Ztracený klíč, část 8.Kapitola 8 – Energetická infrastruktura měst minulosti


IMG 8.1 – “Repton Cross”, Derbyshire, Anglie

Abychom pochopili princip fungování starých energetických zařízení, je nutné vědět o dalším důležitém aspektu oboru. Pokud jste byli dostatečně pozorní, měli jste si všimnout, že všechny toroidní systémy, od plodů po energetické nádoby, mají výběžek neboli osu, která prochází jejich středem.

IMG 8.2 – Solné lázně, Besancon, Francie

Tato osa má velmi důležitý praktický účel. Ale než vám řeknu, co je podstatou, rád bych se vás pokusil navést na správnou myšlenku, na stejnou cestu, kterou jsem šel já sám.

Pokud se o toto téma zajímáte již delší dobu, pak s největší pravděpodobností znáte takové artefakty, jako jsou vadžry. Pravděpodobně každý zájemce o vadžrách a jejich potenciálním energetickém účelu něco ví nebo alespoň něco zaslechl. Na internetu je spousta dohadů, jak by mohly fungovat, ale bohužel nikde není jasné vysvětlení.

IMG 8.3

S ohledem na všechny předchozí informace jistě ve vadžře vidíte známé prvky minulých energetických systémů. Tedy pokud čtete pozorně, pak byste samozřejmě měli. Uprostřed vadžry je jasně vidět nádoba a po stranách něco jako obelisky s hroty. S vědomím, že nádoba vytváří kolem sebe toroidní pole, zkusme si toto vše představit:

IMG 8.4

Všimněte si, že obrys toroidního pole, které by se mělo objevit kolem nádoby, je viditelný dokonce i v designu samotné vadžry.

Jak vidíte, toroidní pole vzniká kolmo k hlavní ose vadžry. Ale na základě návrhu samotné struktury je zřejmé, že hlavní tok energie musí procházet oněmi obelisky (pravděpodobně se soustředí na jejich špičky) a ty jsou mimo toroidní oblast! Nabízí se tedy otázka – co je ovlivňuje, když ne toroid?

Pokud jste to sami neuhodli, pak je odpověď následující – toroidem vždy prochází další energetický tok / pole, které má podobu spirálního hyperboloidu.

IMG 8.5

Zpočátku mě na tuto myšlenku navedly ilustrace z knihy Kena Wheelera a také toto video z jeho kanálu YouTube:


Pak jsem si ale uvědomil, že něco podobného jsem už viděl mnohokrát na úplně jiných místech a v jiných podobách. Celou tu dobu byly kolem nás v zašifrované podobě stopy a náznaky o skutečné struktuře polí a okolní reality:

IMG 8.6 – Převzato z různých vydání časopisu «The Workshop» (1868 – 1881)

IMG 8.7 – Převzato z různých vydání časopisu «The Workshop» (1868 – 1881)
IMG 8.8 – Převzato z různých vydání časopisu «The Workshop» (1868 – 1881)

IMG 8.9 – «Handbook of ornament» by Franz Sales Meyer (1900)

IMG 8.10 – «L’ornato» by Augusto Garneri (1921)

IMG 8.11 – «The grammar of ornament» by Owen Jones (1856)

Výše uvedené vzory byly shromážděny z různých prvků architektury a každodenního života starého světa. Harmonie s vesmírem ležela v samém srdci minulé kultury, takže naši předkové odráželi její strukturu téměř ve všem, co vytvořili.

Nejviditelnějším a nejznámějším příkladem je však symbol „fleur-de-lis“, také známý jako „heraldická lilie“:

IMG 8.12

Kde všude se dnes tento symbol nachází – od staré heraldiky po moderní oděvní doplňky. Jak však ukazuje praxe, většina z nás může na něco zírat celé roky, a přesto si podstaty nevšimne. Ale teď, když víte o toroidně-hyperboloidní geometrii pole, už to pro vás bude těžké nevidět:

IMG 8.13

A i když se tento symbol postupem času stal převážně dekorativním, mám důvod se domnívat, že byl původně používán k označení zařízení / prostorů spojených s transformací / distribucí energie:

IMG 8.14 – «The pier», Skegness, England

Ale vzpomínka na staré vědění se nezachovala jen v ornamentu a heraldice. I staré poháry / kalichy jsou dobrým příkladem použití toroidně-hyperboloidní geometrie:

IMG 8.15 – «Ceremonial chalice» (or «Sifridus chalice») from the Osnabruck Cathedral, Germany

IMG 8.16 – «Číše na svěcenou vodu z Alexandro-Svirského monastiru, Rusko

Podobně jako u vadžry je nádoba umístěna ve středu osy. A ukazuje se, že kapalina nalitá do horní nádoby je v oblasti působení hyperboloidního toku. Je pravděpodobné, že v takovém případě učinil vodu chutnější a zbavil ji případných jedů / toxinů. Velmi praktické, že? Pokud tento princip fungoval s vadžrami a poháry, pak není pochyb o tom, že byl aplikován i pro podstatnější účely. Nejprve se však podívejme na jiný příklad.

Existuje jedna oblíbená hračka, o které jste s největší pravděpodobností slyšeli a možná jste si s ní i hráli, ale určitě jste si neuvědomili, s čím máte co do činění. Tato hračka je takzvaná „káča“ (nebo „vlček“):

IMG 8.17

Káča se vyskytuje v různých variantách, které se od sebe liší především formou a způsobem ovládání. Hlavním smyslem této hračky je, že jí ručně dáte rotaci a ona pak tuto rotaci nějakou dobu udrží díky gyroskopickému efektu. Gyroskopy jsou samy o sobě docela zajímavé téma, ale rád bych vás upozornil na něco jiného.

Začnu podivností názvu. Pro rusky mluvícího člověka slova „káča (юла)“ a „vlček“ (волчок) neprozrazují žádné zvláštní detaily. Osobně jsem v etymologických slovnících nenašel nic, co by mohlo naznačovat důvod použití právě takových názvů. Pokud se však uchýlíme k anglickému pojmenování této hračky, vše do sebe začne zapadat. Anglicky se totiž tato hračka jmenuje „spinning top“, což lze přeložit jako „вращающающаяся верхушка“ („točící se špička“). To už zní na jednu stranu mnohem jasněji než юла nebo волчок, ale zeptáte se, proč se tam používá slovo “top”? Co tím mysleli? Pokud to vezmeme jako „vrchol“, tak nás to nikam nepovede. Pokud si však myslíte, že anglické slovo „top“ je v tomto případě odvozeno z ruského „torus“ (torus / toroid), pak vše zapadá na své místo. Hračka má totiž opravdu toroidní tvar a opravdu se točí.

Další vodítko pochází z jazyka marathi (jeden z jazyků, kterým se mluví v Indii). V maráthštině se tato hračka nazývá “bhovara” (“भोवरा“) a toto slovo se překládá jako vír, což nás zase odkazuje na tento fyzikální jev. Zřejmě se v určitém okamžiku někdo rozhodl změnit název této hračky v různých jazycích, ale nemohl důkladně zakrýt stopy. Není to první takový případ.

Nicméně i přímý překlad anglické verze s vrcholem („top”) nám dává velmi zajímavou nápovědu. Možná jste si toho již sami všimli, ale pokud ne, pak vám napovím pomocí následující fotografie:

IMG 8.18 – «Ducal Brewery», Brunswick, Germany

I přes konstrukční rozdíly mezi tehdejšími nádobami si nelze nevšimnout výrazné podobnosti mezi nimi a káčou. Jsem si docela jistý, že nádoba sloužila jako prototyp pro káču. Vzhledem k tomu všemu je logika slova „top“ jasná. Mohlo by to banálně naznačovat místo instalace známého objektu – vrchol / střecha.

V rámci tohoto srovnání je třeba pro každý případ upřesnit ještě jeden detail. Pokud se tato hračka otáčela kolem své osy úplně, tak nádoby se úplně neotáčely. V jejich případě rotace probíhala uvnitř těla a rotovala tam nějaká substance. Více podrobností o tom bude v závěrečné kapitole.

