na posměch.
Kolik lidí tedy bylo skutečně zasaženo
Dnes, stejně jako v roce 1986, platí, že skutečně nebezpečná dávka záření, která může vést k nemoci z ozáření nebo jiným akutním formám onemocnění, je 0,5 sievertu ročně (jedná se zejména o normy NASA). Po této hodnotě začíná růst počtu případů rakoviny a dalších následků radiačního poškození. Dávka 5 sievertů za hodinu už je obvykle fatální.
V Černobylu dostaly dávku nad polovinu sievertu maximálně stovky lidí. U 134 z nich propukla nemoc z ozáření, 28 z nich zemřelo. Po nehodě zemřeli ještě další dva lidé na mechanická poškození a jeden na trombózu (spojenou se stresem, nikoli s radiací). Celkově bezprostředně po nehodě zemřelo 31 lidí – to je méně než po výbuchu na Sajano-Šušenské vodní elektrárně v roce 2009 (75 osob).
Radionuklidy emitované během nehody měly znatelný karcinogenní účinek – a byl to on, kdo byl nejmasívnějším škodlivým faktorem havárie. Zdálo by se dost jednoduché spočítat, kolik lidí zemřelo na rakovinu tam, kde zapůsobil „černobylský“ spad, před rokem 1986, a porovnat údaje s úmrtími na rakovinu po tomto roce.
Problém je však v tom, že výskyt rakoviny po roce 1986 rostl a roste mimo černobylskou zónu, a to dokonce i v Austrálii nebo na Novém Zélandu – v oblastech, které nebyly radionuklidy čtvrté černobylské energetické jednotky ovlivněny. Vědci již dlouho uvádějí, že rakovinu způsobuje v současném způsobu života stále častěji něco jiného, co však nebylo plně pochopeno. Je jen jasné, že tento proces probíhá i v těch částech světa, kde jaderné elektrárny vůbec neexistují.
Naštěstí však máme i ​​jiné metody počítání, které jsou daleko poctivější. Nejnebezpečnějším radionuklidem černobylské havárie byl jód-131, velmi krátkodobý izotop, který se rychle rozpadá, a proto poskytuje maximální úroveň jaderného štěpení za jednotku času. Hromadí se ve štítné žláze. To znamená, že většinou rakovin – včetně těch nejtěžších – by měla být postižena právě štítná žláza. Do roku 2004 bylo hlášeno celkem 4 000 případů těchto typů rakoviny, většinou u dětí. Tento typ rakoviny je však nejsnadněji léčitelný – po odstranění žlázy prakticky nedochází k relapsu. Zemřelo pouze 15 ze 4 000 případů.
Světová zdravotnická organizace téměř 20 let shromažďovala data a vytvořila modely, aby pochopila, kolik lidí mohlo zemřít na jiné druhy rakoviny. Na jedné straně je pravděpodobnost jakékoli rakoviny u obětí Černobylu daleko nižší než rakovina štítné žlázy, ale na druhé straně se jiné typy rakoviny léčí daleko hůře. Organizace tedy dospěla k závěru, že celkový počet černobylských obětí rakoviny a leukémie za celou dobu jejich života bude méně než 4 000 lidí.
Shrnutí: kterýkoli lidský život je cenný a čtyři tisíce – to je opravdu velmi vysoké číslo. Počet obětí leteckých katastrof ročně kolísá. Například v roce 2016 při nich zahynulo po celém světě 303 osob. Dá se tedy říci, že Černobyl měl tolik obětí jako všechny letecké katastrofy za dlouhou řadu let. Hrozivě vypadají události v černobylské jaderné elektrárně i na pozadí jaderné energetiky obecně: všechny známé nehody ve všech ostatních jaderných elektrárnách na planetě zabily jen několik lidí. Černobyl tedy představuje 99,9 % všech obětí jaderné energetiky v celé její dlouhé historii.
Jak strach ze záření, a ne záření samotné, si vyžádalo několik stovek tisíc životů
Bohužel však tyto 4000 jsou pravděpodobně jen menšina obětí černobylské havárie. V roce 2015 vědecký časopis Lancet publikoval článek, který uvádí, že hlavní důsledky jaderných havárií jsou psychologické povahy. Lidé totiž většinou plně nechápou, jak funguje záření, a nevědí, že v médiích je počet obětí obvykle přehnaný. Zdrojem znalostí o atomové hrozbě jsou bohužel často hollywoodské sci-fi filmy o postjaderné apokalypse, kde můžete vidět mutanty i sto let po jaderné katastrofě.
