Genocida původních Američanů (18+)

Hitler je břídil ve srovnání s „pokořiteli Ameriky“. Co se neučí v amerických školách: v důsledku holokaustu amerických indiánů, známého jako „pětisetletá válka“ a „nejdelšího Holokaustu v historii lidstva“ bylo zavražděno 95 ze 114 milionů původních obyvatel nynějších území USA a Kanady. (Americký holokaust, D. Stannard)

Hitlerovská koncepce koncentračních táborů je v mnohém spojena s jeho studiem angličtiny a historie Spojených států. Obdivoval tábory pro Búry v Jižní Africe a indiány na Divokém Západě a často ve svém vnitřním kruhu chválil účinnost vyhlazování domorodých obyvatel Ameriky – oněch rudých divochů, kteří nemohli být zajati ani zkroceni – hladem a v nerovných bitvách. (Adolf Hitler, John Toland)


Domorodí Američané mají nejvyšší úroveň úmrtnosti. I když hlavními vrahy byly neštovice, spalničky, chřipka, černý kašel, záškrt, tyfus, dýmějový mor, cholera a šarlatová horečka – ty všechny dovezli evropští kolonisté. Někteří historici jsou přesvědčeni, že „evropské“ nemoci byly příčinou 80 % úmrtí všech indiánů.
Nejdůležitější roli v zabíjení amerických indiánů hrály neštovice.

Genocida amerických indiánů – sociologický pohled


Termín genocida je odvozen od latinského genos (rasa, kmen) a cide (vražda) a doslovně znamená zničení nebo vyhlazení celého plemene nebo národa. Oxfordský anglický slovník definuje genocidu jako „záměrné a systematické vyhlazování etnických nebo národních skupin“ a odkazuje na první použití výrazu Raphaelem Lemkinem ohledně nacistického konání v okupované Evropě. Poprvé byl tento termín zadokumentován v Norimberku jako termín popisný a nikoli právní. Genocida zpravidla znamená zničení národa nebo etnické skupiny.
Valné shromáždění OSN přijalo tento termín v roce 1946. Většina lidí má tendenci spojovat s genocidou masakry konkrétních lidí. V roce 1994 však Úmluva OSN o trestání a prevenci zločinu genocidy popsala genocidu mimo přímé zabíjení lidí, tedy jako rozbití a likvidaci kultury. Článek II. Úmluvy uvádí pět kategorií činností, které jsou namířeny proti konkrétní národní, etnické, rasové nebo náboženské skupině a měly by být považovány za genocidu. Jsou to:

– Zabíjení členů takové skupiny;
– Způsobení vážného tělesného nebo duševního postižení členů takové skupiny;
– Úmyslné vytvoření souboru takových životních podmínek, které jsou určeny k fyzické likvidaci celku nebo jeho části;
– Opatření určená k zabránění porodnosti v prostředí takové skupiny;
– Násilné přemístění dětí z jedné lidské skupiny do druhé.


Vláda Spojených států tuto úmluvu OSN o genocidách odmítla ratifikovat. A není divu. Mnoho aspektů genocidy bylo uplatněno na domorodém obyvatelstvu Severní Ameriky. Seznam americké genocidní politiky zahrnuje: masové vyhlazování, biologické války, nucené vystěhování z rodných míst, uvěznění, zavedení jiných hodnot než domácích, nucenou chirurgickou sterilizaci místních žen, zákaz náboženských obřadů atd.
Před příchodem Kolumba obývalo zemi, nyní obsazenou 48 státy Ameriky, více než 12 miliónů lidí. O čtyři století později se počet obyvatel dramaticky snížil na 237 000, tj. o 95 %. Jak je to možné? Když se Kolumbus v roce 1493, tentokrát už na 17 lodích, vrátil, začal realizovat politiku únosů do otroctví a masového vyhlazování populace Karibiku. Do tří let bylo zabito pět milionů lidí. O padesát let později bylo při španělském sčítání zaznamenáno pouze 200 000 indiánů! Las Casas, hlavní historik kolumbijské éry, cituje četné zprávy o hrůzných činech spáchaných španělskými kolonisty na domorodém obyvatelstvu, včetně masového věšení, hromadného upalování, řezání dětí na kusy ke krmení psů atd. Seznam krutostí je impozantní.