Ale kromě některých technických rozdílů mezi speciálními nádobami a káčou je kromě vzhledu jedna velmi důležitá podobnost. Tato podobnost se objevuje pouze u typu káči, která k pohonu používá šroubovací tyč:

IMG 8.19

Princip činnosti takové káči znamená transformaci příchozího pohybu do rotačního. Ve skutečnosti se děje přibližně to samé, jako když je šroub utahován do závitu matice. Pouze v tomto případě není hlavní rotace na šroubu, ale na matici, ke které je připojeno tělo káči. U standardního (pravotočivého) závitu pro takový systém platí univerzální pravidlo pravé ruky:

IMG 8.20

Tato okolnost je důležitá z toho důvodu, že jasně ukazuje souvislost mezi toroidem a jeho osou, kterou jsem dříve označil jako spirální tok energie ve formě hyperboloidu. Vědomí, že obě složky jsou v jakýchkoliv takových systémech na sobě závislé, umožňuje mnohem snadněji pochopit podstatu, zejména pokud jde o složitější procesy, jako je tomu v případě nádob. A pokud je přenos energie podél centrální osy primární u káči, pak u nádob se s největší pravděpodobností vše dělo naopak. V nich byla primární rotace substance, která zase vytvořila pohyb energie podél osy / tyče.

Nyní shrňme naše poznatky o toroidně-hyperboloidní struktuře pole do jednoho obrázku a zkusme je aplikovat v praxi. Za tímto účelem se blíže podíváme na konstrukční prvky energetických zařízení městské infrastruktury.

IMG 8.21 – «The spa», Scarborough, North Yorkshire, England

Pokud upřeme pozornost na tvar střech, kopulí, luceren a kupolových rotundových instalací starých měst, můžete vidět, že jsou všechny vyrobeny přibližně stejným způsobem – buď ve formě kužele / pyramidy, nebo ve v podobě polokoule. Všechny tyto formy jsou kupodivu druhy hyperboloidu:

IMG 8.22

V některých případech se tato geometrie používá jednoduchým způsobem, jako třeba zde:

IMG 8.23 – «Weltzin Place and St. Paul’s Church», Bromberg, Germany

V jiných případech má složitý vlnitý tvar, střídající se rysy jak hyperboloidní, tak toroidní geometrie:

IMG 8.24 – «Park Keeper’s house», Berger’s Park, Bremen, Germany

A někde forma otevřeně demonstruje spirálovitý charakter pohybu toku energie:

IMG 8.25 – «Exchange hall», Copenhagen, Denmark

S vědomím toho, že geometrie hyperboloidu je neoddělitelně spjata s geometrií toroidu, a také s vědomím, že většina starých struktur měla ve své původní konfiguraci na vrcholcích speciální nádoby, můžeme tyto hádanky snadno poskládat do jednoho celku. Pokud si vizualizujeme toroidní pole vytvořené nádobou, ukáže se, že kopule pod ním bude ideálně zapadat do tvaru geometrie hyperboloidu:

IMG 8.26 – «Národní muzeum», Praha, Česká republika

A přestože se tato architektonická a technologická metoda nachází v různých obměnách téměř ve všech starých konstrukcích, je třeba poznamenat, že absence kopule neznamená, že je zařízení nefunkční. Tato geometrie byla zjevně prostě přirozeným pokračováním toroidního pole a umožňovala jej nasměrovat tím nejlepším možným způsobem.

V této etapě vám může připadat trochu zvláštní, jak toroidně-hyperboloidní geometrie přechází z jednoho tvaru do druhého. Koneckonců, pokud mluvíme nezaujatě a bereme jako základ jiné příklady, pak v některých případech kupole nevypadají jako součást hyperboloidu, ale jako nezávislý toroid. Je třeba poznamenat, že proces transformace geometrie toroidů není zdaleka nejjednodušším předmětem pro vizualizaci. Příroda nám však zanechala několik vodítek, s jejichž pomocí snáze pochopíme podstatu tohoto procesu:


Zpočátku, když je poupě ještě uzavřené, opravdu vypadá jako pevný toroid. Ale po otevření se zdá, že je obrácený naruby, přičemž si zachovává obrysy své geometrie. Síla, která způsobuje růst a rozvíjení květu, proudí jeho stonkem (a má spirálovitý charakter (AV 8.1). Podobný princip se používá u kupolových instalací. V podstatě je kupole obrácená květina. Jde jen o to, že v případě květiny jde energie ze semene do poupěte a v případě kupolové instalace z nádoby do kupole.

Předpokládám také, že dalším důvodem pro použití kopulí v praxi je refrakční vlastnost (AV 8.2) polí ve vydutých prostorech. Nejsem si tím však stoprocentně jistý, takže to nechávám na vás.

Tak či onak, to, co je uvnitř kopule, spadá do oblasti působení proudícího energetického toku. V závislosti na účelu té či oné struktury / zařízení může tento dopad hrát různé role. V případě běžných altánů / besídek, dobře známých z článků tech_dancer, byli objektem působení energetického toku lidé.

IMG 8.27 – «Terraces near the casino», Monte Carlo, Monaco

Dříve bylo možné tvrzení, že se lidé uvnitř takových struktur cítili lépe, brát skepticky. Ale nyní, když rozumíte struktuře pole, které kolem těchto struktur a uvnitř nich vzniká, by vám tyto informace měly připadat očividné.

Při této příležitosti bych rád vyslovil další zajímavou myšlenku související s toroidně-hyperboloidní geometrií a deštníky, které lze často vidět na starých fotografiích. Když teď vidíme lidi na starých fotkách se slunečníky / deštníky, zdá se nám to divné. Jsme zvyklí na vysvětlení, že taková prý tehdy byla móda. Nicméně, co když za tím bylo víc? Co když i deštníky kdysi měly sofistikovanější využití, než jsme si zvykli myslet? Designově se až příliš podezřele podobají starým energetickým zařízením. Co když byly kdysi používány jako kompaktní a přenosné rezonátory? Pokud je to pravda, pak to může vysvětlovat, kde se móda deštníků vlastně vzala, a také hlouběji porozumět různým artefaktům minulosti, které se na první pohled zdají být obyčejnými rekvizitami.

IMG 8.28 – vlevo: ilustrace z Das Wappenbuch od Konrada Grünenberga; uprostřed: oltář z kostela sv. Mikuláše, Tallin, Estonsko; vpravo: Madonna dell’ombrello od Girolamo dai Libri

Ale i když se vám stále zdá, že to všechno nemůže člověka nijak ovlivnit, podívejte se na následující obrázek a znovu se zamyslete:

IMG 8.29

To, že většina lidí má vlasy na temeni stočené do spirály, je mnohým známo, ale to, že červené krvinky vypadají jako malé toroidy, jsem si sám všiml teprve nedávno. Ve skutečnosti se v lidském těle skrývá spousta indicií o tom, jak vše vlastně funguje, jen vám to moderní medicína nikdy neřekne.

Jedno z hlavních tajemství lidského zdraví a dlouhověkosti spočívá v pochopení, že člověk je spojitá kombinace pevných a tekutých krystalů shromážděných z obrovského množství toroidních polí. Harmonické strukturování těchto polí je jediným správným lékem na všechny existující nemoci.

Ať tak či onak – budeme pokračovat se starými konstrukcemi a přejdeme k jejich složitějším variantám. V první části tohoto článku jsem podal důkazy o přítomnosti některých podivných zařízení v řadě starých kupolovitých struktur, kterými jsou krystaly, železné válce a další neobvyklé předměty.

IMG 8.30 – «Fontaine de guillaume», Istambul, Turkey
IMG 8.31 – «Lower bridge and rathhaus», Bamberg, Bavaria, Germany

IMG 8.32 – «Kursaal», Ostend, Belgium

Poměrně zajímavý detail se skrývá v etymologii slova „Kursaal“. V překladu z němčiny to doslova znamená „léčebna” nebo “léčebný sál” (Kur: léčba + Saal: sál / sál). Vezmeme-li v úvahu výše uvedená fakta, můžeme pochopit hlubší význam použití tohoto termínu.