V roce 1986 se proto mnoho těhotných žen v Evropě obávalo, že by černobylské emise vedly k deformacím jejich nenarozených dětí. Šly tedy do nemocnic a požadovaly potrat. Podle vědeckých prací na toto téma bylo v Dánsku asi 400 „černobylských“ potratů, v Řecku – 2500. Podobné jevy byly zaznamenány i v Itálii a dalších západoevropských zemích. Autoři řecké studie poznamenávají, že tato čísla jsou pro poměrně malou zemi vysoká, a proto jsou v zásadě slučitelná s předběžnými odhady IAEA, podle nichž Černobyl způsobil 100 – 200 tisíc potratů vyvolaných jen strachem z vrozených malformací.
Ve skutečnosti však nebyly po Černobylu takové deformity registrovány nikde. Všechny vědecké práce na toto téma jsou jednomyslné: prostě neexistovaly. Ze zkušeností s radiační terapií rakoviny je známo, že velká dávka záření přijímaná těhotnou ženou může způsobit deformace jejího nenarozeného dítěte – ale pouze opravdu velká dávka, řádově desetiny sieverta. Aby jimi byla ohrožena, musela by tato těhotná žena bezprostředně po nehodě navštívit přímo území jaderné elektrárny. Protože mezi likvidátory žádné těhotné ženy nebyly, žádné studium zvýšeného počtu deformit neproběhlo, a tak ani nemohly být zaznamenány žádné výsledky – nejen v Evropě, ale ani mezi ženami z evakuační zóny.
Upřímně doufáme, že odhady IAEA týkající se 100 – 200 tisíc „černobylských“ potratů jsou přehnané a že jich bylo ve skutečnosti podstatně méně. Bohužel to však je těžké říci s jistotou, protože v SSSR v roce 1986 nebyly ty, kdo si přály podstoupit potrat, dotázány na důvody svého rozhodnutí. A přesto, soudě podle počtu v relativně malém Řecku a Dánsku, je počet potratů způsobených iracionálním strachem z nehody mnohem vyšší než počet obětí samotné nehody.
Současně lze tyto důsledky těžko připsat pouze havárii reaktoru. Spíše jde o oběti vzdělávacího systému, oběti manipulativních filmů a médií, které ochotně šířily dobře prodávané filmy a články o hrůzách radiace a deformaci novorozenců, které by měly způsobit.
Genetické vady a neplodnost způsobené zářením
Často se uvádí, že záření může zvýšit pravděpodobnost neplodnosti těch, kdo jím byl zasaženi, nebo způsobit genetické vady jejich dětem. To je samozřejmě docela možné a ukazují to případy intuitivní radioterapie těhotných pacientek s rakovinou. To však předpokládá poměrně vysoké dávky záření: plod je chráněn před ionizujícím zářením tělem matky a placenta snižuje množství radionuklidů, které se mohou dostat do něj od matky. Vážné poškození plodu může způsobit radiační dávka 3,4 – 4,5 sievertu – tedy takového, po kterém není ani pro člověka, tím spíše pro ženu (považovanou za méně odolnou vůči záření) pravděpodobné přežít.
I po útocích v Hirošimě a Nagasaki průzkum mezi 3 000 těhotnými ženami vystavenými maximální úrovni radiačního poškození neprokázal nárůst počtu vrozených vad u jejich dětí. Pokud v Hirošimě mělo v prvních letech po atomovém bombardování 0,91% novorozenců vrozené vady, pak například v Tokiu (kde k žádným atomovým výbuchům nedošlo) – 0,92%. To samozřejmě neznamená, že pravděpodobnost vrozených vad po jaderném bombardování klesá, ale jen to, že rozdíl 0,01% je příliš malý a může být způsoben náhodou.
Vědci předpokládají, že teoreticky k defektům způsobeným radiací může dojít: některé modely ukazují, že u těhotných žen, které byly v blízkost jaderného výbuchu, může dojít k nárůstu počtu defektů – 25 případů na 1 milion porodů. Problém je však v tom, že ani po atomových útocích, ani po Černobylu se nevyskytoval milion těhotných žen v zóně vážného radiačního poškození. Z tisíců dostupných těhotenství je téměř nemožné statisticky spolehlivě detekovat účinek na 25 milionů.