Španěl krmí psy indiánskými dětmi, Theodor de Bry, 1598, zdroj
S odchodem Kolumba se tato politika nezastavila. Evropské kolonie a následně nově vytvořené Spojené státy v podobné politice dobývání pokračovaly. Masakry probíhaly po celé zemi. Nejenže indiány masívně vraždili, vybíjeli celé vesnice a skalpovali zajatce, Evropané také používali biologické zbraně: britští agenti rozdávali kmenům přikrývky, které byly záměrně infikovány neštovicemi. Více než sto tisíc Mingo, Delawarů, Šošonů a dalších kmenů, které obývaly břehy řeky Ohio, podlehly této nemoc. Americká armáda přejala tuto metodu a používala ji se stejným úspěchem i proti kmenům žijícím na pláních.

Nucené vystěhování
Ihned po americké revoluci začaly Spojené státy prosazovat politiku vyhošťování amerických indiánů. Podle smlouvy z roku 1784, uzavřené ve Fort Stansiks, byli Irokézové povinni postoupit svou zemi v západním New-Yorku a Pensylvánii. Mnozí z Irokézů se vydali do Kanady, zatímco jiní přijali americké poddanství, ale kmen rychle degeneroval jako národ a v posledních desetiletích osmnáctého století přišel o většinu zbývajícího území. Když Šauni, Delawarové, Ottawani a několik dalších kmenů pozorovali pád Irokézů, vytvořili svou vlastní konfederaci, prohlásili se za Spojené státy Ohio a stanovili řeku hranicí mezi svými zeměmi a majetky osadníků. Začátek následných nepřátelských akcí byl jen otázkou času.

Vynucená asimilace
Evropané se považují za nositele vysoké kultury a za ohnisko civilizace. Koloniální světonázor rozděluje realitu na opačné části: dobro a zlo, tělo a duch, člověk a příroda, kulturní Evropan a primitivní divoch. Američtí indiáni takový dualismus nechápou, jejich jazyk vyjadřuje jednotu všech věcí. Bůh není transcendentním Otcem, nýbrž Velkým Duchem, který obsahuje celý polyteismus, víru v mnoho bohů a několik úrovní božství. V jádru většiny indiánské víry bylo hluboké přesvědčení, že nějaká neviditelná síla, mocný duch, který proniká celým vesmírem, řídí cyklus narození a smrti pro všechno živé. Většina amerických indiánů věří v univerzálního ducha, nadpřirozené vlastnosti zvířat, nebeských těles a geologických útvarů, ročních období a mrtvých předků. Jejich božský svět je příliš odlišný od spásy nebo prokletí jednotlivců, jak věřili Evropané. Pro ně takové víry byly pohanské. Dobývání bylo tedy ospravedlněno jako nezbytné zlo, které dá národům „indiánů“ morální vědomí, jež „opraví“ jejich nemorálnost. Tak byl sprostý ekonomický zájem transformován do ušlechtilého, dokonce morálního motivu deklarování křesťanství jako jediného vykupujícího náboženství, které vyžaduje loajalitu od všech ostatních kultur. Tak se konquistadoři napadající země indiánů, usilující o rozšíření svého impéria, hromadění pokladů, půdy a levné pracovní síly, cítili být nositeli spásy pro místní pohany.

