První Babylon


Díky zvídavým komentátorům se můj článek “Svět po středověké potopě” dočkal neplánovaného pokračování.


Čtyři etapy změny Kaspického moře
Nejdříve na můj článek zareagoval zajímavým odkazem Boris Kolnik. Jedná se o odkaz na 4 mapy od téhož autora, které vytvořil o 22 let později, v roce 1792. Připomeňme, že takto vypadala mapa vydaná v roce 1770:

Mapa plavby v prvobytném světě, Delil de Salle, 1770, zdroj

A v roce 1792:

4 pohledy na změny Kaspického moře v čase, Delil de Salle, 1792

U každé mapy zvlášť s popisem a mým komentářem:

První změna plochy Kaspického moře aneb mapa zobrazující jeho rozlohu v době prvotního osídlení Asie

“PRVNÍ MAPA představuje hypotetické první období, kdy bylo Kaspické moře spojeno s dalšími známými asijskými moři, včetně Černého moře, Středozemního moře, Perského zálivu a Bílého moře. Je také spojeno s teoretickým Severním ledovým oceánem. Mapování jako celek neobyčejně připomíná Kirchera, jehož teorie jej možná inspirovaly. Zeměpisně mapa pokrývá oblast od Středozemního moře po Indii a od Arktidy po Perský záliv. Zdá se, že pod mořem se táhnou zvláštní pohoří. Mezi Kaspickým a Ledovým mořem se nachází ostrov Tazata, legendární ostrov připisovaný Pliniu Staršímu (i když na mapě je uvedeno: Mela. Myslím, že odkazuje na římského geografa z 1. století našeho letopočtu. Pomponius Mela – moje poznámka). Poznámka v dolní části této mapy zní:
“Kaspické moře by zde mělo být větší než na následujících třech mapách, ale je zmenšeno, aby mohlo být zobrazeno se čtyřmi moři.

Mapa, kterou v roce 1770 vytvořil Delille de Salle, nesla název “Mapa cesty Argonautů po pravěkém světě podle Platónova, Hekatéova, Apollóniova a Onomakritova Timaiu, poskytnutá pro dějiny Řecka”. Tj. zjevně se inspiroval nejen myšlenkami Athanasia Kirchera, i když soudě podle popisu, i Kircher byl jeho vážným společníkem:

“Athanasius Kircher (německy Athanasius Kircher, 1602 – 1680) byl německý mnohooborový vědec a vynálezce, mnich v jezuitského řádu, profesor matematiky a orientalistiky na Collegium Romanum (Papežská univerzita Gregoriana) autor mnoha pojednání na různá témata (fyzika, přírodní vědy, jazykověda, antikvariát, teologie, matematika).” zdroj

Z nějakého důvodu De Salle na této mapě pojmenoval ostrov mezi Skýtií a Tartárií jako Tazata (Ostrov „Nová země“ v severním oceánu), ačkoli na předchozí mapě umístil tento ostrov správně, tam, kde je nyní. A na tomto místě byl ostrov beze jména. “Podivnými horskými pásmy, která se táhnou pod mořem”, jsou pravděpodobně míněna ta, která jsou zobrazena v této části mapy:


Tato mapa se také liší od jeho předchozí tím, že již nezobrazuje úžinu v pohoří Kavkaz, Skýtové jsou zobrazeni nejen na obrovském severním ostrově, který je nyní územím evropské části Ruska, ale také v Malé Asii a v jižní Asii. Peloponéské souostroví se již nazývá řecké souostroví, ačkoli mapa z roku 1770 Řecko vůbec nezmiňuje. Místo mořského ramene oddělujícího Balkán od Evropy je tu jen řeka Dunaj.

Druhá změna Kaspického moře aneb Ptolemaiova mapa

“DRUHÁ MAPA zobrazuje Kaspické moře z 2. století před naším letopočtem je od Alexandrijského geografa Klaudia Ptolemaia. I když je na mapě Kaspické moře zobrazeno v podlouhlém tvaru (reálně je vertikálně), Ptolemaiova úvaha tvaru moře je důležitá, protože jako jeden z prvních souhlasil s Hérodotem a Aristotelem v jejich tvrzení, že Kaspické moře není spojeno s oceánem a je spíše velkým jezerem než mořem.”