Je čas vysvětlit, jak to celé fungovalo. Jak jste již měli pochopit – bez ohledu na to, co přesně bylo v oblasti hyperboloidního toku, vše bylo vystaveno stejnému působení.

IMG 8.33

Podívejme se blíže na variantu s krystaly. Na základě informací v předchozích částech článku víme, že jsou to ideální energetické rezonátory. Jinými slovy, dokážou skrze sebe propouštět energii tím nejefektivnějším způsobem. Přesto se nabízí přirozená otázka – proč by měl krystal vstupovat do rezonance s určitou energií, která jím prochází? K čemu to je? Na jednu stranu by se dalo uvažovat, že tato problematika je extrémně složitá a vyžaduje seriózní vědecké experimenty, aby ji plně doložily. Ale na druhou stranu nás uvažované jevy neustále vedou k pochopení, že všechny fyzikální jevy jsou univerzální a ve své podstatě stejné. To znamená, že odpověď na naši otázku můžeme najít jinde. V našem případě nápověda spočívá v tom, jak fungují pevnolátkové lasery.

IMG 8.34

Nejjednodušeji řečeno, princip činnosti nejběžnějšího pevnolátkového laseru spočívá v tom, že světlo vyzařované spirálovou lampou prochází krystalem, který jej zase strukturuje. Poté je toto strukturované (koherentní) světlo vyzařováno z jednoho konce zařízení pomocí poloprůsvitného zrcadla. Pro snazší pochopení je potřeba světlo vnímat jako pole, a ne jako proud nějakých neexistujících částic.

GIF 8.1 – Source (AV 8.3)

Animace ukazuje rozdíl mezi průchodem světla rubínovým a obyčejným sklem. Uspořádanější struktura rubínu vám umožňuje koncentrovat světlo (nebo ho učinit koherentnějším), což znamená, že vidíme jasnější záření.

I při povrchním zkoumání laserů můžeme vyvodit logickou paralelu s umístěním krystalů uvnitř instalací kupolových rotund. Jejich účelem bylo zjevně transformovat a/nebo soustředit energii, která protékala instalacemi. Po zaostření / transformaci by mohla být energie přesměrována do dalšího obvodu nebo transformátoru umístěného buď pod krystalem nebo někde uvnitř budovy. Ale bohužel o těchto detailech nic nevím.

Ale co to bylo za energii? Spojíme-li do jednoho obrázku informace o laserech, o použití monokrystalů v elektronice, o umístění krystalů v oblasti působení hyperboloidního toku, o zahřívání lingamu a pyroelektřině z kapitoly 4, jakož i vizualizace magnetických polí a vodičů z kapitoly 7, pak můžeme dojít k závěru, že existuje explicitní spojení hyperboloidního toku s energií, kterou jsme zvyklí vnímat jako elektřinu. Nicméně to nemohu s jistotou říci a myslím si, že v našem případě je mnohem důležitější pochopit podstatu jevu, než se mu snažit dát nějaké jméno. Navíc, pokud vezmeme za základ toroidně-hypereboloidní model chápání energie, pak si nejsem jistý, že v tomto případě můžeme obecně použít termín jako „elektřina“.

Každopádně, když uvádím konstrukci plně zkompletované kupolové rotundy s krystalem, nemohu jinak než nakreslit analogii s principem fungování indukčního ohřevu, který využívá tzv. „vířivé proudy“.

IMG 8.35

Podle obecně uznávaných představ tyto proudy vznikají podél osy kolmé k magnetickému poli. Pokud umístíte předmět do těchto vířivých proudů, pak začne přijímat energii. Způsob, jakým bude objekt vést přijatou energii skrz sebe, závisí na jeho krystalové mřížce. Pár názorných příkladů, jak se to děje:Indukční ohřev se používá především pro tavení a kalení kovů. To však vůbec neznamená, že tento princip nelze využít i jinak. Důvod, proč se předmět začne přehřívat a tavit, je ten, že spotřebovává více energie, než je schopen zvládnout. Předpokládám, že pokud zvolíte objekt s vhodnou krystalovou mřížkou a správnou frekvencí expozice, můžete dosáhnout rezonančního efektu. V tomto případě energie hyperboloidního toku nezničí objekt jako v indukčních pecích, ale plynule v něm proudí a zaostřuje, analogicky jako u pevnolátkového laseru.

Tuším však, že i v této situaci bude rezonátor sálat teplo. A když jsem učinil takový závěr, nevycházím ani tak z fyzického chápání procesu, jako spíše z návrhu mnoha instalací kupolových rotund. Nedělali je pro nic za nic buď zcela otevřené nebo se snadno otevíratelnými okenicemi. Přikláním se tedy k názoru, že se tak stalo především proto, aby se usnadnilo odvádění tepla vydávaného zařízeními, která v nich byla dříve umístěna.

IMG 8.36 – vlevo: «Basilica Fourviere», Lyon, France; uprostřed: «Frauen Church», Munich, Bavaria, Germany; vpravo: «Tom Tower», Oxford, England

IMG 8.37 – «National Museum», Munich, Bavaria, Germany

Ze stejného důvodu se mnoho energetických systémů Východu, o kterých se uvažovalo v první části článku, nacházelo buď na otevřených místech nebo pod zemí, anebo ve vodě. Výsledkem byl velmi praktický a ekonomický ekosystém – instalace měly pozitivní dopad na životní prostředí a prostředí zajišťovalo bezplatné chlazení instalací.

Nyní přejděme k úvahám o zvonech, které jsou nejkontroverznějšími představiteli energetických instalací minulosti.

IMG 8.38 – «Car-zvon», Kreml, Moskva, Rusko

Všechny svým tvarem ztělesňují geometrii hyperboloidu, což znamená, že uvnitř nich samozřejmě měla být nějaká výplň, která interagovala s energií, jež jimi procházela. Tato výplň zmizela téměř ze všech zvonů přibližně ve stejnou dobu, kdy mizely krystaly z kupolových instalací. Zcela náhodou se mi však podařilo najít přibližný obrázek, jak by tato náplň mohla vypadat. V čísle 18 The British Trade Journal and Export World z 1. června 1880 byl publikován následující obrázek:

IMG 8.39 – Převzato ze str. 920 «The British Trade Journal and Export World» (Volume 18)

Pokud by vedle této instalace nebyl vyobrazen zvon, pak bych mu asi ani nevěnoval pozornost a tím spíše bych nedokázal nikoho přesvědčit, že je lze propojit. Ale skutečnost, že je znázornili společně, činí tuto souvislost zřejmou (ačkoli lze leccos vytušit při pohledu na obrys samotné instalace). To, co nazýváme zvonem, se navlékalo na instalaci jako víko / kopule. S největší pravděpodobností se tak dělo ze dvou důvodů – za prvé, aby vstoupil do rezonance s hledanou energií a nasměroval ji na obsah zvonu (k tomu byl zapotřebí tento tvar), a za druhé, aby se obsah chránil před vnějšími vlivy (jako jsou lidé, zvířata a přírodní srážky).

Když instalace přestala fungovat samostatně, začali ji spouštět pomocí fyzické síly a přivázali k ní koně. Podle tvaru tohoto zařízení (a také z toho, že kůň musel evidentně chodit v kruhu) můžeme usoudit, že jeho vnitřní část rotovala jako turbína. Totéž lze vytušit z popisu uvedeného na stránce časopisu – celá sekce je věnována různým generátorům energie („Hydraulická zařízení pro zásobování vodou, odvodňování a zavlažování”).

Neměli byste být také zmateni tím, že tento zvon je umístěn na zemi, a ne na pro něj známějším místě. Koneckonců, pokud technologie fungovala, jaký je rozdíl v tom, kam ji umístili? Na přání bylo možné podobný generátor nainstalovat i na loď nebo létací zařízení. Hlavní věc byla, aby se zvon nacházel v oblasti působení odpovídajícího energetického působení.