Kultura
Kultura je výrazem tvořivosti lidí a zahrnuje téměř všechny jejich činnosti: jazyk, hudbu, umění, náboženství, léčení, zemědělství, kulinářské styly, instituce, které regulují společenský život. Zničení americké kultury je více než masakr. Kolonizace zabíjí indiány nejen fyzicky. Zabíjí je i duchovně. Kolonizace narušuje vztahy, ničí existující vazby a rozvrací společnost.
Téměř současně s fyzickým vyhlazením celých kmenů byly realizovány i strategie pro asimilaci indiánských dětí. Jezuité nachali postavit pevnosti, ve kterých byla uvězněna domorodá mládež, jíž tu vštěpovali křesťanské hodnoty a nutili je k těžké fyzické práci. Vzdělávání je důležitým nástrojem nejen pro změnu jazyka, ale i kultury citlivých mladých lidí. Zakladatel indiánské průmyslové školy Carlisle v Pensylvánii, kapitán Richard Pratt, v roce 1892 popsal filozofii své školy takto: „Zabít indiána znamená zachránit člověka”. Žáci školy měli zakázáno mluvit vlastním jazykem, byli nuceni nosit uniformu, stříhat si vlasy a podřídit se přísné disciplíně. Několik indiánských dětí dokázalo uniknout, jiní zemřeli na různé nemoci a někteří zemřeli steskem po domově.
Děti násilně oddělené od svých rodičů poté, co jejich rodové systémy hodnot a znalostí byly vyvráceny koloniálním myšlením, neznaly po návratu z internátní školy svůj rodný jazyk. Byly cizinci jak ve svém vlastním světě, tak ve světě bílého muže. Ve filmu „Ženy Lakota” se tyto děti nazývají jablkovými dětmi (zvenčí červené, bílé uvnitř). Nikam nepatřily, nemohly se asimilovat do žádné kultury. Tato ztráta kulturní identity vede k sebevraždám a násilí. Nejničivějším aspektem odcizení je ztráta kontroly nad svým osudem, nad vlastními vzpomínkami, nad minulostí a budoucností.
Nucené zavádění koloniálního myšlení do myslí amerických indiánských dětí sloužilo jako prostředek k narušení přenosu kulturních hodnot mezi generacemi, kulturní genocidu, kterou vláda USA použila jako další prostředek odebrání území amerických indiánů.

Indiánská internátní škola – kulturní genocida
Nucené vyhoštění
Nenasytná chamtivost po cizí zemi zůstává hlavní příčinou, ale mnoho lidí nyní věří, že vystěhování indiánů bylo jediným způsobem, jak je zachránit před vyhlazením. Zatímco indiáni žili v těsné blízkosti bělochů, umírali v důsledku nemocí, alkoholu a chudoby. V roce 1830 začalo vystěhování indiánů. Nucené pochody celých osad vedly k vysoké úmrtnosti. Notoricky známé je vystěhování pěti civilizovaných kmenů – Čoktů, Creex, Čikasů, Čeroki a Seminolů – to je bolestná stránka v historii Spojených států. V roce 1820 Čerokí, kteří vytvořili psanou ústavu podle modelu Ústavy Spojených států, dále noviny, školy i vládní agentury ve svých lokalitách, se proti vystěhování postavili. V roce 1838, je federální vojska vystěhovala násilím. Asi čtyři tisíce Čerokí zemřelo během přesídlení kvůli špatnému plánování ze strany vlády Spojených států. Tento pochod je známý jako Cesta slz. Více než sto tisíc amerických indiánů nakonec překročilo řeku Mississippi a opustilo své vlastní země, které jim odňali bílí kolonizátoři.


Sterilizace
Článek II rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů z roku 1946 uvádí: „V této Úmluvě se genocidou rozumí činy spáchanými s úmyslem zcela nebo zčásti zničit národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou kroky vedoucí ke znemožnění těhotenství žen v prostředí takové skupiny“. V polovině 70. let 20. století se na doktora Čokto, Indiána, obrátila 26letá Indiánka. Jak se ukázalo, byla sterilizována ve věku dvaceti let v indiánském zdravotnickém zařízení v Claremontu (Oklahoma). Následně bylo zjištěno, že 75 procent indiánských žen před sterilizací podepisovalo souhlasný formulář pro zásah, aniž by pochopilo, o jaký druh operace se jedná, a že zásah není vratný.
Investigativní novinář následně zjistil, že indiánská zdravotnická zařízení sterilizovala 3 000 indiánských žen ročně, což je 4 – 6 % populace v plodném věku. Dr. Ravenhold, ředitel Federálního populačního úřadu, později potvrdil, že „chirurgická sterilizace se v posledních letech stala nejdůležitější metodou antikoncepce“.