Populární názor, že žena se může stát neplodnou v důsledku záření, také výzkum nepotvrzuje. Jsou známy ojedinělé případy neplodnosti z ozáření – po radiační terapii rakoviny, kdy se do vaječníků přivádí obrovská, ale striktně lokalizovaná dávka ionizujícího záření. Problém je v tom, že během jaderného útoku se záření dostává do celého těla ženy, zatímco při radioterapii se záření používá pouze přísně cíleným způsobem. Dávka potřebná ke způsobení neplodnosti je tak vysoká, že člověk s největší pravděpodobností dříve zemře.
Vyvstává tedy přirozená otázka: pokud všechny vědecké práce na toto téma naznačují absenci pozorovaných abnormalit u novorozenců a nulové šance na sterilizaci radiací – odkud společnost přišla s myšlenkou, že záření masivně vede k neplodnosti dospělých a deformacím dětí?
Je ironií, že důvody pro to spočívají v populární kultuře. V první polovině minulého století byly záření (také se tomu říkalo rentgenové záření) připisovány magické vlastnosti. Věda té doby neměla přesné údaje o účincích radiace na člověka – Hirošima se ještě nestala.
Proto se rozšířil názor, že i jeho malá dávka může z dítěte udělat mutanta nebo z potenciální matky neplodnou ženu. V letech 1924 – 1957 se v rámci eugenických programů „začištění“ geneticky „nesprávných“ nastávajících matek (duševně nemocných a dalších) ve Spojených státech dokonce pokusili takové ženy sterilizovat radiací proti jejich vůli. Takové experimenty však měly směšný výsledek: více než 40 % „sterilizovaných“ úspěšně porodilo zdravé děti. A dětí by bylo ještě víc, nebýt skutečnosti, že mezi násilně sterilizovanými bylo mnoho žen, které byly drženy v psychiatrických zařízeních, a proto měly omezený přístup k mužům. Jak vidíme, rozsah mýtu o „sterilizaci“ a „znetvoření“ zářením byl obrovský ještě před pádem první atomové bomby.
Je možné pokládat jadernou energii za relativně bezpečnou?
Abychom dobře pochopili, jak velké jsou následky černobylské katastrofy pro energetický sektor, je nutné porovnat počet obětí událostí z roku 1986 s počtem obětí jiných druhů energie.
To není tak těžké. Podle obecně přijímaných amerických odhadů úmrtí občanů USA na emise z tepelných elektráren ve Spojených státech na ně předčasně umírá 52 tisíc lidí ročně. To je jen něco málo přes 4 000 za měsíc, což je více než jeden Černobyl za měsíc. Tito lidé zpravidla umírají bez sebemenší představy o tom, proč se jim to děje. Na rozdíl od jaderné energie s jejím zářením je dopad výroby tepelné energie na lidské tělo pro lidstvo málo známý.
Hlavním mechanismem působení tepelných elektráren na zdraví jsou mikročástice o průměru menším než 10 mikrometrů. Člověku projde plícemi 15 kilogramů vzduchu denně a všechny částice menší než 10 mikrometrů jsou schopny vstoupit do jeho krevního oběhu přímo plícemi – náš dýchací systém prostě nemůže filtrovat tak malé předměty. Cizí mikročástice způsobují u lidí rakovinu, kardiovaskulární onemocnění, ale i mnohé další zdravotní problémy. Náš oběhový systém není stavěn k přenášení cizích mikročástic a ty proto vytvářejí krevní sraženiny, jež mohou fatálně ohrozit srdce.
V případě Černobylu není známa žádná žena, která by dostala dávku nejen 3,4 – 4,5 sievertů, ale ani desetkrát menší. Pravděpodobnost vrozených vad u dětí zde proto byla ještě nižší než v Hirošimě a Nagasaki, kde byly těhotné ženy, které dostaly dávku více než polovinu sievertů. Bohužel v naší zemi (RF) neexistují studie o počtu lidí, kteří každoročně zemřou na následky provozu tepelných elektráren. V USA jsou však „normy“ úmrtí lidí z provozu tepelných elektráren sledovány již po dlouhou dobu.
Nejčistším typem z nich jsou plynové tepelné elektrárny, které zabíjejí pouze 4 000 lidí na bilion kilowatthodin, uhelné elektrárny minimálně 10 tisíc obětí při odpovídajícím výkonu. V naší zemi produkují tepelné elektrárny 0,7 bilionu kilowatthodin ročně, z nichž některé jsou stále uhelné. Soudě podle amerických „standardů“ by ruský tepelný energetický průmysl měl každoročně zabít tolik lidí, kolik jich zabila jaderná energie v celé své historii. Jaderná energie, s přihlédnutím k obětem Černobylu a Fukušimy, totiž dává úmrtnost 90 úmrtí na bilion kilowatthodin produkce.