Pravděpodobně se ale ptáte, proč bylo nutné použít toroidně-hyperboloidní geometrii dvakrát, v těch případech, kdy byl zvon umístěn uvnitř struktury kopule. Pokud tomu dobře rozumím, tak podobným způsobem bylo možné umocnit efekt zaměřením toku přímo na pohyblivý mechanismus. Pohyblivý mechanismus zase mohl mít různé tvary a provedení a vypadal asi jako ten, který je na jednom z obrázků v první části článku:

IMG 8.40 – vlevo: «Printemps Haussmann», Paris, France; vpravo: neznámé místo v tomtéž městě, vzato ze str. 273 «Paris de siècle en siècle» by Albert Robida (1895)

Prostě v některých případech byla konstrukce otevřená a v některých byla zakryta víkem / rámem ve tvaru zvonu. Nelze ale vyloučit, že v době vzniku kresby mohla být ta či ona instalace již v polodemontovaném stavu, což nám neumožňuje mít stoprocentní jistotu, jak měla původně vypadat.

Samotný vnitřní mechanismus byl pravděpodobně vyroben z takových materiálů, které mohly interagovat s hyperboloidním tokem procházejícím osou instalace. Když tok energie procházel mechanismem, roztočil ho jako vrtuli, když jí prochází vzduch. Rotace mechanismu by zase mohla být použita buď přímo, nebo ji přeměnit na nějaký jiný druh energie. Shodou okolností se ve stejném vydání The British Trade Journal and Export World objevil obrázek instalací využívajících stejný princip, ale tentokrát pro jiný účel:

IMG 8.41 – Převzato ze str. 939 «The British Trade Journal and Export World» (Volume 18)

V tomto případě byla rotační síla použita k pohybu ventilátoru za účelem cirkulace vzduchu. Upozorňuji také na nápis „SELF-ACTING OR DRIVEN BY MOTIVE POWER“ (což lze přeložit jako „samo uvádějící v pohyb”, nebo „pohybující silou”). I když předpokládáme, že se mohly částečně roztočit větrem, nevylučuje to, že musela existovat nějaká síla, která zajišťovala jejich neustálý pohyb. Pokud by totiž fungovaly jen působením větru, pak by cirkulace vzduchu byla mnohem horší a nemělo by to téměř žádný smysl.

Ale pravděpodobně se ptáte, co přesně vytvořilo pole v těchto zařízeních, vzhledem k tomu, že místo nádob mají nějaké zvláštní hroty, které vypadají jako šachové figurky. Šlo o miniaturizované kopie nádob, anebo šlo o úplně jiný typ rezonátoru? Ukázalo se, že odpověď na tuto otázku není tak snadná a nyní vám ukážu proč.

Faktem je, že podobné špičky jsou téměř na všech starých pouličních lampách. Problém je ale v tom, že jsou velmi různorodé. V některých případech špice nevyvolává žádné otázky a vypadá jako malá šachová figurka (jako ty na ventilátorech):

IMG 8.42 – «The pier», New Hunstanton, England

IMG 8.43 – «St. Philip’s Church», Arundel Castle, England

IMG 8.44 – «The Guildhall and Stonebow», Lincoln, England

Všimněte si, že tato lampa nemá žádný viditelný kabelový zdroj.

V případě šachových figurek mají všechny malou kulovou figurku, která by klidně mohla být miniaturní nádobou. Malá velikost se zdá být naprosto oprávněná vzhledem k tomu, že potřebuje napájet pouze jednu malou žárovku. Mezi lucernami však existují i další příklady špiček, které vypadají spíš jako malé šišky:

IMG 8.45 – «High Street», Exeter, England

IMG 8.46 – «The pier», Clacton-on-Sea, England

Šištičky jsou někdy doplněny detaily různých designů, ale všechny spojuje skutečnost, že jsou tvarovány s ohledem na toroidně-hyperboloidní geometrii a velmi připomínají elektrická zařízení jako kupolovité rotundy a zvony, ale pouze v miniatuře. Pokud se podíváte na následující ukázky, okamžitě si těchto podobností všimnete:

IMG 8.47 – «Glasgow Bridge», Glasgow, Scotland

IMG 8.48 – «The Graben», Vienna, Austro-Hungary

IMG 8.49 – «St. Patrick Street», Cork, Ireland

IMG 8.50 – «The Opera House», Paris, France

S ohledem na tuto okolnost můžeme předpokládat, že princip fungování pouličních lamp byl s největší pravděpodobností podobný těm elektrickým zařízením, která jsme zvažovali dříve. Kolem konstrukce se vytvořilo toroidně-hyperboloidní pole, které rozsvítilo žárovku nebo její analog. Vzhledem k tolika různým variantám je však poměrně těžké říci, jak do detailu fungovaly. Navíc kvůli nejednotnosti údajů o náplni svítilen a jejich rezonátorů nelze mít stoprocentní jistotu, že jsou navzájem totožné a lze je srovnat s nádobami plné velikosti. Jednak samotné šištičky a jejich další varianty mohly být týmiž nádobami, ale jen menšího tvaru. To je podpořeno příklady struktur, které mají ve svém složení šišky (ale pouze větší velikosti) na stejných místech, kde se obvykle nacházejí nádoby:

IMG 8.51 – vlevo: «Elise’s Fountain», Aachen, the Rhine, Germany; vpravo: «Temple of Bosco», Rome, Italy

Ale na druhou stranu je možné, že v některých případech nebyla přítomnost nádoby vůbec vyžadována a k získání energie stačilo pouze dát rezonátoru správný tvar a strukturu a umístit jej do oblasti působení dalšího pole, které by mohlo být vytvořeno v blízkosti plnohodnotnou nádobou nebo jiným podobným zařízením:

IMG 8.52 – «Feuerleins bow windows», Rothenburg ob der Tauber, Germany

Rezonátory, které vypadají jako koruny, lze často nalézt na různých artefaktech minulosti. Tento design měl zjevně dobré rezonanční vlastnosti, a proto byl standardizován.

Nepochybuji o tom, že všechny rezonátory fungovaly na stejném fyzikálním principu, ale pokud mezi nimi skutečně byl rozdíl v tom, jak přesně interagují s polem, pak se to projevilo pouze v míře autonomie toho či onoho rezonátoru. Jednodušeji a na základě posledního příkladu by nádoba mohla fungovat bez koruny, ale koruna by nemohla fungovat bez nádoby. Totéž platí pro ostatní typy jednoduchých rezonátorů, včetně šišek (pokud předpokládáme, že byly uvnitř pevné a nebyly analogické nádobám).

Aby to bylo ještě jasnější, můžete uvést analogii s tím, jak spolupůsobí permanentní magnet a obyčejný kus železa (který nemá žádné magnetické vlastnosti). Když je kus železa v oblasti magnetu, zmagnetizuje se a také se stane magnetem. Jakmile odstraníme permanentní magnet, přestane být magnetickým i kus železa. Nádoby, o kterých uvažujeme, jsou ve své podstatě velmi podobné magnetům, ale přesto se od nich liší.

Ve skutečnosti si otázka autonomie rezonátoru zaslouží samostatnou úvahu. I kdyby byly rezonátory skutečně rozděleny na autonomní a závislé, energetická infrastruktura města musela fungovat jako jeden jednotný systém. Jedním z důvodů, které mě nutí takto přemýšlet, je přítomnost sloupů / antén, které se ve městech minulosti nacházely jak na střechách domů, tak na ulicích.

IMG 8.53 – «New concert room and library», Leipzig, Germany

IMG 8.54 – «Odensplatz and Ludwigstrasse», Munich, Germany

IMG 8.55 – «Landing Bridge near St. Paul’s», Hamburg, Germany

Na první pohled se může zdát, že jde jen o demontované stožáry svítilen, úchyty na dráty nebo hromosvody (v případě střech). Pokud se však podíváte pozorně, všimnete si, že se liší od běžných sloupů přítomností nádob a nádob podobných obruči, které jsou umístěny podél jejich os. Ty, které stojí na zemi, mají tlustou tyč a méně nápadné nádoby a ty, co jsou na střechách, mají zase tenkou tyč a větší nádoby.

