Z HISTORIE EVROPY 4


Písmo a rondely
V předchozí části jsme došli do okamžiku, kdy na přelomu 6. a 5. tisíciletí př. n. l. se na obrovském území na východ od Rýna vyprofilovaly tři samostatné, ale vzájemně velmi příbuzné civilizace: podunajská, středoevropská a východoevropská. Na jejich území se hovořilo velmi podobnými jazyky a prakticky se shodovaly v kulturním, náboženském i hodnotovém hledisku. Mapka naznačuje, kde archeologické nálezy prozrazují jádra těchto tří útvarů:

červená – Středoevropská civilizace, žlutá – Podunajská civilizace, zelená – Východoevropská civilizace (podle V. Timury)

Podunajská civilizace se postupně zformovala v místech centra původní Staroevropské civilizace, jak ji nazvala M. Gimutasová. Co o tomto útvaru dnes víme?

O zdejším samostatném vývoji k zemědělství na evropském kontinentu svědčí nálezy zuhelnatělého obilí a zvířecích kostí na jednom z archeologických nalezišť v Thesálii (střední Řecko), které ležely ve vrstvě z období 8000 – 7500 let př. n. l. Za nejstarší nalezenou zemědělskou osadu v Evropě je zatím pokládána Nea Nikomedea v Makedonii. Obě tyto lokality mají zřetelné rysy příbuznosti s podunajskou kulturou v blízkosti Železných vrat. Lokality náležející k této civilizaci byly prozkoumány i na území středního a východního Slovenska (Moravany u Michalovců nebo v Nižnej Myšli) a jsou datované do 6. tisíciletí.
Dobře tedy – zemědělství této civilizace bylo na svou dobu na vysoké úrovni. Archeologové objevili svědectví i o vyspělém řemesle; dokonce zde byly nalezeny první měděné předměty na světě (spony, kladivo, dláto), takže místní obyvatelé už znali měděnou metalurgii ještě před oficiálně uznávanou dobou bronzovou. V souvislosti s tím je třeba také zmínit tzv. poklad z Varny objevený v roce 1972, který byl ukryt v nekropoli někdy na počátku 5. tisíciletí a je uznáván jako nejstarší opracované zlato na světě. Na základě nalezených předmětů lze uvažovat i o rozsáhlých obchodních stycích. Nové poznatky přinesli i bulharští archeologové, kteří už několik let provádějí rozsáhlý průzkum u města Provadia nedaleko Varny, kde jsou přesvědčení, že našli pozůstatky nejstaršího prehistorického města, existujícího zde už v pátém tisíciletí před Kristem. Dvoupodlažní kamenné domy, obranná zeď s baštami – archeolog Krum Bačvarov z Národního archeologického ústavu k tomu říká:

Mocné a vysoké zdi kolem sídliště, vybudované částečně z kamenných bloků, jsou pro vykopávky z této doby v jihovýchodní Evropě něčím naprosto výjimečným. V době, kdy člověk nepoužíval ani kolo, ani vůz, tito lidé přemísťovali obrovské kameny a stavěli masivní zdi. Podle radiokarbonové metody určování stáří předmětů a materiálů pocházejí stavby ze středního a staršího eneolitu, tedy z let 4 700 až 4 200 před naším letopočtem. Stály tu tedy o půl druhého tisíciletí dřív, než začala vznikat první města v Řecku, které je oficiálně pokládáno za kolébku evropské civilizace a vzdělanosti. Mohlo tu žít něco mezi třemi a pěti sty obyvatel – na jednom místě.

Kdo byli stavitelé tohoto města? Podle oficiální historie zde v té době – tedy před příchodem Thráků – bylo jen jakési primitivní neidentifikované domorodé obyvatelstvo zabývající se pouze zemědělstvím. A toto primitivní neidentifikované domorodé obyvatelstvo zde postavilo na svou dobu výstavné město v časech, kdy ještě nestály pyramidy v Egyptě (pokud bychom tedy uvěřili všeobecně přijímané dataci).
Úroveň civilizace však nelze odvozovat jen od toho, jak se živila, co uměla vyrobit nebo postavit, ale máme i jiná důležitá hlediska. O neobvyklém společenském uspořádání podunajské civilizace jsme se zmínili už v minulé části: neznala stát se soustředěním moci v rukou jednotlivce nebo úzkého kruhu elity. Ale navíc je právě tato civilizace nositelem jednoho z nejvýznamnějších světových primátů. Na území dnešního Srbska se v 5. – 6. tisíciletí př. n. l. rozvíjela kultura nazvaná podle místa největšího množství nálezů – vinčanská. A právě zde, v místech, která prokazatelně obývaly protoslovanské a slovanské kmeny, byly na různých keramických nádobách, střepech i destičkách nalezeny znaky, které nemohly být ničím jiným než písmem. Nejstarší písmo v dějinách naší civilizace je tedy slovanské!