Mapa je kladena do 2. století př. n. l. na základě toho, že je přisuzována také Ptolemaiovi.

“Klaudios Ptolemaios (latinsky Claudius Ptolemaeus, asi 100 – asi 170) byl pozdně helénistický astronom, astrolog, matematik, mechanik, optik, hudební teoretik a geograf. Žil a pracoval v egyptské Alexandrii (spolehlivě v letech 127 – 151), kde prováděl astronomická pozorování.” zdroj

Přestože mnoho středověkých map zobrazuje Kaspické moře právě v této podobě. Například mapa italského geografa a kartografa Urbana Monteho (1544 – 1613)…

Fragment mapy Urbana Monteho, 1590, zdroj

… a na mnoha dalších mapách z tohoto období. Zobrazení první změny tvaru/rozlohy Kaspického moře na De Salleových mapách lze však považovat za jedinečné.
Je zajímavé, že mnohé události staré 2000 let se ukazují jako “důvěryhodně prokázané”, zatímco o tom, co se stalo v minulém století, a dokonce ani o tom, co se děje nyní, není známo vše. První mapa byla z nějakého důvodu inspirována myšlenkami Kirchera, který žil v 17. století, a druhá Klaudiem Ptolemaiem, o němž je “spolehlivě známo”, že žil ve 2. století. Pokud se začnete pozorně dívat, objevuje se v oficiální historii na každém kroku spousta podivných věcí.

Třetí změna Kaspického moře aneb Abu-l-Fidova mapa

“TŘETÍ MAPA zobrazuje Kaspické moře v podobě na základě mapy kurdského historika a geografa Abú-l-Fída ze 13. století. Na mapě je zobrazena řeka Amu Darja (Gihon nebo Oxus). Tvar moře se zde výrazně změnil a konečně začíná mít severojižní orientaci (vertikální). Na této mapě je zobrazeno Kaspické moře obklopené pobřežím Persie, Tartárie, Gruzie a Ázerbájdžánu.”

Když třetí mapu přiložíme k druhé, vidíme, jak se změnila konfigurace Kaspického moře:

Čtvrtá změna Kaspického moře aneb mapa krále Petra Velikého, recenzovaná panem Anvilletem.

“ČTVRTÁ MAPA zobrazuje Kaspické moře a Aralské jezero. Kolem roku 1718 ruský car Petr Veliký sponzoroval řadu kartografických výprav do nejodlehlejších koutů své rozlehlé říše. Jedna z nich, kterou vedl nizozemský mořeplavec Carl van Werden, měla zmapovat Kaspické moře. Ačkoli bylo toto největší jezero světa dobře známé již od starověku, až do Van Werdenovy práce na počátku 18. století bylo geodety převážně ignorováno.”

V popisu k mapě se uvádí, že se jednalo o “rozsáhlou říši Petra Velikého”, ale na samotné mapě je oblast na sever a východ od moře stále označováno jako “Tartárie”, nikoliv “Ruská říše”.
Takovýto obrázek získáme překrytím čtvrté mapy přes třetí mapu. Zde je vidět, že Kaspické moře nejen změnilo svou konfiguraci, ale také se výrazně zmenšilo:

Nemyslím si, že Kaspické moře bylo kartografy ignorováno, vzhledem k tomu, že se jednalo o významné místo z hlediska obchodu i mezinárodní dopravy. Jen postupně měnilo svou konfiguraci, jak voda ustupovala. Situace zobrazená na první mapě, jak ji popisuje řada antických autorů, všichni před naším letopočtem, plus Athanasius Kircher, 17. století; situace zobrazená na přechodných mapách – podle různých kartografů 16. – počátku 17. století; situace zobrazená na poslední mapě – podle výsledků výzkumů z počátku 18. století a přetrvává dodnes (hladina vody v Kaspickém moři vždy mírně kolísá, od roku 1996 klesá o 6,72 cm ročně, Aralské moře téměř zmizelo).


