Ztracený klíč, část 1

V posledních letech se přemýšliví lidé stále více zajímají o studium naší skutečné historie a snaží se odhalit lži, které nám byly tak úporně podsouvány. V popředí zájmu je jeden z nejdůležitějších cílů – zveřejnění utajované energetické technologie minulosti. Pokusy pochopit podstatu tohoto fenoménu byly prováděny různými lidmi v různých časech. Někdo byl úspěšný, někdo méně. Mě osobně k této otázce přivedly články autora píšícího pod pseudonymem tech_dancer, který přinesl obrovský vklad k rozvoji tohoto směru. V mnoha ohledech to bylo právě kvůli jeho četným článkům, že se lidé začali vážně zajímat o téma zapomenutých energetických technologií, které byly dosud považovány za bludy a výmysly konspirátorů. Je pravdou, že i dnes je mnoho takových, kteří si nepřejí, aby se o takových technologiích minulosti vůbec hovořilo. Ale nebudu zde nikoho nálepkovat, protože všichni společně žijeme v opravdu velmi složité době.

Vzhledem k tomu, že materiálů pro tento článek jsem shromáždil opravdu hodně, rozhodl jsem se ho rozdělit do několika částí. První z nich je věnována souhrnu toho, co bylo zjištěno v posledních letech, stejně jako některým novým aspektům, které z rozličných důvodů nebyly prakticky nikde a nikým vysvětleny. V dalších částech se zaměřím na vysvětlení fyzikálních principů, na nichž je založena hledaná technologie.

Jak jste asi pochopili, ve svých argumentech se budu do značné míry opírat o faktologickou základnu vybudovanou badatelem tech_dancer. Musím však upozornit předem, že jevy, které budu v tomto článku zkoumat, by neměly být ve vašem vědomí omezeny takovými pojmy jako „atmosférická elektřina” (jevící se jako nekorektní ve vztahu k daným jevům), či dokonce „energie éteru” (vzhledem k neurčitosti formulace). Než můžeme s jistotou klasifikovat, čím se budeme zabývat, musíme na to jít popořadě.


Kapitola 1. – Co víme

Nejdříve si shrňme, co se podařilo dosud zjistit (z větší části díky tech_dancer).
Idea existence zvláštních technologií byla v minulosti vždy mezi lidmi živá. Nicméně až relativně nedávno se začalo věřit, že neexistují žádné významné důkazy a tím spíše nebyly zachovány artefakty potvrzující tuto myšlenku. Vývoj informačních technologií a zejména internetu však významně zjednodušil proces zpracování a šíření informací, které umožnily různým nadšencům a výzkumníkům přístup k různým druhům digitálních archivů starých fotografií. Buď opomenutím cenzury, nebo něčím úmyslem se mezi fotografiemi v otevřeném prostoru našly i ty, které naprosto neodpovídaly oficiálnímu historickému obrazu. Zejména to byly obrázky zobrazující některá podivná zařízení vyrobená v podobě nádob, misek nebo koulí:

Vladivostok, Rusko, 1919

Postupem času bylo možné najít poměrně velké množství příkladů použití těchto zařízení v různých oblastech. Nejrozšířenějším případem jejich aplikace byly instalace na střechy budov:

vlevo: «Northumberland Permanent Building and Investment Land and Loan Society Building», Newcastle, Austrálie
vpravo: «Bahnhofshotel», Königsberg, Prusko

«The King’s Palace», Kaiserbagh, Lucknow, Indie

Umístění těchto nádob na úrovni střech a různých kupolových konstrukcí v mnoha ohledech vyvolávalo myšlenku, že tajemství této technologie je nějak spojeno s atmosférou. Ukázalo se však, že to ani zdaleka není tak jednoduché a jednoznačně. Tyto nádoby byly totiž umísťovány i daleko za hranice střech a samotných kupolovitých konstrukcí. Nacházejí i na běžném (nebo ne zcela běžném) nábytku…

zdroj

…na starých kamnech:


zdroj

…na komunikačních zařízeních:


zdroj

na různých domácích spotřebičích:


V posledních letech se nahromadilo dost příkladů využití těchto nádob v minulosti. Na snímcích jsou jen některé z nich. Jejich hlavním účelem pravděpodobně bylo buď generování nějaké energie, nebo v souladu s ní rezonovat.
Další mimořádně důležitou vlastností ztracené technologie (kromě získávání energie) byla schopnost pozitivního efektu na ekologickou a anorganickou hmotu. Stojí jistě za úvahu, že v tomto případě mohlo působení zařízení dělat lidi a další živé organismy zdravé a šťastné, a také neutralizovat škodlivé viry a bakterie.