Intelektuální bohatství
Američtí indiáni se nejlépe cítili v prostředí co nejblíže přírodě. Životní prostředí je pro ně posvátné, má kosmický význam, je rájem pro všechny formy života – a je hodné ochrany a dokonce i uctívání. Je to matka, která dává život a o kterou musí být pečováno. To má hluboký význam z hlediska životního prostředí.
Postoj Evropanů k zemi je odlišný. Pro ně je to jen bezduchý materiál, s nímž lze manipulovat a měnit jej podle přání. Evropané využívají své přírodní bohatství k osobnímu prospěchu.

Konečné řešení
„Konečné řešení“ problému severoamerických indiánů se stalo vzorem pro následný židovský holocaust a apartheid v Jižní Africe.
Proč je však tento největší holocaust skrytý před veřejností? Není to proto, že to trvalo tak dlouho, že se to dokonce stalo zvykem? Je zřejmé, že informace o tomto holocaustu jsou záměrně vyloučeny z povědomí lidí nejen v Severní Americe, ale na celém světě.
Děti ve škole se stále učí, že velké oblasti Severní Ameriky jsou neobydlené. Ale před příchodem Evropanů zde vzkvétala města amerických indiánů. Ve městě Mexiko žilo víc obyvatel než v kterémkoli jiném městě Evropy. Lidé byli zdraví a neznali hlad. První Evropané tím byli ohromeni. Zemědělské produkty pěstované domorodými národy měly vynikající úroveň.


Severoamerický indiánský holocaust je horší než apartheid v Jižní Africe a genocida Židů během druhé světové války. A kde jsou nějaké památníky? Kde se konají pamětní obřady? Na rozdíl od poválečného Německa, Severní Amerika odmítá uznat likvidaci indiánů jako genocidu. Orgány Severní Ameriky nechtějí připustit, že to bylo a zůstává systematickým plánem ničení většiny původního obyvatelstva.
Stejně jako v případě židovské genocidy by však tento plán nebyl tak účinný bez zrádců vlastních lidí. Politika přímého boje se transformovala na postupné ničení zevnitř. Vlády, armády, policie, církev, korporace, lékaři, soudci i obyčejní lidé se stali jednotlivými součástkami tohoto vražedného stroje. Komplexní plány této genocidy však byly vyvinuty na nejvyšších úrovních vlády Spojených států a Kanady. A toto zaštítění pokračuje dodnes.
Termín „konečné řešení“ nebyl vytvořen nacisty. Byl to Duncan Campbell Scott, zplnomocněnec pro otázky indiánů (Kanada), který se v dubnu 1910 tolik zajímal o „indiánský problém“:

Uznáváme, že indiánské děti ztrácejí přirozenou odolnost vůči nemocem v těchto stísněných školách a že umírají mnohem rychleji než ve svých vesnicích. Ale to samo o sobě není důvodem pro změnu politiky našeho oddělení, zaměřenou na konečné řešení našeho indiánského problému.“

Evropská kolonizace Ameriky navždy změnila život a kulturu domorodých Američanů. V 15. – 19. století byly jejich osady zpustošeny, národy zničeny nebo zotročeny. První skupina amerických indiánů, s kterými se setkal Kolumbus, 250 000 Aravaků na Haity, byla zotročena. Pouze 500 jich přežilo rok 1550 a do roku 1650 skupina vymřela úplně…

Jménem Páně
Marlon Brando ve své autobiografii věnuje několik stran genocidě amerických indiánů:
„Poté, co jim byly odňaty jejich země, byli zahnáni do rezervací a vláda k nim poslala misionáře, kteří se snažili indiány přinutit stát se křesťany. Když jsem se začal o americké indiány zajímat, zjistil jsem, že mnoho lidí je ani nepovažuje za lidské bytosti. A tak to bylo od samého počátku.”