Překrytí mapy Delille de Salle na současnou situaci
Za druhé, Alexander Perevozňuk mi vnukl nápad překrýt mapu De Salle se současnou mapou. Tady je, co jsem získal:

Přesné překrytí by samozřejmě nefungovalo. Nakreslil jsem však čáru podél hranice nížinných oblastí s vrchovinou, přičemž jsem se držel zhruba obrysu pobřeží z jeho mapy. Ukázalo se, že ne úplně jako on, ale podle mého názoru je to rozpoznatelné:

Pokud by pobřeží mělo tento tvar, pak je mnoho moderních přístavů pod vodou: Rostov na Donu, Astrachaň, Archangelsk, samozřejmě Petrohrad, ale i Riga, Novgorod (ne námořní přístav, ale významné obchodní centrum minulosti), Klajpeda, Kaliningrad. A obecně celé severní pobřeží Evropy, které na této mapě není vidět, ale je vidět na další: polovina Polska, Německo a celé Holandsko a pak část Francie:

Geografická mapa Evropy

(Doplnění překladatele:

Pod článkem i_mar_a přidal: „Andrej Vasilijev umístil De Salleovu mapu na mapu moderní Evropy. Ukázalo se, že Evropa je na jeho mapě zobrazena jako nepotopená. Ale také ostrov Cimmeria – Scythia má špatné obrysy.“)

A možná ještě zřetelněji na této mapě:

Mapa nadmořských výšek a vyznačení měst /obydlených míst / vesnic v Německu, zdroj

Levá hranice širokého průlivu mezi Evropou a Skýtií se téměř shoduje s korytem Dněpru. Ale první z nezaplavených nad ústím jsou města ležící na střední Ukrajině: Kirovograd a Kremenčug. A proti proudu: Čerkasy, Bílá Cerkva, Žytomyr. Je docela pravděpodobné, že Kyjev byl zaplaven (pouze 113 m nad dnešní hladinou moře). A dále se pobřeží odklání od koryta Dněpru na západ – Rivne, Luck, Lublin. A mnoho moderních evropských hlavních měst: Varšava, Berlín, Amsterdam, Brusel a Paříž se ocitají pod vodou, protože pobřeží se táhne jižně od nich. Tento diagram také ukazuje, jak se Itálie mění z poloostrova v ostrov. Nejníže položené oblasti jsou na této mapě znázorněny fialově, nejvýše položené zeleně.
To, že celá jižní Ukrajina až po střední Ukrajinu byla kdysi zaplavena, je patrné z jiné mapy, kterou jsem již zmínil v článku “Tartárie je Skýtie. Část 1.” Zde je mapa a její popis:

Delineatio Generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina, 1648. (Obecná mapa necivilizovaných divokých polí na Ukrajině) zdroj

“Mapu nakreslil Guillaume de Beauplan (1595 – 1673), francouzský inženýr a kartograf v polských službách, převážně na Ukrajině, a je obrácená, tj. s jihem nahoře a severem dole. Celá horní část mapy je opatřena nápisem “loca deserta” (opuštěná místa). Je tam velmi málo osad. Hustě osídlená místa začínají v okolí střední Ukrajiny: Pultava, Oltva, Kobeljaky, Kremenčug, Čigirin (na mapě je zobrazen jako velké město, ale nyní je to malá vesnice).”

Na webové stránce “Flood Map: Elevation Map, Sea Level Rise Map“se můžete podívat na zobrazení zaplavených oblastí, když voda vystoupá na určitou úroveň. Situace znázorněná na mapě Delille de Salle je zhruba stejná jako při 150metrovém vzestupu vody (bohužel stránka nezobrazuje situaci pro zaplavení oblastí nad 60. rovnoběžkou, (pozn. překl. – současná verze to umí):

(pozn. překl. – Moje doplnění aktuální verze:

Mapa z článku z verze BETA)

A pro přehlednost překryjeme zeměpisnou mapu s mapou z Flood:


Vidíme, že ostrov Cimmeria-Scythia je uvnitř zaplavený, protože jeho území je nízko položené. Suchou zemí, jak je znázorněno na De Salleově mapě, se může stát pouze po vybudování dalších přehrad a hrází, a to jak na jižní, tak na severní straně. A na severní straně tohoto ostrova byla zřejmě taková bariéra. Na první mapě od Delille de Salle z roku 1770 (na samém začátku tohoto článku) je nazvána jako “Rifi”. Některé mapy nesou nápis “Rifejné nebo Ripejné hory”, na některých “Kamenný pás”, jako například na této mapě Mercatora:

Fragment mapy Mercatora z roku 1595, zdroj

Nápis zní: “Camenoj poyas, hoe est orbis terre cingulum mons, Hyperboreus veteribus”, což jsem přeložil jako: “Kamenný pás, tj. obklopující zemi horským pásem, Starý Hyperborejský.” Dnes už tam žádný kamenný pás není. Ale možná jsou toto jeho pozůstatky?

Pozůstatky na náhorní plošině Maňpupuňor, Rep. Komi, zdroj

Předpokládejme, že ostrov Cimmeria-Scythia byl od severu ohrazen kamenným pásem. Ze západu – řadou výšin: Valdajskou, Středoruskou a Privolžskou, z východu – pohořím Ural a z jihu? Na jihu se napříč Eurasií táhne celá serpentina různých valů a hraničních linií, které dohromady tvoří délku několika tisíc kilometrů. Psal jsem o tom v článku “Kdo postavil přehradu Gog a Magog?“ Zde je její mapa, která ukazuje linie severně od Belgorodu a Samary, tedy právě na linii možného zaplavení našeho ostrova z jihu:

Tulská nebo “Velká linie zářezů

Moskva se nacházela, i když ne v centru ostrova, ale myslím, že v té době mohla být hlavním městem. A mnohá uralská města mohla být námořními přístavy: Čeljabinsk, Kamenec-Uralský, Serov, Salechard. Pokud v té době již existovala. Podle oficiální verze byl Čeljabinsk založen v roce 1736, Kamenec-Uralský v roce 1682, Serov hodně pozdě v roce 1893, Salechard (dříve Obdorsk) v roce 1595. Města na Uralu vznikala, když Rusko začalo přibližně v 17. – 18. století rozvíjet uralské doly a lomy, které zde podle německého cestovatele, přírodovědce a vědce Petera Simona Pallase existovaly již dávno předtím.
Černé moře připomíná spíše jámu s téměř kolmými stěnami a úzkým pruhem pláže podél pobřeží. Proto se jeho konfigurace při stoupání vody o 150 m prakticky nemění. Přístavní města zůstávají nezaplavená. Přesto jsou pohřbena pod několik metrů silnými vrstvami zeminy. A dnešní města stojí NAD starověkými, nebo spíše na nich. Psal jsem o tom v článku “Kdo pohřbil starověká města na pobřeží Černého moře?“ Ve stejné situaci jsou však, pokud ne všechna, tak mnohá starověká města. Ne nadarmo je “archeologie” synonymem pro “vykopávky”.

Kde se nacházel starověký Babylon?
Za třetí – komentátor Alexander Graničev se zeptal, kde by se mohlo nacházet současné město označené na mapě Dedila de Salle jako Babylone des Atlantes? (Babylon Atlantů)

Babylon Atlantů na mapě Delil de Salle

Podle mého názoru se jedná o oblast měst Omsk, Tomsk, Novosibirsk, Krasnojarsk, Jenisejsk. Pokud bychom však brali ohled na nadmořskou výšku, je vhodný pouze Krasnojarsk. A právě Krasnojarsk má svou vlastní pyramidu:

Krasnojarská pyramida

A dokonce ne jednu:

Semjon Remezov, slavný sibiřský badatel, který v 17. století studoval okolí opevnění, naznačil, že mnohé z kopců a hor rozprostírajících se kolem osady mohou být umělého původu.
O sto let později učinil Friedrich von Stralenberg, který cestoval po Sibiři, objev: řada kopců v okolí Krasného Jaru se skládala z obřích kamenů se stopami pečlivého opracování. Později dostal od muslimského duchovního v Tobolsku rukopis z Buchary.
Hovořilo se v něm o starověkém tartarském státě, který zaujímal území západní a východní Sibiře. Text se mimo jiné zmiňuje o majestátních kamenných pyramidách, v nichž byli po mnoho let pohřbíváni tartarští vládci.”