zdroj

vpravo: Botanic Garden, Washington, D.C., USA (zdroj)
vlevo: panství «Kuskovo», Moskva, Rusko (zdroj)

Tato technologie byla krajně proti mysli silám, jež uchvátily moc na naší planetě asi před 200 lety. Prosperita a zdraví společnosti mající přístup k technologiím generujícím neomezené množství volné a čisté energie se nehodil do plánů temných sil okupujících naši civilizací. Technologie proto byla skryta a zapomenuta.
Chceme-li se vrátit k problematice jejího fungování, je třeba poznamenat, že důležitým aspektem je také to, jak tyto nádoby a instalace je využívající, byly umístěny v prostoru. Téměř ve všech případech totiž máme co do činění s geometricky přesným místem, a to jak na lokální úrovni, tak na úrovni fungování celé inženýrské sítě:

vlevo: «Nasby building», Toledo, Ohio, USA, 1905
vpravo: Palmanova, Itálie

Levý příklad demonstruje symetrii lokálního měřítka a pravý symetrii městského měřítka.
Tech_dancer je přesvědčen, že tajemství těchto nádob je skryto v jejich nitru. Podle dostupných informací získaných z různých zdrojů je uvnitř určitá látka, pravděpodobně syntetizovaná za použití rtuti a zlata, a má červený odstín (jeden z jejích názvů je červené zlato). V neprůhledné nádobě není jeho barva vidět, ale jeho použití není vždy omezeno jen na neprůhledné nádoby. Poměrně velký počet neobvyklých artefaktů s nádobou na tekutinu, které jsou v současné době označovány jako náboženské atributy, jsou zachovány:

A i když většina z nich je již prázdná, nebo obsahuje nějaké podivné předměty, původní obsah může být stále viděn v některých vzácných případech:

vpravo: «The adoration of the kings», Jan Gossaert, 16. století

Pokud snad můžete pochybovat o levém artefaktu, pak obrázek vpravo vyvolává mnohem větší jistotu. Možná je to právě ona „magická“ látka, kterou v příbězích o kameni mudrců alchymisté tak dychtili získat, nebo stejně mystická červená rtuť, jež oficiálně neexistuje, ale pro jejíž držení se můžete dostat do potíží:

Pokud lze požadovanou substanci skutečně vytvořit pomocí zlata a rtuti, vysvětluje to, proč je zlato nejspolehlivější a nejtvrdší světovou měnou (je zároveň drahé a je obtížné je získat) a také to, proč byla rtuť prohlášena za extrémně nebezpečný a toxický prvek a všemožně je omezováno její domácí použití. O tom, že tyto dva prvky lze použít společně k vytvoření oné substance, svědčí skutečnost, že zlato a rtuť jsou sousedními prvky v periodické tabulce, což naznačuje jejich podobnost na atomární úrovni.
Přesto je prakticky nemožné najít alespoň nějaké srozumitelné pokyny nebo knihy popisující fungování této technologie. Během celého mého hledání jsem osobně našel jen jeden důkaz o neobvyklém použití rtuti, který stojí za zmínku. Pochází z časopisu Scientific American, konkrétně z vydání z 21. ledna 1888 (díky KD za stolenhistory.org za tip).

zdroj

Překlad textu:


Mezi zařízení testovaná na osvětlení bójí patří lampy určené k dlouhodobému hoření, fosforové směsi, elektrická světla napájená ze břehu kabelem a modernější luminiscenční barva, která během dne pohlcuje světlo a v noci jej vyzařuje. S velkým úspěchem byl také použit stlačený plyn. V současné době existují bóje navržené jako plovoucí majáky se zásobou paliva až 6 měsíců.
Na obrázku je osvětlovací zařízení určené k použití jako pomocný prostředek k bójkám se zvonky a píšťalkami. Jeho princip činnosti je založen na výrobě elektřiny uvedením rtuti do pohybu ve vysokém vakuu nebo vysokonapěťovém plynu. Na stejném principu funguje i Geislerova trubice.

(Je třeba poznamenat, že mě zmátla fráze „gas of high tension“. Vždyť přeložit tension jako tlak přesně nejde, vzhledem k tomu, že ve vakuu je tlak naopak nízký; a definici pojmu jako „napětí plynu“ – jsem nikde nenašel.)
Když jsem v této etapě uviděl zmínku o Geislerově trubici, mohl jsem se zastavit a uklidnit, protože se jedná o běžnou výbojku. Princip její činnosti spočívá v tom, že elektricky vodivý plyn (včetně par rtuti) je čerpán do baňky, která je poté napájena proudem, který ji rozžhavuje. Nic zakázaného. Následující text však odhaluje zajímavé podrobnosti:

Bóje zobrazená na obrázku je navržena tak, aby zvonila na zvonek v důsledku pohybu přinášeného vlnami. Stejný pohyb se používá k pohybu rtuti obsažené v prstencových trubkách umístěných v horní části rámu bóje. Trubky jsou vyrobeny velmi těžké a odolné a každá z nich obsahuje bariéry, jež způsobují tření rtuti o stěny.
Aby byl zajištěn nepřetržitý provoz jedné nebo více trubek, jsou pod různými úhly. Malý pohyb bóje způsobuje, že rtuť prochází trubicemi v kruhu a generuje dostatek elektřiny, aby zářily.