Cotton Mater, profesor na Harvard College, čestný doktor University of Glasgow, puritánský ministr, plodný spisovatel a publicista známý svými studiemi čarodějnic ze Salemu, přirovnal indiány k dětem Satana a považoval za Boží vůli tyto pohanské divochy, kteří stáli v cestě křesťanství, zabíjet.

V roce 1864 plukovník americké armády John Shevinton, stříleje z houfnic na další indiánskou vesnici, řekl, že indiánské děti není třeba litovat, protože z hnidy vyroste veš. Ke svým důstojníkům tehdy pronesl: „Přišel jsem zabíjet indiány a myslím si, že je to právo a čestná povinnost. A je nutné použít všechny prostředky pod nebem Boha, aby byli indiáni vyhubeni.“

Vojáci odřezávaly indiánským ženám vulvy a natahovali je na ohyby sedel a z kůže šourku a prsou indiánských žen si vyráběli sáčky, které pak ukazovali jako trofeje spolu s odříznutými nosy, ušima a skalpy mrtvých indiánů v Denverské opeře. Osvícení, kulturní a pobožní civilizátoři, co jiného říci?Podle materiálů https://espressostalinist.com/genocide/native-american-genocide/

Až budou Spojené státy zase deklarovat své přání osvítit další národ, ponořený do divošství, nedostatku duchovnosti a totality, nemělo by se zapomínat, že prostředky, které k tomu používají, stěží lze nazvat civilizovanými a sotva mají cíle, jež by nesledovaly pouze a jedině jejich vlastní zisk.

autor: mifov.net
zdroj: http://mifov.net/?p=1569
překlad: Vlabi
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
17 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29

Неужели про убийства миллионов людей в Америке, Европе, Азии и Африке при их колонизации и заселении белыми господами и красными шапочками и черными рясами в славной Чехии мало кто знает и Vlabi вынуждена публиковать это.
Я думаю, знают и очень хорошо знают. Вот только толку от этих знаний уже никогда не будет. Почему… Да потому что люди стали трусливыми зайцами. Везде правят деньги, а не люди. И ради денег и власти убивали и будут убивать. Некоторые из вас успели пожить имея хотя бы красивую идею……
Не надо комментировать этот пост. Просто подумайте или попросите Vlabi удалить его если вам противно от правды.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  Anonymní

proč myslíte, že o vyvražďování Indiánů nic nevíme? Vím. U nás byly velmi populární knížky Němce Karla Maye. Samozřejmě jde o dobrodružnou literaturu, ale díky ní jsme se mnohé dozvěděli, především však získali zákjem o problém a poznatky si doplňovali. U nás měli vždycky sympatie Indiáni. Možná byste si měl zjistit, jak se věci mají, než začnete ironicky stírat "slavnou Čechii".

Michal Kvetoslav
Host
Michal Kvetoslav
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  Anonymní

В бывшей Чехословакии вышла одна из самых лючших книг, что касается истории геноциды индейцев: Войны красного мужчины. Там всё очень точно написано. И подробно.
Мы знаем.
И Vlabi правильно делает, что напоминает. Это надо. По разным причинам.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  Anonymní

Ta kniha se v ruštině jmenuje Краснокожие в борьбе за свободу.
A rozhodně to není dobrodružná Mayovka, spíše hodně ošklivý popis brutální genocidy.
Podle mne příjemněji napsaná kniha od Stingla je Indiáni bez tomahavků – Индейцы без томагавков
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29

Pak ještě jde o to, kdo byli skuteční Naive Americans. Podle mne od Manhattanu, který je na stejné rovnoběžce jako Madrid, na sever byli poněkud jiní "Indiáni". Ale mohli být samozřejmě i jižněji.
http://en.protothema.gr/scientists-discover-dna-proving-original-native-americans-were-white/
A pak jde ještě o to, co byla skutečně american revolutionary war, navazující francouská revoluce, následné napolenské války, a pak americká občanská válka.
I to bylo století genocidy, jen jde o to koho skutečně…
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2017/12/kurz-tartarologie-9.html
nenimito