IMG 8.56 – «Stettin-Berlinerthor», Berlin, Germany

IMG 8.57 – «Sarindar Fountain», Bukharest, Romania

Nevylučuji možnost, že takové tyče / antény mohly být přeměněny na držáky drátů, vlajkových stožárů nebo hromosvodů poté, co byla stará technologie široce zakázána. Jsem si však naprosto jistý, že to nebyl jejich původní účel, jak si mnozí skeptici myslí. Pokud se však na tuto problematiku podíváte rozumně a nezaujatě, pak jim již od počátku nic nebránilo být současně energetickými rezonátory a vykonávat přitom některé další pomocné funkce.

IMG 8.58 – «Ring Street», Budapest, Austro-Hungary

Pokud jde o mě, mnohem důležitější otázkou v tomto případě bude nutnost instalace takových sloupů / antén z pohledu energetické infrastruktury města. Proč je bylo nutné instalovat na ulice a střechy a proč byly v některých případech vybaveny několika nádobami najednou?

Ve skutečnosti leží odpověď na tuto otázku na povrchu a souvisí s tím, jak se pole vzájemně ovlivňují. Pro větší názornost nakreslím ještě jednou analogii s magnety, protože informace o nich jsou dostupnější a jimi vytvořená pole se ve své podstatě prakticky neliší. Když jsou dva nebo více magnetů umístěny vedle sebe, jejich pole se sečtou a vytvoří kolem nich silnější pole. Tento proces jste mohli jasně vidět v jednom z předchozích videí:

IMG 8.59

Všechna energetická zařízení minulosti fungovala na stejném principu, až na to, že pole v nich nevytvářely magnety, ale nádoby. Když bylo několik nádob umístěno vedle sebe, jejich pole se složila stejným způsobem a vytvořila pole silnější. Na jedné straně to bylo tak uděláno proto, aby zařízení získalo potřebné rezonanční charakteristiky, a na druhé straně proto, aby se zvýšilo energetické pokrytí.

Tyče měly také svůj účel. Nejprve hrály roli vodičů energie, která proudí toroidem (ne nadarmo byly mnohé z nich ozdobeny spirálovým páskem). Za druhé umožnily umístit rezonátor do takového místa v prostoru, kde to bylo nutné pro jeho správnou funkci v rámci stávajícího energetického systému. Jinými slovy, byly umístěny v prostoru tak, aby se pole správně sčítala a poskytovala energetické pokrytí všude tam, kde to bylo potřeba.

IMG 8.60 – Cranz, near Konigsberg, East Prussia, Germany

Dá se říci, že podobné sloupy s nádobami byly něco jako retranslátory a stabilizátory pole, které poskytovaly energetické pokrytí tam, kde chybělo nebo bylo nestabilní. Zhruba stejnou roli podle mého názoru měly hrát obelisky a sloupy, obvykle umístěné ve středu velkých a otevřených prostranství.

IMG 8.61 – «Piazza del Popolo», Rome, Italy

IMG 8.62 – «Trafalgar square», London, England

Ani u nich však není vše tak jednoduché. Pokud vezmeme v úvahu obelisky, pak ve své původní výbavě byly obvykle opatřeny rezonátory, které vypadaly asi takto:

IMG 8.63 – vlevo: «Hasselbachplatz», Magdeburg, Germany; uprostřed: «Universitat and Mendebrunnen», Leipzig, Germany; vpravo: «Piazza di Monte Citorio», Rome, Italy

Téměř ve všech případech byla rezonátorem železná konstrukce s tyčí, nádobou a některými dalšími detaily, které zlepšují jeho rezonanční vlastnosti. V podstatě téměř stejný sloup / anténa, jaký jsem zvažoval již dříve, ale pouze malý a nainstalovaný na obelisku. Jedinou výjimkou z této kategorie je jen příklad s krystalovým hrotem, o němž jsem psal v jedné z předchozích částí:

IMG 8.64 – «Landgericht I», Berlin, Germany

Ale i když vezmete v úvahu krystalové hroty, musíte mít více příkladů, jak vypadaly, abyste mohli vyvodit plnohodnotné závěry o jejich principu fungování a roli. Je docela možné, že na jejich tyče by mohla být připevněna i nádoba a v tomto případě by krystal fungoval jako zesilovač. Kdyby na nich nebyly žádné nádoby, pak by mohly být přibližně stejné jako malé šišky na lucernách – prostě jen méně autonomní verze rezonátoru.

S vědomím, že tyč rezonátoru vede energii, vyvstává racionální otázka – mohly by rezonátory na obeliscích nějakým způsobem interagovat se svou kamennou základnou, analogicky k tomu, jak se to dělo s lucernami a sloupy / anténami (zejména s těmi, které byly na střechách)?

IMG 8.65

I když u luceren není vše tak samozřejmé, o instalacích na střechách budov není pochyb – jistě víme, že energie proudila po tyči do určitého měniče pod kopulí. U obelisků je ale situace trochu nepřehlednější. Jakou konkrétní roli by mohly hrát kamenné obelisky, pokud by skutečně propouštěly energii? A byl směr toroidně-hyperboloidního pole stejný jako na všech ostatních zařízeních? Jinými slovy, proudila do obelisku nebo z něj?

Pouze na základě fotografií nemůžeme jednoznačně zjistit směr toroidně-hyperboloidního pole kolem rezonátorů instalovaných na obeliscích. Pokud však předpokládáme, že všechny rezonátory města pracovaly ve vzájemném propojení, pak to zase vyžaduje jejich synchronizaci. To znamená, že směr pole všech rezonátorů ve městě musel být stejný. A pokud v kupolových instalacích a lucernách měla energie rozsvítit měnič napětí nebo žárovku, pak je logické předpokládat, že ve všech městských rezonátorech energie „vtékala“ shora toroidem a „vytékala“ z něj zdola.

Pokud obelisky do sebe přijímaly hyperboloidní proud, pak byly s největší pravděpodobností ve své původní konfiguraci vyrobeny z monokrystalického materiálu. Avšak i kdyby tomu tak bylo, nevysvětluje to jejich skutečný účel. Zejména princip instalace miniaturních obelisků na střechy budov mi připadá poněkud zvláštní. V některých případech naprosto organicky zapadají do designu budovy a vypadají, jako by to byly běžné dekorativní vzpěry pro pomocné nádoby klenutých instalací, jako například na této budově:

IMG 8.66 – «Národní muzeum», Praha, Česká republika

Ale někdy vypadají, jako by je byli přinuceni tam nainstalovat. Jako by měly nějaký zvláštní dodatečný účel, o kterém jsme dříve nepřemýšleli. Podívejte se na následující příklad:

IMG 8.67 – «Victoria hotel», Berlin, Germany

Proč měli potřebu instalovat sloupy a obelisky současně vedle sebe? Pokud byly na stejném místě použity různé typy rezonátorů, pak je vysoká pravděpodobnost, že mezi nimi byl nějaký rozdíl. V našem případě se tento rozdíl projevuje ve struktuře tyče (vodiče). Co když obelisky a sloupy, s ohledem na rozdíly ve své struktuře na mikroúrovni od železných sloupů / antén, transformovaly energii procházející jimi různými způsoby? Pokud je to skutečně tak, pak se ukazuje, že rezonátory minulosti byly mezi sebou rozděleny nejen podle stupně autonomie, ale také podle zamýšleného účelu. V tomto případě by některé rezonátory mohly mít čistě energetický účel a některé by například mohly sloužit k přenosu specifických typů pole. Tato funkce by mohla být použita například pro zajištění komunikace. V tomto případě by každý takový obelisk nebo sloup / anténa mohl být něco jako prototyp moderních celulárních antén. Nicméně je obtížné s jistotou tvrdit o nějakých konkrétních funkcích takových zařízení, protože máme k dispozici pouze povrchní důkazy.

Obecně si otázka, jak spojení dříve fungovalo, zaslouží samostatnou studii. Z nějakého důvodu jej většina výzkumníků minulých technologií obchází nebo se ho dotýká velmi povrchně. Ale doufám, že se tento směr dříve nebo později dočká patřičného prozkoumání a pokrytí.