Text objasňuje, že rtuť uvnitř trubek není plynná, ale kapalná, protože se přímo hovoří o pohybu rtuti v kruhu pod různými úhly a jejím tření o stěny. Rozhodně to tedy není plynová výbojka. Text také na začátku podrobně popisuje jiné typy světelných zdrojů (jako protiklad), což vylučuje možnost vysvětlení tohoto jevu některými zdroji napájení od jiných výrobců. Trubky září výhradně kvůli kruhovému pohybu rtuti v nich.
Nevím jak vy, ale já jsem se s takovými vlastnostmi rtuti nikdy nesetkal, a dokonce ani na internetu jsem nenašel nic podobného, abych nějak vysvětlil tento fyzikální jev. Mé odhady se snižují na skutečnost, že rtuť je schopna získat speciální vlastnosti, když se jí dá určitá rotace (a možná i konkrétní tvar). Text navíc neříká nic o materiálu, ze kterého jsou trubky a bariéry vyrobeny, což znamená, že i v nich možná spočívá část tajemství. V této fázi jsem vám jen chtěl představit tento příklad. Stále budete mít příležitost o tom přemýšlet a dělat si vlastní závěry, ale prozatím se pojďme dále zabývat tím, co je jisté.
Bez ohledu na to, jaký může být problém s nádobami a tajnou substancí v nich obsaženou, zdá se, že záležitost se neomezovala pouze na tyto nádoby. Na starých fotografiích můžete vidět různé varianty sloupů / obelisků a pilířů, které jsou doplněny buď nádobami, nebo speciálními zakončeními na vrcholu. Je zřejmé, že to všechno byly prvky jednotné energetické soustavy.

Berlín, Německo

Na fotografii nejsou zvýrazněny všechny prvky. Pokuste se najít zbytek sami.

Berlín, Německo

Ani zde není vše zvýrazněno. Kříž označuje spojovací prvky pro telegrafní vedení, protože jsou často zaměňovány s prvky hledané technologie.

Halle (Saale), Německo

Leipzig, Němcko


Berlín, Německo

«VUE PERSPECTIVE DE LA DÉCORATION ET DU FEU D’ARTIFICE TIRÉ A L’HôTEL DE VILLE DE PARIS EN PRÉSENCE / DE LEURS MAJESTÉS A L’OCCASION DE LA NAISSANCE DE MONSEIGNEUR LE DAUPHIN», Francie, 1782

Je třeba poznamenat, že i ta malá zrnka informací, která se k nám dostanou na starých fotografiích, přicházejí z doby, kdy byla technologie, jíž hledáme, z velké části odevšad odstraněna. V době, kdy se objevily fotografie (alespoň ty, které lze najít), jednotlivé prvky těchto instalací již nefungovaly nebo fungovaly v omezeném režimu.

Avenue de Paris, Toulouse, Francie

Sloupy, které byly ještě nedávno součástí energetické infrastruktury, nyní stojí jen jako obyčejné plochy, na které se lepí reklamní plakáty, a tramvaje se mezitím pohybují na kolejích – tažené koňmi.

Magdeburg, Německo

Fotografie ukazuje, že obelisk je na špičce spálený, k čemuž s největší pravděpodobností došlo v důsledku obecného výpadku v provozu elektrické sítě nebo v důsledku nesprávného použití bezprostředně tohoto zařízení.
Téměř všechny fotografie, které jsou ve veřejné doméně, současně zobrazují prvky staré i nové technologie. Důvodem je to, že období, ve kterém byly tyto fotografie pořízeny (druhá polovina 19. století – začátek 20.), spadá přesně do doby, kdy došlo k přechodu z jedné technologie na jinou.