ROBERT
Host
ROBERT
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  Anonymní

Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

Mart'as
Host
Mart'as
17. 3. 2022 13:29

Kdyby nahodou nekdo zavital do USA, nenechte si ujit nektery z tzv. "Pow wow festivalu" .
https://www.gettyimages.com/photos/pow-wow?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=pow%20wow

Nektere kmeny poradaji jednotlive ,jine spolecne, festivaly kde presentuji svou kulturu. Stanky s jejich vyrobky,hudba, tance. Na kazdem festivalu je i velke vypraveni o predcich a jejich zemi nez prisli belosi. Porada se to kazdorocne po celych Statech .. zde je odkaz na kalendar ..
https://www.powwows.com/2019-pow-wow-calendar-find-native-american-event-near/

Dagmar
Host
Dagmar
17. 3. 2022 13:29
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29

Nic dobrého jsem si nikdy o Spojených státech nemyslila, pro mne je to Mordor a to odjakživa. Jsem zarputilá čtenářka, která přečte kdeco a to, co jsem kdy už od dětství přečetla od amerických autorů a když vidím, co Američané provádějí a prováděli vždy se světem, když vidím jejich filmy, to vše mne stále jen ujišťuje o tom, že je to nejhorší stát na světě.Pro tuto zem jsou prachy a moc to nejdůležitější, pro ně ztrácejí lidskost..
To samé ale pro mne platí o křesťanství, nebýt tohoto učení, mohl by být svět úplně jiný. Ano, náboženství Indiánů, stejně jako starých Slovanů, je mi daleko bližší.

jago
Host
jago
17. 3. 2022 13:29

Nepleťte si křesťanství s církvemi. Co máte proti Ježíšovu učení, co je na něm špatného???

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  jago
Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  jago

Já si to dovolím posunout o level výše a dávám odkaz na Mgr. Jana Kozáka. Je to tříhodinová přednáška, ale je tam vše, o čem tak většinou přednáší. Je tam zmíněný i pravý původ Ježíše Krista a i Tomášovo evangelium, které už vlastně bylo ovlivněné. https://www.youtube.com/watch?v=u_1qZvcy7H8&t=9988s

Jinak jeho stránky jsou zde: https://www.gnostica.cz/

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:29

vsichni nejdrive musite zit z nativ lidma pak o nich muzete mluvyt,,, a doporucuji podivat film, LAKOTA WOMAN,,,,,pravdiva udalost opsana zenou ktera to zazila,,,, v roce 1973,,,,Wounded Knee,,,,

alidante
Host
alidante
17. 3. 2022 13:29

Každá mince má dvě strany. Indiáni před příchodem a i po příchodu evropanů rozhodně nebyli mirumilovní a ušlechtilé jak si myslí někteří obdivovatele Vinetua atd. Naopak
takoví Aztekové dokázali obětovat statisíce zajatců během jejich indiánských válek. Což se potom obrátilo proti ním protože u dobyvatele Pizara bylo 5x více indiánu okolních kmenů než Španělů. A to rozhodně nebyli zrádci typů Čurda ale spíše mstitelé
kteří chtěli shodit své okovy. Co se nemocí týče tak ano ty jsme tam opravdu přinesly z Evropy ale až na některé neověřené zprávy z konce 18 století tzv dek po nemocných z neštovic to rozhodně nebyla cílená hitlerovská nebo stalinská genocida. Tyto nemoce nejvíce řádili prvních 100 let po Kolumbovi a v Severní americe zůstalo z 18 milionu obyvatel 2 až 3 milionu v době kdy se tam začali usazovat Angličané, Francouzi aj od r 1607.Před tím tam evropské osídlení nebylo když nepočítám španělskou a částečně francouzkou Floridu a pár pokusů o osídlení které většinou rychle zanikly během pár měsíců právě díky Indiánům. Dnes je Indiánu nebo lidí kteří mají některé předky Indiánů 10 x více než při příchodu Kolumba tak to rozhodně na genocidu nevypadá anebo si mýslíte že kdyby do Ameriky dorazili Činané nebo muslimové dřív že by to bylo jiné.
Teď trochu nadsázky Indiání se nám a celému světu dokázali pomstít za ty zabité a mrtvé na nemoce několikanásobně díky nemoci prostopášníku syfilidě až do 19. století nelečítelná a díky rostlině tabáku stomiliony mrtvých stačí se podívat na ty krásné obrázky na krabicích od cigaret.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  alidante