Každopádně se nyní pojďme na sloupy podívat blíže. V případě malých sloupků je nejběžnější provedení následující:

IMG 8.68 – «Place de la concorde», Paris, France

V případě velkých sloupů je v původní konfiguraci nahoře prostor, který vypadá jako klenutá rotunda:

IMG 8.69 – «Reichstag and Triumphal Column», Berlin, Germany

Na většině dochovaných fotografií jsou sloupy nahoře osazeny různými sochami, a proto můžeme usoudit, že na nich žádné nádoby nebyly. Není to však tak docela pravda. Předtím na ně byly instalovány i nádoby nebo jejich obdoby, které však byly v určité chvíli rozebrány a nahrazeny sochami. Na takovou myšlenku mě přivedla následující fotografie:

IMG 8.70 – «London Bridge», London, England

Velké sloupy byly obvykle uvnitř duté a měly žebřík pro obsluhu oné technické místnosti:

IMG 8.71 – vlevo: «La colonne de Juillet», Paris, France; vpravo: «La colonne Vendôme», Paris, France

Vzhledem k tomu, že uvnitř takových sloupů byly schody, zbylo poměrně málo místa pro umístění měniče energie. To s největší pravděpodobností znamená, že měniče v nich vypadaly trochu jinak než ve standardních klenutých rotundách. Domnívám se, že roli transformátoru by mohla plnit určitá tyč, která probíhala podél celého sloupu a točitého schodiště. Ale v tomto případě vyvstává otázka – jaké bylo spojení této tyče se samotným sloupem a mohl celý sloup úplně plnit roli měniče energie?

Opět se potýkáme s nedostatkem pochopení toho, jak rezonátor interagoval se svým podstavcem, ať už to byl obelisk nebo sloup. Na jedné straně obelisk / sloup mohl být i něco jiného než jen krásný podstavec. Ale na druhou stranu existují důkazy, které cosi napovídají o specifičtější roli obelisků a sloupů, než by se na první pohled zdálo. Konkrétně ilustrace převzatá z The Illustrated London News z 21. srpna 1852:

IMG 8.72

Jak můžete sami vidět, nejen že celý sloup září, ale navíc je obtočený spirálovým drátem. Mohly by sloupy něčeho takového být schopny? Nebo bylo celé tajemství ve spirálovém drátu a skutečně žhnulo? Těžko říct z jedné ilustrace, ale ať už je realita jakákoli, to vše nepřímo potvrzuje myšlenku, že energie skutečně proudila skrz, podél nebo kolem sloupu. A proudila, jak jsme již dříve zjistili, po spirální trajektorii. Zdrojem této energie zase musel být rezonátor, který byl instalován nahoře.

Tento příklad nám dává další důvod se domnívat, že sloupy hrály významnější roli, než jaká se jim obvykle připisuje. I když bylo k jejich aktivaci vyžadováno další vybavení, jako je kupole-rotunda a tyč / vinutí, obrovské kamenné struktury byly z nějakého důvodu jasně umístěny uprostřed ulic. Ilustrace z výše uvedeného případu však není ojedinělá. Podobných příkladů najdete na internetu docela dost a už v prvním díle jsem jednu podobnou uvedl. Dám to sem znovu (ze dvou různých úhlů):

IMG 8.73 – «Fireworks Celebrating the Birth of the Dauphin» (1782)

IMG 8.74 – «Fireworks Display Presented to the King and Queen by the City of Paris for the Birth of the Dauphin» (1782)

Téměř na všech těchto snímcích je něco jako slavnostní událost s ohňostrojem. Spojuje je však i skutečnost, že vypadají velmi podivně.

IMG 8.75

IMG 8.76

IMG 8.77

Na jednu stranu na nich opravdu vidíme ohňostroje – všechno hoří a plápolá, lidé postávají a vzniká dojem jakési oslavy. Proč ale na těchto ilustracích kromě pyrotechniky září i technické instalace jako sloupy, obelisky a nádoby? Navíc, jak vysvětlit ilustrace následujícího typu?

IMG 8.78

IMG 8.79

Je nepravděpodobné, že by obyčejné výbuchy ohňostrojů mohly vytvořit tak složité geometrické tvary. Ale pokud nejsou spojeny s výbuchy, proč nám je pak zobrazovali na ilustracích? Že by symbolizovaly něco jiného? Mohlo všechny tyto podivné jevy, které jsou nám představovány jako ohňostroje, způsobit něco jiného než pyrotechnika? Vzhledem ke všem detailům zobrazeným na těchto ilustracích se přikláním k názoru, že takto zobrazili fungování starých energetických zařízení.

IMG 8.80

Prostě někde se tyto obrázky staly obětí cenzury a někde zpočátku nezobrazovaly podstatu úplně správně. V dnešní době již není možné za každou ilustrací vysledovat původní zdroj a původní myšlenku. Osobně však nepochybuji, že uvažované jevy souvisejí právě s provozem energetických zařízení.

Jak si však vysvětlit fakt, že většina ilustrací tohoto druhu zobrazuje tyto jevy v kontextu ohňostrojů? Odpověď na tuto otázku spočívá v tom, že zobrazené jevy, ač jsou spojeny s provozem starých energozařízení, pro ně nejsou vůbec normální. Jsem si více než jistý, že v běžném provozu se instalace netřpytily jako ohňostroje a v podstatě byly lidským okem sotva viditelné. Všechny tyto „ohňostroje“ zřejmě nastaly, až když byla tato zařízení použita k jiným účelům a selhala.

Navíc doba, do které jsou tyto ilustrace datovány, se shoduje s obdobím, kdy na celé planetě začalo docházet k dobytí a ničení staré civilizace. Věřím, že všechny tyto masivní oslavy ohňostrojů byly dvojí. Jednak vetřelci získávali zbytky starých technologií, jednak bavili lid, který nejspíš nechápal, co se vlastně děje (nebo s tím prostě nemohli nic dělat).

IMG 8.81

Tato oblast si také zaslouží další studium a má potenciál odhalit některé další důležité detaily, jež nám celou dobu mohly chybět. Nyní se však vraťme k problematice fungování energetické infrastruktury měst minulosti. Co konkrétně zajišťovalo provoz bezdrátového energetického pokrytí a odkud se vzala energie k napájení toho všeho?

V této fázi bychom se měli obrátit k teorii, kterou vytvořil výzkumník tech_dancer ve svých četných článcích. Pokud velmi zobecníme jím odhalená fakta a dotkneme se přímo problematiky zdroje oné energie, pak hlavními objekty městské infrastruktury, na které vždy odkazuje, jsou chrámy, věže a další podobné stavby. Podle jeho vize nebyly tyto stavby ničím jiným než technickými uzly starých energetických sítí, které byly později upraveny pro jiné potřeby.

IMG 8.82 – «Kochbrunnen», Wiesbaden, Germany

Dalším důležitým detailem, který tech_dancer ve svých článcích uvádí, je otázka umístění takových staveb na určitém místě. Porovnáním uspořádání podzemních komunikací a pozemního umístění různých chrámových struktur v řadě měst se mu podařilo najít úžasnou věc. Nejenže se jejich poloha v mnoha případech shoduje, ale také na mapě tvoří správnou geometrii. Opora v umístění podzemních komunikací a technických staveb v terénu v některých případech dokonce umožňuje obnovit původní městské uspořádání. Více se o tom můžete dočíst v článcích: „Энергетика прошлого. Тайны метрополии“, „Полмира. Часть 3“, „Rozkaz přežít. Část 2“, „Заводной апельсин“, „Татарский гамбит“.

IMG 8.83, IMG 8.84

Skutečnost, že podzemí měst je dnes opředeno mnoha tajemstvími, je mnohým známo. O propojení podzemních komunikací se ztracenou energetickou infrastrukturou se ale neví prakticky nic. Pokud podzemní tunely ve své původní podobě skutečně tvořily geometricky pravidelné sítě, pak se tím otevírá obrovský prostor pro úvahy o jejich potenciálním využití. Ale vraťme se k původní otázce.