Taganrog, Rusko

Nám je tato doba představována jako období bezprecedentních objevů (jako je elektřina, telegraf a rádio), ale ve skutečnosti to všechno byl jen jakýsi reset, během něhož byli lidé ve vývoji tlačeni zpět a ne kupředu. A to všechno za účelem vytvoření co nejvhodnějších podmínek pro úplnou kontrolu nad lidmi a potlačení jejich vůle, což bylo pravděpodobně za přítomnosti dřívějších technologií nemožné.
Ale teď se nebudeme zabývat touto otázkou, protože tohle je nám všem jasné. Účelem této části bylo stručně soustředit vrstvu informací, které byly dosud shromážděny. V další kapitole se pokusíme najít a doplnit do existujícího obrázku chybějící puzzle.překlad: Vlabi

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
30 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

Můj příspěvek nesouvisí přímo s tímto článkem, se lhaním a zatajováním dějin Země však ano.

Vyšla zpráva o vyplavování rtuti z Grónského ledovce https://plus.rozhlas.cz/gronsky-ledovec-uvolnuje-velke-mnozstvi-rtuti-koncentrace-jsou-srovnatelne-se-8498871

V tomto článku https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2017/02/hory-doly-terikony-po-stopach-davne.html je fotka prehistorického dolu v Grónsku. Podotýkám, že při těžbě zlata se může používat i rtuť. Nicméně jsem přesvědčen, že "větci" opět najdou nějakou teorii, která přítomnost rtuti "seriózně" vysvětlí.

MUDrland Wenca

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Technická poznámka:

Slovo "větci" nemá nic společného s vědou. Větci jsou konstruktéři jakkoli překroucených a vylhaných vět. Na důkaz jejich loajálnosti s mocenským systémem, jsou jejich jména obvykle ověnčena mnoha akademickými tituly.

MUDrland Wenca

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Větci je dobrý slovo. Díky za obohacení slovníku.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

Dnes se tomu všemu na domech říká hromoSvod, dříve to byly Jímače. Jde o to, co vlastně měly jímat, asi hromy…
Nevím, jak úplně může souviset výroba "něčeho" díky zlatu a rtuti, ale pokud lze rtutí vyrábět elektřinu, tak jediné rozumné mne napadá elektrolýza, a tedy koloidní zlato:-)

"Barva koloidního zlata je závislá na typu výroby, koncentraci a velikosti částic. Čím vyšší je koncentrace a větší částice – tím tmavší. U nízkých dávek monodisperzních zlatých nanočástic odráží povrchový plazmon (efekt způsobený dopadem fotonů na povrch kovové nanočástice) světle fialové a modré tóny, zatímco u vyšší koncentrace zlatých nanočástic reflektuje červenou barvu. Při čisté elektrolýze vznikne tekutina čirá nebo slabě červeně zabarvená. Při redukci solí zase světle až temně červená."

A pokud v baňkách mohla být vysoká koncentrace koloidního zlata, a vše koloidní má vlastně nějakou "expiraci", i když uzavřeno v nádobě, tak Jímače nebo rtuť mohou způsobovat "znovunabití", teoreticky?
Děkuji za překlad:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Nevím skoro nic o tomto jevu, jako asi málokdo, ale můžeme si "zapřemýšlet". Jestliže Nikola Tesla znal jak přenášet a získávat elektřinu z okolí, tj. jakoby z ničeho a zadarmo, jak se traduje, pak se může jednat o "vedení" a "přijímače" takové energie. Pak by však bylo plně logické, že Tesla to nevynalezl neobjevil, ale jen využil "již tehdy staré" znalosti. Mohlo jít tedy nejen o předávání energie dále na místo spotřeby, ale mohlo jít o možnou "rezervu", kdy se při přechodu z jedné oblasti do druhé minimalizovalo riziko "nedostatku" "zachycené" energie u pohyblivých "motorů" jako tramvaje apod., pokud by to tak s pohybem bylo. Pak by ta známá historie kolem distribuce stejnosměrného a nebo střídavého el. proudu byla vlastně plněním zakázky na "konečně" zpoplatnění toho, co by bylo tehdy v kapitalismu dosud zadarmo, nebo skoro zadarmo. A to pak leží peníze na ulici, respektive nad ní … Dovedete si představit ta muka tehdejších kapitalistů?
Zní to dostatečně šíleně?

Bedřich

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Možná to nebyla muka, možná to bylo opačně, kdy Edison později i s Teslou dali těm kapitalistům možnost toho zpoplatnění, i když trochu jiné energie. Zřejmě nevědomky, alespoň u Tesly. Asi taky proto ty zbylé vynálezy nehodil na papír, aby nebyly zneužity stejným způsobem. A to, co na tom papíře je, je v podstatě k ničemu, relativně. Což jsou TA muka pro ty kapitalisty, myslím. Vědí, že by to šlo, ale nevědí jak, proto embargují a zatajují a ničí a….mučí(se)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Měl jsem na mysli, že tady jim "ležely" na ulici nevyužité peníze!
Ale taky dobré, že by je mučila představa energie pro ně zadarmo, pro nás za co největší pálku, kousíček od nich, na dosah … stačí si připomenout, jak se u nás neustále třesou na důchodové peníze.