“Kamennými pyramidami, kde pohřbívali vládce Tartárie, je zřejmě míněno “Údolí králů”, které se nachází 380 km od Krasnojarsku proti proudu Jeniseje v Chakasii. Psal jsem o tom v článku “Neznámá Tartárie. Část 3“. A mapa je odtud:

Fragment mapy Daniela Kellera, 1590

Zvětšený fragment mapy, překladatel textu Michael Volk

Dříve jsem si myslel, že tato mapa obsahuje velké zkreslení: Altaj je příliš blízko oceánu. Ale po seznámení s mapou Delille de Salle se na mapu Daniela Kellera dívám úplně jinak. Takto nyní vypadá Údolí králů. Pyramidy zmizely, ale mohyly se zachovaly:

Salbycký kurgan, Chakasie, foto: Sergej Surkov

V okolí samotného Krasnojarsku a v Krasnojarském kraji je také mnoho kamenných zdí a sloupů, které jsou sice považovány za přírodní, ale všechny mají tak neobvyklý tvar, že každoročně přitahují tisíce poutníků. Spory o to, že mohou mít umělý původ, neustávají dodnes. Některé z nich jsou jako přímky. A víme, že příroda dokonale rovné linie a úhly nevytváří. Nejdůležitější otázkou vědců však zůstává: pokud jsou dílem lidských rukou, k čemu byly vytvořeny? Jaký je jejich účel? Dokud nebude jasný účel, zůstane i uměle vytvořený objekt sporný: je příliš gigantický co do velikosti a objemu, než abychom ho mohli považovat za vytvořený pro zábavu.
Zmapoval jsem známé zajímavé objekty těchto míst. Ne všechny se nacházejí v blízkosti Krasnojarsku. Například vzdálenost do Jergaki je 600 km a do Gornej Šorie 920 km (ale to je po silnici, přímou čarou je to samozřejmě kratší).

Satelitní mapa Krasnojarského kraje a přilehlých regionů

Nejpůsobivější jsou samozřejmě obří obdélníkové bloky Gornoj Šorii:


Ale i Jergaki jsou působivé:

Jergaki, hora Parabola, Velký bratr

“Vědci dosud nedokážou vysvětlit příčiny fenomenálně hladkého povrchu hor a dokonce pochybují o jejich přirozeném původu. Za deštivého počasí má Parabola kovový lesk, který připomíná dílo dávné civilizace.”

Skromnější, ale také působivé:

Státní přírodní rezervace Stolby, Krasnojarsk, zdroj

Kojské sloupy, zdroj

Proč by to nemohla být Velká “čínská” zeď?

Kuturčinskoje Bjelogorje, zdroj

Možná jsem něco přehlédl. Na těchto místech jsem nebyl. Místní obyvatelé o nich samozřejmě budou moci říci více. Jen jsem si vzal informace, které ležely na povrchu. Na základě toho jsem došel k závěru, že Krasnojarsk, respektive místa v jeho blízkosti, by klidně mohl být onen starověký Babylon, který je na mapě Delila de Salle označen jako Babylon Atlantů.

V úvodu článku byla použita fotografie sloupu se symbolickým názvem “První sloup” z přírodní rezervace Krasnojarské sloupy, který poněkud připomíná zničenou obří Babylonskou věž.


autor: i_mar_a
zdroj: https://www.tart-aria.info/pervyj-vavilon/ 
překlad: odis0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
lake
Host
lake
17. 3. 2022 13:13

Ďakujem, veľmi zaujímavé a pôsobivé. Koľko toho ešte nevieme!

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:13

Petrohrad oficiálne založený Petrom I. v roku 1703 už na mape z 15. storočia
https://www.biosferaklub.info/petrohrad-oficialne-zalozeny-petrom-i-v-roku-1703-uz-na-mape-z-15-storocia/
jirik