I když vezmeme v úvahu chrámové stavby bez jakýchkoli specializovaných znalostí, nemůžeme než souhlasit s tím, že většina z nich vypadá opravdu grandiózně. Ať byla těmto strukturám v té či oné době přisuzována jakákoli role, není pochyb o tom, že vždy byly, jsou a budou středem pozornosti. A tato pozornost je naprosto zasloužená.

IMG 8.85 – «Town Hall», Portsmouth, England

Přesto se nabízí racionální otázka – jaký je zásadní rozdíl mezi kostely a ostatními stavbami ve městě? Koneckonců, kupolové instalace lze nalézt v té či oné podobě téměř na všech starých domech. Ano, nejsou tak velké, nemají stejně krásné detaily a možná se nenacházejí v klíčových bodech vesmíru, ale přesto jsou to úplně stejné rezonátory. Proč by tedy najednou chrámy a jejich rezonátory měly být zdroji pole jen díky své velikosti a zvláštnostem umístění?

IMG 8.86 – «Maximilian Place», Vienna, Austro-Hungary

Odpověď na tuto otázku spočívá v pochopení, že jejich hlavní role nebyla jen při vytváření pole, ale také v jeho následném udržování a posilování. Pokud předpokládáme, že ve městě bylo pokrytí bezdrátovou energií, pak takové struktury nejlépe pasují do role referenčních rezonátorů, které toto pokrytí zajistily a zajistily jeho stabilní fungování. Pokud dříve uvažované sloupy / antény byly stabilizátory pole v malém měřítku (uvnitř ulice), pak v tomto případě došlo ke stabilizaci pole v rámci celého města.

Přesto vyvstává další důležitá otázka – jak by mohly chrámy a další podobné stavby posílit pole, když nádoby na jejich kupolovitých konstrukcích byly téměř k nerozeznání od ostatních nádob umístěných ve městě? Jak by mohla velikost nebo umístění takových struktur ovlivnit práci nádob a vlastnosti pole, které vytvářely kolem sebe?

Zodpovězení těchto otázek vyžaduje bližší pohled na chrámové stavby a zaměření se na detaily, které jsou obvykle přehlíženy.

IMG 8.87 – «Church and Royal Castle», Altstadt, Dresden, Germany

IMG 8.88 – «The casino», Monte Carlo, Monaco

IMG 8.89 – «Church Bridge», Breslau, Silesia, Poland

Pokud na první fotografii nebylo tak snadné si tohoto detailu všimnout, pak druhá a třetí fotografie mluví za vše – rezonátory na sloupech lamp mají úplně stejný tvar jako nedaleké střechy. S vědomím efektu tvaru a rezonance není vůbec těžké uhodnout, co přesně bylo důvodem tohoto spojení. A přestože je tato vlastnost na starých fotografiích poměrně vzácná, jaksi nepřímo potvrzuje důležitost chrámových staveb a přivádí nás ke dvěma důležitým zjištěním. Za prvé vidíme, že rezonátory na ulicích jsou přesně směrovány na chrámům podobné struktury. Za druhé, nekopírují jen špičku, kde je nádoba instalována, ale celý tvar celé konstrukce střechy / kopule. To znamená, že do toho bylo vloženo více smyslu, než by se na první pohled mohlo zdát.

Ve skutečnosti myšlenka, že střechy / kopule budov podobných chrámům mohou mít něco společného s výrobou / přeměnou energie, byla šířena a nadále je rozvíjena různými výzkumníky. Přikláním se však k názoru, že drtivá většina domněnek, které se na toto téma na internetu nacházejí, obsahuje více dezinformací než pravdy.

Na začátku této kapitoly jsem se již dotkl otázky tvaru střech / kopulí, ale udělal jsem to dost povrchně, řekl jsem pouze, že architektura používá toroidně-hyperboloidní geometrii. Ve skutečnosti je vše trochu složitější. A abych vysvětlil podstatu, uvedu jako příklad několik starých budov. První bude budova Reichstagu v Lipsku:

IMG 8.90 – «Reichsgericht», Leipzig, Germany

Vzhledově tu máme standardní monolitickou chrámovou budovu starého světa. Podívejte se ale tentokrát blíže na to, jak přesně je postavena její horní polovina. Část, která se nachází pod nejvyšší kupolovou rotundou, je ve skutečnosti úplně stejná kupolová rotunda, jen větší velikosti. A dvě kopule, které stojí před nimi, vypadají jako zmenšené kopie té centrální.

Porovnáme-li takovou konfiguraci klenuté struktury se strukturou toroidně-hyperboloidního pole, ukáže se, že bude přesně odpovídat hyperboloidní složce, která vypadá jako přesýpací hodiny. Když si to všechno představíte, ukáže se, že jedny přesýpací hodiny se zdají být uvnitř dalších přesýpacích hodin:

IMG 8.91 – «Nicolaaskerk», Amsterdam, Holland

IMG 8.92 – «Сourt house», Graz, Styria, Austro-Hungary

Počet takových opakování může být různý a pravděpodobně závisí na technických detailech spojených s konkrétní budovou.

A pokud jste ještě nepochopili, s čím máme co do činění a proč to má vůbec nějaký význam, pak je odpověď následující – to vše není nic jiného než trojrozměrné fraktály. A jak již víme z předchozí části článku, použití fraktálů implikuje výrazný nárůst energie díky jejímu škálování. Když víme, že energie je pole, které má toroidně-hyperboloidní tvar, můžeme učinit zřejmý závěr o tom, která složka pole byla v konkrétním případě zesílena / zmenšena. Pokud má budova fasádu, střechu nebo kopuli ve formě fraktálních přesýpacích hodin, pak je hyperboloidní složka pole vylepšena. Pokud jsou podobné stavební prvky umístěny v řadě dvou nebo více kusů, můžete si být jisti, že se zesiluje / zeslabuje toroidní komponent pole.

IMG 8.93 – «Trinita dei Monti», Rome, Italy

Pokud se vám moje vizualizace nezdá příliš přesvědčivá, pak se podívejte na autentické ilustrace z doby, kdy to všechno ještě fungovalo:

IMG 8.94 – Převzato z «Roma festeggiante nel Monte Pincio negli applausi alle glorie della Pieta del cristianissimo Lodovico il Grande» (17. stol.)

Je překvapivé, že taková kniha mohla proklouznout cenzurou. I přes drobné odlišnosti této vizualizace polí od té, kterou jsem ukázal, je prezentovaná myšlenka v podstatě totožná.

Pokud se podpůrné rezonátory města na zemi spojí do jediné a geometricky správné sítě, pak se jejich pole díky rezonančnímu efektu rovněž přidají a zesílí, čímž celé město získá silný a stabilní energetické pokrytí.

IMG 8.95

Tento obrázek je jen pěkný grafický koncept. Ve skutečnosti samozřejmě vše vypadá trochu jinak.

Živé organismy nacházející se v takovém poli neustále pociťovaly pozitivní efekt a zařízení fungující na bezdrátové energii zase mohla fungovat bez přerušení kdekoli ve městě. Jediné, co bylo potřeba udělat, aby bylo možné začít využívat volnou energii, bylo vzít funkční rezonátor a připojit jej k příslušnému zařízení.

Nicméně stále jsem neodpověděl na hlavní otázku – odkud se brala energie, díky které nádoby fungovaly? A jak bychom teoreticky mohli takovou technologii nyní znovu vytvořit? Odpovědi na tyto otázky na vás čekají v poslední části.autor: Antique Lighthouse

překlad: Vlabi
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
12 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Vlabi,
hluboce před Vámi smekám svůj imaginární klobouk za Vaši práci.
Jirka

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Děkuji za doping. Fyzika a přilehlé vědy totiž nejsou mou silnou stránkou. 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Přeji krásný den všem. Moc děkuji za další díl. Už se těším na další, taky si dávno myslím že kostely měli jiné využití, je o čem přemýšlet. Na těch fotkách jak to vybuchuje tak si myslím že to není ohňostroj ale že jim to už ničí. Na jedné ilustraci je jasně vidět jak na to dohlíží armáda. Ariela

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:11

Také se připojuji s trochou dopingu. Díky za další zajímavé překlady. Sheldon Cooper by asi radost neměl, ale myslím, že většina z nás tady ano. Prostě: Děkujeme moc.