Bedřich

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

A možná by to chtělo zjistit skutečný původ slova Lucerna. Nějak ho nikde nevysvětlují, jen co to znamenalo, nikoliv původ.
https://www.vyznam-slova.com/lucerna
A že by skutečně pocházel z lat. Laterna… Nevim, a nemohlo by to být opačně? Že Laterna je třeba odvozeno od Lucerna, a i do dalších jazyků?
A pak ještě existuje něco jako laterna magika:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Lucernarius a Lucernius: Tato označení se objevují na některých lampách, které byly nalezeny ve vykopávkách Leptis Magna…
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Z latinského lux = svetlo:

Singular Plural
Nominative Lux Luces
Genitive Lucis Lucum
Dative Luci Lucibus
Accusative Lucem Luces
Ablative Luce Lucibus
Vocative Lux Luces

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

s0lare, já si právě myslím, že to bylo opačně. Že Luce, Lucern, Luciferin bylo převzato do latiny ze staroslavjanské výslovnosti(nikoliv písmenek). Dneska bychom to pojmenovali nějak podobně jako bioluminiscence, bo přírodní zářič(volné energie?)…
Pak teprve přišel (jeden) lux. Co možná i vysával…:-)

To, co píšeš právě není původ významu, ale vysvětlení původu slova v latince(ne v latině). Proto jsem psal, že by to chtělo zjistit skutečný původ, aby třeba napadlo… i hledat
Třeba jako tohle:
"Lucerna:
-zpravidla polygonální nástavec kopule s okny pro její osvětlení, užívaný také jako část cibulovitých střech věží, jižžbez původní funkce
-v architektuře válcovitý či mnohoúhlý nástavec nad klenbou kupole a její střechou, opatřený okny a samostatně zastřešený"
To asi s latinským luxem nebo Aloisem Jiráskem těžko souvisí, myslím.
A to "jižžbez původní funkce" je podle mne to nejdůležitější, teoreticky

Dnes, když na někoho bafněš LUCERNA, tak buď si myslí něco o petrolejce, Včelích medvídcích s Broučky dohromady nebo Jiráskovi.
Kdysi to staroslavjanské pojmenování souviselo s něčím úplně jiným, a nejenom s budovami. A že v tom hraje roli koncetrované(tmavěrudé) koloidní zlato s elektrostatikou a aurou bych se klidně vsadil:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Jen takový nápad – co když je to zkreslený výraz z minulosti (když si to rozložím podle sebe) – lux – světlo – z cerna -černa -inferna – pekla – podzemí ) je to hodně divoké přirovnání?
Marie

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

Děkuji za překlad. Hodně zajímavé těším se na další díl. Kamila

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

Děkuji za překlad. Bohužel, více otázek než odpovědí.
Upřímně, moc mne autor nepřesvědčil o tom, že dříve existovala nějaká bezdrátová technologie, pro kterou byly na všech možných místech umísťovány nějaké antény. Pochopitelně nevím, co to je, ale budu se řídit tím, že pokud nějaký jev potřebuje složité vysvětlení (a složité vazby s dalšími prvky), tak to asi pravda nebude. Jen co mne napadalo: dobře, dejme tomu, že to je opravdu něco bezdrátového, nějaká technologie. V tom případě si nedovedu představit, že klempíř (ten, co dělá kovové střechy) má pro tento speciální přístroj (ta koule nebo co to je na vrcholech různých hran) speciální plány, podle kterých by to měl přesně udělat. Zdůrazním to slovo "přesně", protože kdyby to udělá blbě, tak to asi fungovat nebude. Anebo si to ti bohatí majitelé/faráři/továrnící/šlechta vyráběli sami. Ale kdo jim to tam dával na ty střechy, taky oni sami? Za další, jak ta technologie funguvala? Byla směrová? Jakože je třeba přesný počet umístěných antén a ty pak někam mířili? Kdo to směroval? Zase nějaký odborník nebo klempíř? Nebo to bylo jedno, kdo to vyrobil a kdo to vysměroval…pak by ta technologie musela být velmi jednoduchá. Ale nehrozilo by pak prozrazení/odhalení této technologie někým jiným a třeba později? Vidíte, jak složité úvahy musím vést? A mohl bych uvažovat dále…
Anebo je to trošku jednodušší…já to vnímám jako okrasné prvky. Jo, opravdu to tak vnímám. Prostě tehdejší doba byla taková a na každý ostrý roh dávali něco, co bylo pěkné a připomínalo to tajnou technologii. Autor textu se u předposledního obrázku zamýšlí nad tím, že přístroj mohl být spálený…hmmm…jako kus železa na kameni…a není třeba tím, že ten kov koroduje a jak prší, tak ten kov nechává po sobě na zdi skvrny, které se táhnou dolů? Prostě je to špína. Žádný zničená technologie…
Jinak ta rtuť v bójce, to je zajímavé. Ale upřímně, toto je asi nejzajímavější. Zbytek jsou podle mne jen oslí můstky, takové plané úvahy "co by kdyby", aby se spojilo něco, co spolu nesouvisí.
DušanBe