Staroevropské písmo už r. 1875 objevila Z. Tormová při vykopávkách v Turdase a svůj objev přednesla r. 1880 na kongrese v Berlíně. Archeologové jako Virchov, Schlieman a další však její poznatky nepřijali a ty pak čekaly na své uznání dalších sto let, dokud nepřišla M. Gimbutasová. Odborné kruhy na Západě jsou o tom informované. Širší veřejnost je však i nadále udržovaná ve starých představách i u nás. Nic se s oficiálním obrazem evropských dějin neděje. Vyhovuje současným mocensko-politickým zájmům stejně jako v minulosti.
Jak dlouho bude trvat než tato staroevropská civilizace bude uznaná jako předslovanská i s jazykem a písmem namísto nesmyslů o nikdy neexistujících Indoevropanech s indoevropským jazykem a začne se hovořit o starých Slovanech a starém slovanském jazyce od Kavkazu a Donu až po Rýn od získání jazykové kompetence a začátku formování jazyka na konci doby ledové?! (V. Timura, Dávnoveká Európa)

Je třeba upřesnit: ono se přece jen asi něco děje. Tak jako se kupodivu na Wikipedii objevila konečně Tartárie (i když řádně upravená), najdeme zde i tzv. „vinčanské znaky“ (samozřejmě zatím bez sebemenší spojitosti se Slovany). Ono to totiž zase není tak jednoduché. Představte si, kolik odborných knih, učebnic a pojednání, kolik disertačních prací bude muset jít do stoupy, až zcela oficiálně a naplno padne postulát o nejstarším písmu světa; sumerský klínopis se totiž prokazatelně objevil až o dvě tisíciletí později než vinčanské písmo.
Porovnejme si dobu vzniku těch nejznámějších starých písem:

fénické písmo 14. – 11. st. př. n. l.
harappské písmo 2 600 – 2 000 př. n. l.
egyptské hieroglyfy – 2 900 př. n. l.
protoklínové písmo konec 4. tisíciletí př. n. l.
vinčanské písmo 6. tisíciletí př. n. l.

Jak je zřejmé z Wikipedie, někteří odborníci se s touto skutečností nějak nemohou smířit, a tak alespoň tvrdí, že v případě vinčanského písma se nedá mluvit o písmu, ale jen o znacích. Nu což, porovnejme si ho s písmy, kterým je dovoleno být uznávanými, a hned bude jasné, kdo od koho opisoval:

Porovnání fénického, etruského, latinského a vinčanského písma

Výsledky archeologických, antropologických a genetických datovaní artefaktov lokality Vinča vyvolali v európskej i svetovej historiografii šok. Vinčanská kultúra je protoslovanská! Najstaršie písmo na svete a slovanské! Najstaršia medená metalurgia na svete a slovanská! Tieto nálezy začali búrať staré mýty a zároveň vyvolali odpor až ignoranciu mnohých historikov. (Jozef Janták)Tolik alespoň ve stručnosti k první ze tří protoslovanských civilizací v Evropě.
I druhá – středoevropská – má své specifikum. Říká se jí středoevropská civilizace kruhových staveb – rondelů.
Co jsou to ty rondely?
Stručně řečeno to jsou monumentální pravěké palisádové stavby kruhového půdorysu obehnané příkopy a valy, v jejichž středu byly jámy. Objev těchto staveb je relativně nedávný. I když první rondely byly popsány už v 19. století, jejich skutečný archeologický průzkum je prakticky stále ještě na začátku.
Tyto stavby vznikaly už od počátku 5. tisíciletí př. n. l. Stopy po nich – a jedná se opravdu jen o stopy objevené jen díky letecké archeologii – při běžném zkoumání v terénu nenajdete. Můžeme je jen vytušit při pohledu na vysušená holá pole, kde se tvoří jinak zbarvené plochy hlíny, anebo rostliny mají jiný odstín zeleně. A to lze uvidět jen z potřebné výšky. Vnější průměry těchto staveb se pohybovaly od 30 až po 300 metrů; vnitřní kruh tvořily dvojité palisády z kmenů hustě sestavených k sobě a ty byly zvnějšku chráněny příkopy a valy. Příkop mohl být jeden, ale stejně tak jich mohlo být i několik za sebou. Jejich hloubka dosahovala i několika metrů a vesměs všude měly hrotitý průřez ve tvaru V. Přitom však netvořily, jak bychom asi očekávali, jeden uzavřený systém, ale byly od sebe oddělené.