Souhlasím, že Karel May psal v podstatě scifi i s tím, že každá mince má dvě strany:-) Ale tehdy nebyly dnešní "civilizované" výdobytky v podobě televizí a závodních jídelen pro vězně v podstatě nikde. Asi bylo jedno, jestli byl cizí nebo místní. Pokud se nepodřídil většině sociálního soužití skupiny, byl vyhnám nebo popraven, kdo by ho tehdy živil. To jen my dnes živíme a šatíme ty nepodřízené z našich daní a říkáme tomu civilizovanost.
Pizarro měl brnění, střelné zbraně a koně… na luky, šípy a oštěpy? Asi každý by ustupoval. Navíc nechat se pozvat přátelsky do paláce, a pak jako host zabít vladaře, co mu nabídl pohostinost, je trochu mimo mísu, myslím. A s těmi "mstiteli" to může být podobné jako u Napoleona i jiných, co přišli do vsí a řekli tamním, že buď půjdou bojovat nebo jim vyvřaždí rodiny. Asi každý by šel bez vyjímky. Tomu se říkalo "verbovat".
Syfilis jsou "takové vyšlechtěné" neštovice, čili hledat původ v Americe je asi divný. Stejně jako teď šlechtěj na lidech chřipky atb.
Kolumbus se z Kuby – na pevnině nebyl – vrátil v březnu 1493, a údajně první zmínky o Sylidě jsou z Itálie 1494. Tak nevim… myslím, že to je trochu složitější, přinejmenším.
Tabák není škodlivý v malém množství. Ano, může snižovat imunitu, a naopak může ničit viry nebo bakterie. Znal jsem lidi, co kouřili i v 95letech. I pálenka je léčivá, pokud ji nevypijete litr denně, ale dáte si panáka před spaním. Když se přecpete údajně zdravým ovocem, tak vám taky nepomůže, jen zamotá a zneprůchodní střeva. Navíc řadit dnešní jedovatý eurocigára napuštěný bůhví v čem mezi původní tabák z Ameriky je trochu pod pás:-) Zkuste si tabák vypěstovat a uvidíte jaký je to rozdíl;-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  alidante

Alexandrie, trochu problém vidím právě v těch vykladačích "po svém". Třeba to, co je psáno jako Spasitel je hned Ježišikristus nebo jiný ten, co se jim hodí.
Podle mne je to filozofie, spíše filozofie duality. Něco jako když koukáš na kreslený film a hlavnímu hrdinovi z jedné strany šeptá bůžek a z druhé ďáblík. Filosofie dialogu dobra a zla uvnitř jedince, jeho vnitřního boje duchovního světa. Není to o nějakých živých postavách, ty si k tomu dovymýšlejí ti všichni "duchovní vůdci". Je to o božství uvnitř Člověka, ne o bohu, co na Tebe kouká odněkud a mluví na Tebe.
Prostě je to Učení filosofie uvnitř sebe, co někdo sepsal:-) myslim…
V podstatě všechna ta původní ranná "náboženství" mluví o tom samém. Jen nesouvisí s níčím co nám dnes vydávají jako náboženství.
Ona ta dualita – to KŘÍŽení – ta Alfa a Omega – byla o něčem jiném. Dnes nám to překládají jako hereze nebo pohanství, ale vždy to bylo o možnosti své volby, svého cíle. Jen to někdo sepsal jako dialog, i monolog.
nenimito

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  alidante

Však takto, i když jinými slovy, to vysvětluje Mgr. Kozák.