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

DušanBe, technologiu čerpania el. energie z priestoru na svojích túlkach využívam už pár rokov, s tým čo v tejto veci tvrdíš možem len súhlasiť. "Oslí můstky"- krásne slovne spojenie plne vystihujúce podstatu každeho predpokladu… hunter

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Část 1
Jistě lze pochybovat, proto je tento článek tady na Myšlenkách o … , kdy se můžeme zamyslet i nad tím, co se může zdát nebo i být nemožným. Problém je však jinde.¨
1. Historie ve všech směrech je tolikrát přepisovaná, že se pomalu nechce věřit ničemu. Je příliš mnoho rozporů. Jen si můžeme za příklad vzít Druhou světovou válku, jak se kde mění, nebo nemění její zaručeně pravdivý "průběh". Teď jděte dále do minulosti a zjistíte, že oficiální historie je mírně řečeno nedůvěryhodná a to i v případě, kdy jsou k dispozici ze stejného dávného období stejně důvěryhodné prameny nebo dokonce spolehlivější. Ale výklad se nemění, i prostě jen se zamlčuje. Když se nehodí. Například každý skutečně dobrý historik ví, i když to prakticky nikdo "cudně" tady na Západě neříká, že Západ začal růst v okamžiku, kdy se mu podařilo zničit a vyloupit Byzantskou říši. A zase můžete souhlasit nebo nemusíte, ale fakta a chronologie jsou jasné.
2. Současný stav vědy není zaměřen na hledání základních znalostí, chcete-li fundamentálního výzkumu. V této oblasti, přes různé novinové "zprávy" se neděje nic. Vůbec zcela nic. A pokud ano, pak se to rozhodně nepropaguje, protože to by již dnes při "zběžné" revizi znamenalo přepsat mnoho učebnic a změnit hodně názorů. Například zkuste se zamyslet nad Einsteinovou teorií relativity a vzorečkem, tak báječně jednoduchým (ale to je jen malá část teorie – konečný "výsledek"). On sám se pokoušel pak celý zbytek života v podstatě najít souvislosti pro všechno kolem nás, abych nezatěžoval. Nepodařilo se mu to, protože to prostě nesedělo. Ve světě je dost kritiků jeho teorie, ale protože to vyžaduje celkem mnoho znalostí, nemohou se prosadit v médiích a akademický vědecký svět je v nejlepším případě prostě ignoruje, v horším případě jim minimálně zničí kariéru.
3. Další otázkou – a ta se týká přímo článku – je to, že v podstatě dnes nikdo na světě nemůže důvěryhodně vysvětlit teorii a praxi elektřiny, na základě toho jak je dnes přednášena. Jinak, my v podstatě nevíme, co to elektřina vlastně je a jak vzniká a hlavně jak se doopravdy přenáší, ačkoliv ji tak často, a to stále častěji, využíváme. Elektřina nás obklopuje neustále a bez ní se vrátíme do stavu společnosti v hlubokém středověku, protože mnoho věcí a zařízení nám nezůstane k dispozici a navíc jsou mnohé znalosti "přechodného" období ztraceny. Tak se stává pro tuto civilizaci naprosto nezbytným správně chápat elektrickou energii. Jak vás třeba uspokojí vysvětlení, že elektřina "probíhá dráty", je nesena tím či oním, ale nic se v podstatě přitom nehýbe, protože dráty by se musely aspoň na místech kudy mají oficiálně přenášet el. proud, "pohybovat"? Laicky a zjednodušeně řečeno.

Bedřich

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Část 2
== První teorii elektřiny údajně vytvořil Američan Benjamin Franklin,který považuje elektřinu za "nehmotnou kapalinu", kapalinu ("Zkušenosti a pozorování elektřiny", 1747). Údajně také zavádí koncept pozitivního a negativního náboje,vynalézá hromosvod a s jeho pomocí dokazuje elektrickou povahu blesku.
… nám říká, že pologramotný tiskař s 2. třídami základního vzdělání není jen jedním z autorů americké ústavy, ale také tvůrcem teorie elektřiny. Předpokládá se,že to byl on, kdo zavedl nyní společné označení elektricky nabitých stavů, "+" a "-"; že to byl on, kdo zjistil identitu atmosférické a třecí elektřiny a poskytl důkaz elektrické povahy blesku.