Předpokládaný vzhled jednoho z nejznámějších a nejstarších rondelů (Goseck u Naumburgu) zdroj
…a jeho současná rekonstrukce:

zdroj
V Goseck si tento malý a jednoduchý rondel zkusili postavit na základech původní stavby, která vznikla kolem roku 4 900 př. n. l. Z našeho dnešního pohledu by to byla pro partu šikovných chlapů záležitost na pár dní. Jenže… zkuste si to vybudovat jen za pomoci primitivních nástrojů, jako motyk z parohů a dřevěných a kamenných kopáčů, jejichž otisky tu byly skutečně nalezeny! Pohybujeme se tu totiž stále ještě v době kamenné. Navíc kromě úpravy terénu bylo také třeba vyhledat, pokácet, opracovat a dopravit více jak 400 dubových kmenů o shodném průměru. To všechno samozřejmě bez seker a pil. Zkrátka novodobí budovatelé spočítali, že při zapojení 100 – 200 pracovníků by stavba úplně malého rondelu na sklonku doby kamenné trvala 2 roky. A kde na to vzít lidi? V blízkosti rondelů jsou zpravidla nacházeny stopy i po dlouhých obytných staveních, takže si lze učinit rámcovou představu o tom, kolik lidí asi žilo v bezprostředním okolí a mohlo být tedy k dispozici při stavbě. Jednoduchými počty pak zjistíme, že nebylo v silách místních obyvatel takovou stavbu zrealizovat.


A přesto jich vznikalo velké množství: do současné doby jich bylo ve střední Evropě lokalizováno několik set, ale přibývají další. Na území bývalého Československa, horního Rakouska a západního Bavorska, tedy v oblastech s nejhustším výskytem rondelů, se soustředily do určitých oblastí, jak je vidět z následující mapy. Ta nám zároveň pomáhá učinit si představu o centrech osídlení na našeho území v době před 5 – 7 tisíci lety.

Bližší informace najdete zde 
Proč zrovna tato místa, si lze snadno domyslet: byly a dodnes to jsou k životu nejpříhodnější regiony, kde se také v historii vyskytovala některá civilizační centra.
Rondely se na našem území nacházejí pouze do výšky 350 metrů nad mořem. Přitom jejich umístění se zdá být zcela náhodné: některé jsou na rovině, některé na mírném svahu, najdou se i na vyvýšených místech s výhledem do kraje, ale to se nezdá být důležité. Mohlo to snad mít nějakou souvislost s energetickým vyzařováním konkrétních lokalit?
Účel těchto nákladných staveb není jasný. S největší pravděpodobností to však nebyla zařízení obranného charakteru, protože do nich vedlo hned několik volných vchodů a objekty se nenalézají ani na přírodou chráněných místech. Nejvíce se vnucuje představa, že se jednalo o observatoře k určování nejvhodnější doby k polním pracím: jednotlivé vchody totiž ukazovaly nejen rovnodennosti a slunovraty, ale i fáze vysokého a nízkého měsíce v určitých astronomických intervalech, což pro tehdejší obyvatele muselo být z nějakého nám neznámého důvodu tak důležité, že se jim vyplatilo kvůli tomu stavět tyto nákladné monumenty. Nechybějí však ani už tradiční vysvětlení, k nimž se historici uchylují, když je nic jiného nenapadne –  svatyně a obětiště.
Nejznámější rondely v Čechách, které ale už nenajdete, byly objeveny v roce 2008 při výstavbě obchvatu Kolína. Další velké rondely stály na území dnešních Vedrovic, Rašovic, Mašovic, Bylan, a na mnoha dalších místech. I na Slovensku bylo objeveno několik desítek těchto pravěkých staveb (Bučany, Svodín, Golianovo, Žitavce, Hosťovice,…) 
A takhle vypadají jejich stopy při pohledu z letadla:

Golianovo, zdroj
Chlum, Semonice, Lochenice, Plotiště, zdroj
Hrušovany, zdroj
zdroj
zdroj


Z této řady se vymyká středně velký rondel (120 m v průměru) na pomezí vesnic Borová a Ružindol v okrese Trnava. Stavba nebyla dokončena a ve vykopaných příkopech bylo nalezeno množství lidských koster se zřetelnými stopami násilí. Stavebníci byli patrně při práci přepadeni nepřítelem, a tak dílo už zůstalo navěky nedokončeno (ukáže se pouze v aplikaci Google Earth – 48 22.696 17 27.002 – v zobrazení z roku 2005. Dnes je na tomto místě něco, co vypadá jako stoh.)


O dva tisíce let později rondely dorazily až na Britské ostrovy. Už však nebyly dřevěné, ale z kamenných bloků. Nicméně mnozí se domnívají, že i u počátku stavby Stonehenge byli potomci týchž kmenů jako kdysi v kontinentální Evropě – Árijové a Veneti. Ale o těch až příště.
Na rozdíl od situace v Mezopotámii, Egyptě nebo Anatolii, kde se nám zachovaly pozůstatky monumentálních chrámových komplexů, stopy po podobné architektuře ve středoevropské civilizaci nenajdeme. Kromě zmíněných rondelů nalezené zbytky osídlení svědčí spíše o běžné, dnešní terminologií řečeno „občanské“ výstavbě. Může to být tím, že hlavním stavebním materiálem bylo dřevo, kterého – na rozdíl od jižních říší – byl dostatek, nemělo však trvanlivost kamene. Ale nabízí se i myšlenka, že důvodem mohl být i jiný hodnotový systém protoslovanských civilizací, kde hlavním cílem bylo zajistit střechu nad hlavou obyvatelstvu, nikoli božstvům. Kdo ví…

Jaké závěry z toho všeho tedy můžeme tentokrát vyvodit? 
Důležité je konstatování, že rondely, ať velké nebo malé, byly stavěny podle téhož vzoru a obdobným způsobem, i když v detailech se v jednotlivých regionech poněkud lišily. Musel tu tedy být někdo, kdo se touto činností zabýval, plánoval ji a řídil. A ač možná na první pohled vypadají prostě, pokusy o jejich rekonstrukci ukázaly velkou časovou i zdrojovou náročnost. Zároveň je nutné si přiznat, že stavitelé rondelů museli minimálně znát kalendář, mít potřebné matematické a především astronomické znalosti a také rozsáhlé komunikační možnosti.
A to všechno v závěru doby kamenné! Já nevím, jak vy, ale já si na základě svých dávných školních znalostí při pojmu „doba kamenná“ představím obrázek Zdeňka Buriana, kde podivně vypadající rozcuchané bytosti pazourkem vydělávají kůži… A tahle představa mi k matematice a písmu vůbec, ale vůbec nepasuje.


– pokračování –


použité zdroje:
V. Timura: Dávnoveká Európa
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2008/cislo-11/stredoevropske-rondely.html
http://www.zitava.sk/pozitavie-v-praveku/pozitavske-rondelyhttp://www.zitava.sk/pozitavie-v-praveku/pozitavske-rondely
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/127618/DissertationesArchaeologicae_010-2011-1_4.pdf
https://www.hlavnespravy.sk/prve-pismo-bolo-slovanske/726957
https://www.novinky.cz/cestovani/287414-prvni-mesto-evropy-se-jmenovalo-provadia.html

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
12 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31

Dunaj, Dneper a Don. Rieky, ktore su sucastou vod Cierneho mora. Nazvy su si tak podobne, ze ich musel nazvat jeden narod.
A teraz nieco z wiki:
"Názov Dunaj (a príbuzné tvary v iných jazykoch) pochádza z latinského mena rímskeho boha Danubia. Toto slovo môže byť keltského, skytského alebo sarmatského pôvodu. Dunaj bol označovaný tiež ako Tonach, neskôr tiež Donaw. Starým menom (najmä) dolného Dunaja bolo latinské Hister, Ister, pochádzajúce z gréckeho Ἴστρος (Ístros). Grécku podobu zmieňuje Hesiodos vo svojej Theogonii, označuje ním syna Okeáne a Téthydy (Theogonia 339)."