To je desetkrát méně než u tepelných elektráren na plyn (připomeňme: 4 000 za bilion kilowatthodin), více než stokrát méně než v případě uhelných tepelných elektráren a 15krát méně než u vodních elektráren (1400 úmrtí na bilion kilowatthodin, zejména při zničení hráze a následném zaplavení). Větrné turbíny byly v roce 2010 odpovědné za 150 úmrtí na bilion kilowatthodin – tolik lidí zahynulo během jejich instalace a údržby.
Solární panely instalované na střechách domů se také neobejdou bez havárií a jsou pětkrát méně bezpečné než jaderné elektrárny, protože v důsledku jejich zřícení došlo ke 440 úmrtím na bilion kilowatthodin výroby. Velmi špatná je situace s tepelnými elektrárnami na biopaliva: produkují více pevných nečistot a mikročástic než plynové a uhelné a zabíjí 24 tisíc lidí na bilion kilowatthodin výroby.
Graf NASA o počtu každoročních úmrtí, kterým by se jaderné elektrárny mohly vyhnout vytlačením nebezpečnějších tepelných elektráren. Je jasně vidět, že v 21. století mluvíme o 80 000 životech ročně.
Skutečně bezpečné jsou pouze velké solární elektrárny: jejich panely jsou instalovány v nízkých nadmořských výškách a počet úmrtí během jejich výstavby je mizivě malý. Podle výzkumníků z NASA celkový počet úmrtí, kterým jaderné elektrárny zabránily tím, že nahradily elektrárny tepelné, činil jen do roku 2009 1,8 milionu.
O tom všem se však mimo vědecké kruhy nic neví, protože vědecké časopisy jsou psány odborným jazykem plným odborných termínů, pro veřejnost málo srozumitelným. O černobylské havárii se však na druhé straně mluví hodně a informace jsou pularizačními médii na rozdíl od vědeckých článků podávány srozumitelně a jednoduše.
Případ černobylské havárie proto výrazně zpomalil výstavbu jaderných elektráren jak v SSSR, tak i v zahraničí. Navíc to zřejmě udělal neodvolatelně: můžeme téměř s jistotou říci, že ani většina médií ani kinematografie nikdy nebudou informovat o jaderných elektrárnách jinak než dnes.
Scénáristé totiž nečtou vědecké články. Proto podíl jaderné energie na světové produkci s jistotou stagnuje a bude stagnovat i nadále. Současně roste světový energetický průmysl, takže jaderné elektrárny jsou nahrazovány energií produkovanou plynem a zatím v menší míře i větrem a sluncem. Zatímco alespoň větrné elektrárny a solární panely (kromě těch na střechách) jsou relativně bezpečné, pak plynové tepelné elektrárny zabíjejí lidi desetkrát účinněji než jaderné.
Černobyl tak zabíjí nejen strachem – jako v případě bezdůvodných potratů v roce 1986, ale také tím, že zpomalil vývoj relativně bezpečné jaderné energie. Je těžké vyjádřit výsledky této inhibice v přesných číslech, ale mluvíme o stovkách tisíc životů.
Materiál byl poprvé publikován na stránkách Esquire.ru
překlad: Vlabi

Římské záplavy

Už mnohokrát jsme v různých článcích na tomto blogu narazili na skutečnosti naznačující, že v poměrně nedávné minulosti došlo v různých částech světa (či dokonce globálně) k rozsáhlým katastrofám, o nichž však oficiální historie záhadně mlčí. A tohle samozřejmě musí správného konspirátora řádně nabudit, aby hledal další informace. V následujícím textu vám o jednom takovém svém pátrání povím.

1700, Caspar van Wittel (1653 – 1736)

Jako milovník výtvarného umění občas internetem brouzdám po světových galériích i po sbírkách soukromých. Když nedávno jeden takový můj výlet dorazil do Říma a prohlížela jsem si malby, kresby i grafické listy, na nichž jsou zachyceny ty nejznámější architektonické památky „věčného“ města, zaujalo mě, že v různých časových obdobích tyto objekty vypadaly odlišně. A ty změny se nezdály být výsledkem lidské činnosti: takhle by se na těchto památkách podepsala spíše přírodní katastrofa!