== Dnešní věda je poněkud nudná podívaná,navzdory přítomnosti značného počtu "fanfár" v podobě různých "prestižních" cen a ocenění, které si kolegové vědci neustále a do značné míry dopřávají. Například věda nedokáže vysvětlit téměř žádný přírodní jev bez použití smyšleného postulátu, který nemá nic společného s realitou. Věda není schopna skutečně vysvětlit, co je vítr a jaký je fyzický mechanismus jeho vzhledu; důkladně vysvětlit, jaký déšť, rosa a proč se objevují za určitých podmínek; Co jsou mraky,jak a proč jsou tvořeny; Co je blesk a odkud se najednou objeví tak neuvěřitelné množství "elektřiny"?

To je pár úryvků:
http://ru-an.info/новости/наша-наука-сегодня-это-детская-ненаучная-фантастика/

Bedřich

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Bedřich, šecko peké šecko krásne škoda len že podstatné ti tam chýba – priznanie faktu že príroda (Universum) nie len že logiku nepozná ale sa ňou ani neriadi. Niečo tak pofiderne (logika) je možné len vymyslieť – to si príroda so svojou jednoduchostou ktorá celá stojí len na prirodzenosti dovoliť nemože… hunter

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Já, na rozdíl od jiných i tedy vás, jak vidím, uznávám, že příroda – Universum – má svoje zákonitosti, vnitřní logiku (pokud se to tak dá vyjádřit), přesnější by mělo spíše být – má svoji "vnitřní provázanou "logickou" stavbu". Místo slova "logickou" by mělo být "cosi", co by zároveň označovalo – základ, stavbu, logiku, stupně, zákonitosti, hranice.
Je jen naše chyba, že to nechápeme. A já to myslím přísně vědecky i když oficiální věda jaksi, no prakticky mlčí.
Ostatně, to co my nazýváme logikou funguje jen mezi námi lidmi a to ještě za celé řady podmínek. Logika, ve své vrcholné formě – filosofii se přece liší nejen díky jiným pohledům na vztahy mezi lidmi – politikou, ale také chápáním či nechápáním souvislostí – doslova a do písmene – všeho kolem. Dejte vedle sebe několik filosofických teorií a dospějete k názoru, že jste se zbláznil. Jedněmi a týmiž pojmy, daty, postuláty, logickou stavbou atd. atd., lze projevit a vyjádřit naprosto odlišné filosofie. A přitom se "logika – filosofie" chápe jako věda.
Ale pokud nebudete souhlasit, stejně to přežiji. 🙂
Ale o logice by se dalo psát hodně a dost, jenže to není nyní mým úmyslem.
Zdravím a dobrý večer

Bedřich

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Hunter, príroda funguje čiste na logických princípoch. Jediný kto sa v nej správa nelogicky je človek.

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Dušanbe, rozmýšlaš dobre. Tiež mi tie gule pripadajú ako obyčajná okrasa. Možno niekedy to malo technologický účel. Napr. na konci 15. storočia, keď sa stavali neuveriteľné stavby, ktoré dnes poznáme už len z diel "Ruinistov". A v "novoveku" sa to snažili napodobniť, no keďže nemali páru ako to funguje, tak už len ako okrasu. Degenerácia všeobecného vedomia nie je nový jav, vidno ju dobre napr. v megalitoch – čím staršie, tým väčšie, kvalitnejšie, presnejšie. Presný opak toho čo sa nám snaží tlačiť do hláv iz-Tória..

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Bedřich, ohľadom blesku – tiež som nikdy neveril mejnstrímovému výkladu, že to je prebytočný elektrický náboj, ktorý sa nahromadí v určitom mieste v dažďovom mraku, lebo voda kondenzuje na stále väčšie kvapky a tým sa znižuje povrch na ktorom sa náboj môže rozložiť. Áno, u kondenzátora platí, že jeho energia = 0.5 * kapacita * napätie na druhú, čiže ak znížime kapacitu zmenšením povrchu, tak podľa zákona zachovania energie musí stúpnuť napätie. Ale čísla proste nesedia, ani čo sa týka množstva energie uvoľnenej pri blesku ani potenciálu, ktorý je potrebný na prieraz tak obrovskej vzdialenosti vo vzduchu – u niektorých bleskov to je aj viac ako 20km.

Veda by mala:
1. Vysvetliť mechanizmus prierazu týchto obrovských vzdialeností, pri normálnych potenciáloch do max. 10 MV, pretože na prieraz 20km nehybného vzduchu pri normálnej vlhkosti a tlaku je potrebných až okolo 20 GV. Tu existuje sľubná nemejnstrímová teória tzv. potenciálového víru, ktorý sa sformuje okolo "minitornád" v mrakoch pri klasickej výmene pozície teplého a studeného vzduchu, Tým sa vytvorí plazmový kanál na prieraz ktorého už nie sú potrebné miliardy voltov, stačia milióny.