Takze podla wiki by boli Rimania asi aj na Dnepri a Done. A kde vsade este boli? Podla tohto prikladu si nazor na dejiny moze urobit kazdy sam a to doslovne.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

To je přece naprosto samozřejmé, že řeka na slovanském území bude mít keltské, skytské nebo sarmatské jméno. :-))))

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

pro A 12:52!
Dějiny byly, jsou a vždy budou vpořádku, coby objektivní popis minulosti na základě nálezů, záznamů a dobových zpráv.
To co není vpořádku a je účelově formováno je HISTORIE, kterou jak známo píšou vítězové (tedy pokud mají písmo a psavce) v prospěch elit (otrokářů) a v neprospěch zotročených gojů. Proto zásadně místo slova "historie" (hig story – velké žvásty) užívám slovo "histerie", které je obsahově exaktnější (pravdivější, jednoznačnější a přesnější) a má i správný emocionální náboj. Doufám, že nedopadne jako ostatní citoslovce, které jelita postupně (i potupně) řadí mezi slova sprostá (vulgarismy), aby umlčela (s)prostý lid.
Ďuro Trulo

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

Milý Ďuro,
znamená to, že když tento článek nese název "Z historie Evropy", byl napsán "v prospěch elit (otrokářů) a v neprospěch zotročených gojů", zatímco když ho nazvu "Z dějin Evropy", bude to "objektivní popis minulosti"?
Tosoumialevjeci! 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31

Tento prispevok vyssie je odo mna.
Milan

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31

VlaBimu!
Obsah článku je vynikající a zřejmě i plně pravdivý (zatím jsem nepátral po zdrojích a nehledal rozpory). To co není úplně "košer" je ono slovo v jeho názvu, protože opět trvám na tom, že pojem "historie" byl do slovanských jazyků zaveden anglosasy, germány a římany někdy ve 14. století a následně gramaticky přizpůsoben tehdejší češtině. Ve skutečnosti je to latinoinglišsloženina HIG – STORY, která s pravdivým popisem jakékoliv skutečnosti (tedy i minulosti) nemá nic společného. Proto bych vždy kdy je to semanticky možné, dával přednost pojmu DĚJINY. A můj příspěvek rozhodně nebyl kritikou článku s jehož obsahem se plně ztotožňuji. Germanismy a anglikanismy v jazyce českém jsou vždy nosiči jiné kultury a pojmotvorby a proto bývají často zavádějící (mnohdy účelově).
Tím je neodsuzuji, ale tvrdím, že se mají používat s citem a pouze neexistuje li v jazyce českém český ekvivalent (slovo obsahově stejnohodnotné).
Uvedu příklad z vědecké mluvy:
Slovo exaktní v češtině nemá jeden ekvivalent, ale rovnou tři v tomto pořadí významové důležitosti: Pravdivý, jednoznačný, přesný!!!
Stále totiž platí pro každý jazyk ono Husovo: jak mluvíš, tak myslíš a naopak, což je pro mnohé tynejžry (mladíky a mladice) problém, který řeší tím že nemyslí vůbec. Nekurvěme (sprostá slova taky významná slova) prosím jazyk z jakýchkoliv důvodů (neschopnost, lennost, neznalost, renegátství), protože tím likvidujeme dorozumívací nástroj – podotýkám jediný.
Přeji pohodový večer a pokud jsem tzv. zaprudil, tak se upřímně omlouvám.
Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

Stejně jako si někdo plete His Torii s dějinami, tak si mnozí pletou Germanismy s Němčourama. Germáni byli SLOVané, Němci(prusi) jsou achájci s makedonci přišlí z Rytířských řádu.
A s tím oním Husovým byl bych taky opatrný… když to písnu slušně, byl to vychytralý, vypapaný a zbohatlý držgrešle, co sotva pro otylost chodil a dýchal. Jen tu jarmulku nasadit….
https://gloria.tv/track/4Lw1TsWM6ivg6Ye2TAzDue6yP
nenimito