Václav
Host
Václav
17. 3. 2022 13:11

Moc dobrý seriál, děkuji moc !
Tuším že se to dotýká i jiných technologií a staveb .
Napadá mě jestli se to nesouvisí zrovna z vynálezem bleskosvodu, Prokop Diviš a jeho vynálezy. Myslím že se to období prolíná.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

"Bomba".Opravdu skvěle a poučné a velmi"napinavy" serial.Moc díky. Pozn. K elektrickému vesmíru jsem se dostala přes Saturnsky mytus. A zjišťují že je pořád co objevovat. Výborný web pravidelně sledují. Těším se na závěrečný díl. Ještě jednou díky. Přeji hodně zdravi všem i diskutujicim. Obzvlášť soláru a mudrlantovi děkuji za velmi odborné příspěvky. Kamila

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

I já se přidám k díkům poměrně náročného překladu:-)
I když mám trochu výhrady k autorovi článku, protože mi přijde, že trochu víc smíchává hrušky s jablkama. Tady podle mne konkrétně energetickou harmonizační strukturu staveb s origo lampami a toroidními zářiči na kupolích města s osvětlovacími pouličními lampami na svítiplyn, popř. i jinou technologií. Třeba tady je dobře popsána evoluce osvětlení: https://efektivniuspory.cz/o-vyvoji-osvetlovani/
Chápu, že na východě moc netuší, co byl(je) svítiplyn, a že v eu státech průmyslové revoluce ho byl poněkud nadbytek, z koksu a výroby železa, protože na východě v podstatě průmyslová revoluce začala až se Stalinem, a to už měli zemní plyn i elektřinu, takže si zřejmě neprošli vývojovými stádii pouličního osvětlení z nadbytku svítiplynu. A teoreticky je i možné, že Moskovie i další města na východ používali v té době úplně jinou technologii…

Vadžra (varja) byla rozhodně obrovským zdrojem toroidní energie. Trochu problém je, jak ve skutečnosti vypadala. Nejstarší trochu čitelnější obraz jejího použití je asi tady: comment image
Kde v "aktivním" rozevřeném stavu má vlastně skoro tvar kladiva nebo krumpáče, proto jí na severu říkali Thorovo "kladivo".

Asi "nejjednodušší" kopulovitou stavbou (asi i soukromou) byly zahradní gloriety (gloriette-slastný, nádherný, oslavovaný?). Nejoblíbenější na harmonizaci mám tady:-)
https://mapy.cz/s/casuculehe
Místní tvrdí, že tam je z římské doby. Někdo jiný, že z 19.stol., a někdo, že jí v 19.přestavěli… Myslím, že nějak souvisí i se zlomy pod mimy, co krz ně jde "nějaká" energie nahoru a v kopulích se spojuje s energií zhora, bo tak nějak:-)
Popř. i tady: https://mapy.cz/s/bodocemofo
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Popř. něco k těm ventilátorům…
"I když předpokládáme, že se mohly částečně roztočit větrem, nevylučuje to, že musela existovat nějaká síla, která zajišťovala jejich neustálý pohyb. Pokud by totiž fungovaly jen působením větru, pak by cirkulace vzduchu byla mnohem horší a nemělo by to téměř žádný smysl."
Má to smysl, tedy pokud kousnete tu cenu, co to stojí. Ventilační hlavice se velmi často používají. Asi nejvíce je vyměňují na panelákách za el.ventilátory, co věčně odchází. Ventilační turbíny jsou v podstatě věčný, narozdíl od ventilátorů.
Dokonce se používají i komínové ventilační hlavice na zlepšení tahu kamen.
https://www.vetrani-eshop.cz/vyrabime/
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Naprosto neuvěřitelné, mám husí kůži… Jen škoda, že jsem na tyhle věci antitalent a chápu jen zlomek. Ale klobouk dolů za takovou práci.Děkuji.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Stověžatá Praha

Při občasných jízdách po Praze mne napadlo, proč jsou na obyčejných starých domech malé věžičky. Některé staré domy, docela obyčejné o zastavěné ploše kolem 100m2, mají malé věžičky. Věžičky tak malé, že se do nich vejde pouze jeden člověk s židlí. Musel by být štíhlý, aby se protáhl úzkým otvorem pro žebř, protože schodiště by se do věžičky nevešlo. Anebo by se do věžičky muselo lézt ze střechy. Praktičnost takové věžičky je diskutabilní. Má někdo zkušenost s posezením v takové věžičce?

Byly opravdu k posezení, anebo měly jiný účel? Ví to někdo?

MUDrland Wenca

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Akože toto prekladať by som nechcel :). Ďakujem Vlabi za námahu. I keď seriál je rozsiahly, pripadá mi že sa problematiky autor dotkol aj tak len tak akosi z vrtulníka, skok sem skok tam. No chápem, teória elektromagnetického poľa je vlastne o podstate Ves-Miru a kto elektromagnetické pole plne pochopí, pochopí aj Jeho podstatu. Kto vie anglicky alebo nemecky, odporučím mu knihy prof. Konstantina Meyla (Potential Vortex 1,2,3,4, Neutrino power, Scalar wave transponder, Self-consistent Electrodynamics, DNA and Cell resonance (niečo pre MUDRlanda Wencu)). Tento človek je dnes podľa mňa najbližšie ku konzistentnej Teórii Všetkého. A paradoxne je aj najjednoduchšia a najelegantnejšia zo všetkých mne známych modelov Ves-Miru. Nepotrebujeme ani exotickú Kvantovú Mechaniku, ani Teóriu Strún, kde na každú matematickú operáciu potrebujete superpočítač. Stačí teória poľa so stredoškolskou matematikou.

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Ešte som si spomenul na jednu Meylovu knihu – "Broadcasting of the Gods", kde obhajuje hypotézu, že staré chrámy slúžili na komunikáciu medzi dvoma chrámami na Zemi na neobmedzenú vzdialenosť. Fyzikálnym princípom mala byť piezoelektrická rezonancia v dôsledku použitých rozmerov a stavebných materiálov, ktoré zvuk hlasu menili na piezoelektrický signál, ktorý sa potom prenášal cez zem. Princíp je podobný ako keď dobre uzemnená Teslova cievka "mláti" prúdovými rázmi do Zeme a vytvára v celom planetárnom telese stojaté vlnenie s uzlami a kmitňami podľa použitej frekvencie. Potom stačí hocikde na Zemi do kmitne umiestniť druhú Teslovú cievku rovnakej konštrukcie a prijímať tieto prúdové rázy prakticky bez straty. Problémom u tohoto prenosu elektrickej energie je, že potrebujete 1. vynikajúce uzemnenie, 2. prúdové rázy musia mať určitú razanciu – predpoklad je aspoň 1-2kW systém, ktorý nebude strácať energiu. Čiže žiadne iskrenie z kapacitného terminálu. Kapacita na voľnom konci Teslovej cievky musí byť dostatočne veľká nato, aby dokázala "vstrebať" celú energiu cievky z jedného cyklu, tá energia z vrchnej kapacity potom ide späť a udrie ako prúdové kladivo do zeme. Ak je uzemnenie dobré, tak ste práve vytvorili stojaté vlnenie v celej Zemi a vloženú energiu si môžete vybrať hoci aj na opačnej strane planéty v jednej z kmitní. Samozrejme čím väčší výkon tým lepšie, predsa len určité straty tam budú. Pri malom výkone zrejme vytvoríte len lokálne stojaté vlnenie v okruhu niekoľkých km. Ale Tesla pracoval s výkonmi aj 50-100kW, mal totiž vlastnú vysokonapäťovú prípojku a vlastný transformátor :). Takisto blesk pri zásahu do zeme vytvára v zemi stojaté vlnenie. Tesla bol schopný ho merať až do vzdialenosti 200 míľ od búrky a jeho priemernú centrálnu frekvenciu určil na 35kHz…

s0lar