2. Odkiaľ sa v blesku berie neskutočné množstvo energie, ktoré nemôže byť len z náboja na kvapkách vody. To môže iniciovať prieraz plazmového kanálu, ale energia musí prísť odinadiaľ. Podobne funguje aj plazmový horák – zapálenie oblúka krátkym vysokonapäťovým nízkoenergetickým výbojom a potom už po vzniknutom elektrickom oblúku tečú desiatky až stovky ampérov z nízkonapäťového ale vysokoenergetického DC generátora. Odkiaľ sa teda berie tá energia? Pravdepodobne z okolitého prostredia, ktoré je plné čoho? Neutrín. Neutríno je oscilujúca častica, ktorá má chvíľu kladný, chvíľu záporný náboj. No keďže menjstrím (zatiaľ) častice s oscilujúcim nábojom nepozná, tak si myslí, že ho má nulový – DC merákom v AC zásuvke tiež nameráte nulu, ale keď tam vopcháte prsty, tak zistíte že tá nula s vami pekne zamáva :). Elektrický oblúk vždy osciluje ako LC obvod, pretože každý výboj má určitú indukčnosť aj kapacitu a teda má aj svoju rezonančnú frekvenciu. Na 1cm štvorec padne zo Slnka za sekundu asi 66 miliárd neutrín. Pri tak obrovskom oblúku akým je prírodný niekoľko km blesk, to už je značné množstvo neutrín, ktoré by mohli doplniť chýbajúcu energiu.

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

sOlar, tak ako je voda (H2O) len jedna, tak v celom Universe jedna je aj elektrika. Či je tá voda špinavá alebo elektrika striedavá nie je podstatné, obe vždy "idú" len tou istou cestou, cestou najmenšieho odporu. Jak na vrchu, tak dole – to logikou sa ani náhodou okecať nedá… hunter

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Obávam sa, hunter, že sa strácaš v pojmoch. Jak na vrchu tak dole ti pripadá ako opak logiky? A že elektrika ide vždy cestou najmenšieho odporu je tiež proti logike? Fajn. Tak si daj ranný pohár špinavej vody, veď je to jedno, načo to okecávať logikou..

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

sOlar, k nabitu akumulátoru zjavne potrebuješ "zásuvku", mne bohate stačí ktorýkolvek bod na zemi. Je to dostatočne logické? hunter

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Huntere,
už jsi se tu v minulosti několikrát vytahoval s tím, že umíš využívat VE, ale nikdy jsi se s ničím nepodělil. Takže opět nejde o nic jiného, než vytahování se, povyšování nad druhé, honění ega, snahu nasrat všechny okolo, případně od všeho něco.
Tvoje ustavičná dehonestace logiky a myšlení je pomalu zralá na diagnózu od psychologa. Být po mém, tak už sis tu ani nevrzl od té doby, co jsi vyhrožoval mě a mé rodině a ještě jsi se schovával za jakousi všeznající a dle všeho všemocnou (všehoschopnou?) skupinu "MY".
Takže chceš-li mít ještě možnost zasahovat do zdejších diskuzí, tak zapoj logiku a popřemýšlej, jak toho docílit.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Tak jednu Skupinu MY znám:-)
https://youtu.be/Jv7vKyWmkD0
Ale když občas juknu na tu nelogickou gramatiku bez myšlenek, tak bych to tipnul spíš na jinou zahraniční skupinu….
https://youtu.be/z_usLl-qDus
Na druhou stranu, čím víc logiky a myšlenek o čemkoliv, tím víc teoretického bordelu v hlavě:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Nenimito, medzi logikou a množstvom "teoretického bordelu" nemusí byť priama úmera, to sa nás len tak snažia naprogramovať. Skutočná veda by mala ašpirovať smerom k zjednodušovaniu a snažiť sa zhrnúť podstatu fungovania vesmíru do malej hŕstky princípov. Mejnstrímová veda však ide presne opačným smerom. Nové teoretické smery pribúdajú ako huby po daždi, rozdrobujú sa na tisíce odvetví, jeden odborník nerozumie druhému, napriek tomu že sú obaja fyzici. Rozbíjajú častice stále na menšie kúsky, ale keď rozbijete kryštáľový luster na milión kúskov a preskúmate hoci aj každý z nich, nebudete mať predstavu o tom ako vyzeral celok. Kúskovanie je slepá ulička, pretože vesmír sa dá spoznať iba celostným prístupom.

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15