SLOVAN
Host
SLOVAN
17. 3. 2022 13:31

TRIPOLSKA CIVILIZACE

Před více než sto lety v Kyjevě se vybuchl ohromný zájem o objev českého archeologa V.Chvojky. Při pokračování ve vykopávkách stanoviště z období paleolitu na území Kyjeva (Ukrajina), V.Chvojka objevil pozůstatky osídlení dávných lidí. Ale ten nejdůležitější objev nebyl v Kyjevě, ale 40km za městem v malém městečku Tripoli. Když Chvojka pochopil význam archeologických nálezů, zcela se ponořil práce. To co odkryli v hloubce jednoho metru, za několik let doslova vyvolalo světovou sensaci.
…Oni první tavili kovy a stavěli protoměsta, nepohřbívali své mrtvé a uctívali Slunce a bohyni Matku. V době, kdy se teprve rodily zárodky civilizace v Egyptě, Sumeru, Tichuacánu, města Tripolců už ležela v ruinách. Žili zde, na teritoriu dnešní Ukrajiny již před více jak 7 000 lety. Nevíme, jak tento nejzáhadnější prehistorický národ sám sebe nazýval, ale my jim říkáme Tripolci.

https://www.youtube.com/watch?v=2454EQ_3tZ8

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  SLOVAN

Asi bych souhlasil, SLOVanské národy se poznají velmi dobře tak, že NEPOHŘBÍVALI, ale spalovali tělo, aby mohl duch opustit své tělo a duše se mohla navrátit tam, odkud přišla. To je ti příznivci Pána, Prométea a Koščeje mají přislíbeno oživení mumifikované mrtvoli zavařené třeba v měděné rakvi nebo "starodávné mohyle". Říká se, že dokud existuje pozemské tělo, duch bloudí v jeho okolí…. a čeká na vzkříšení, až Pán navrátí. Pak nemrtví-neživí povstanou z hrobů a ovládnou tento svět;-)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schwarzenberská_hrobka_(Domanín)#Stavba_hrobky
https://www.youtube.com/watch?v=yAgSefmE5xk
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31

Já mám opět trochu problém s těmi tisíci letopočty odkopaných vykopávek pár(?) metrů pod zemí př.n.l. v okolí Černého moře.
Podle románských(trojánských) kronik i podle řečských byla Trója zničena někdy mezi 1000-1100 př.n.l. Tróju založil Ílos, pravnuk Dardana – podle něhož jsou pojmenovány Dardanely, kde se rozdělil Dardanův rod na sever(Thrákové) a na jih (Trojánští), všechny tyto rody jsou popisovány jako románské(Románia). Íliúv syn Lamendon měl syna Priama, za jeho vlády padla Trója. Čili zpětně, pokud budu počítat generační rozdíl i 50let, tak Dardan a jeho potomci(Thrákové, nikoliv Řekové, jak se nám snaží mnozí namluvit) osídlili okolí Černého moře řádově 200-300let před pádem Tróji, údajně prý po potopě v okolí Černého moře.
Podle některých vědátorů ta potopa v okolí Černého moře proběhla asi plus mínus 1500let př.n.l. https://filmpopular.cz/kino-svet/temna-tajemstvi-cerneho-more
Možná to byla i potopa světová?
Osobně bych i s nimi souhlasil, poměrně o dost se zvedla hladina a nejen Černého moře. Ono stačí se jen podívat na původní deltu Dunaje https://www.google.cz/maps/@43.9036354,30.3646029,82500m/data=!3m1!1e3

To, co mne na tom trochu zaráží je, že podle mne tahle potopa způsobila i zaplavení pyramid na Krymu, myslím. Což jsou "vykopávky" poněkud poměrně hlubší, než zde popisované. Čili podle mne zde popisované vykopávky, jsou vykopávky pozůstatků až po téhle potopě. Ale jen teorie:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31

Ahoj, nedávno jsem objevil Váš web, smekám 😉 ale k věci(jen teda k názvu článku) jsem ted na Novém Zélandu a dneska jsem šel po chodníku, kde na dlaždicích byly chronologicky udaje jak nás učí v hisTorii, no a z těch zhruba 50ti událostí jen dvě o Slovanech. První křesťanizace Ruska r. 867 no a druhou můžete vidět na obrázku. [IMG]http://i64.tinypic.com/15mea2a.jpg[/IMG] docela mi z toho bylo smutno. Kuba