Z HISTORIE EVROPY 3


Postkataklyzmatické období
Nepředpokládám, že běžný čtenář trvale nosí v hlavě školní znalosti o dělení historických období: pojmy jako „paleolit“ nebo „neolit“ mu dnes nejspíš znějí poněkud cizokrajně a při bližším určení doby bronzové, železné či kamenné možná i lehce znejistí. Nebude tedy od věci si dříve, než se pustíme do dalšího bádání o historii Evropy, v tom udělat trochu jasno.
Grafický přehled, který dále nabízím, je jen velmi přibližný, protože jednotlivá období probíhala v různých oblastech různě, nicméně pomůže nám při rámcovém usazení důležitých skutečností na časové lince, což vůbec nemusí být na škodu. Lépe také vyplynou vzájemné vztahy mezi jednotlivými jevy a událostmi.

Upozorňuji, že údaje o jednotlivých katastrofách kolem období dryasu se u různých zdrojů velmi liší, jak co se týče příčiny, tak i datace. Co je uvedeno v tomto grafu, jsou nejvíce se opakující údaje.

No a můžeme jít na věc.
Zopakujme si, že území dnešní Evropy bylo podle názoru archeologů postupně osídleno severokavkazským předchůdcem člověka zhruba před milionem let. V hlubinách času se pak ztratil neandrtálec i denisované a na konci doby ledové tu už byli jen dnešní lidé. Jestli to byli potomci homo erectus nebo výsledek genetických pokusů Anunakiů, či snad náplava z kosmu, my tady těžko rozhodneme, a tak se u této otázky zastavíme někdy, až k tomu bude více spolehlivých informaci. Snad to už nebude dlouho trvat….
Co je však jisté, je skutečnost, že po Velkém kataklyzma zhruba před 12 800 lety obyvatelstvo značně prořidlo. Uvádí se, že zahynulo až 85 % všech živých organismů. Značně se změnil povrch země a díky změně náklonu osy otáčení se začala střídat roční období. Okolo roku 8 000 př. n. l. se však už po předchozích několika turbulentních tisíciletích prudkých klimatických výkyvů teplotní i srážkové podmínky srovnaly, takže odpovídaly dnešním. Ve Skandinávii roztály poslední zbytky kontinentálního ledovce a tamější krajinu pokryla tundra. Střední oblasti Evropy obrostly lesy s teplomilnými listnáči, na jihu se šířily stepi. Se změnou klimatických podmínek přišla nová vlna stěhování obyvatel, nejdříve za k severu ustupujícími velkými zvířaty, později za úrodnou půdou.

V oficiální historii vládne přesvědčení, že jádrem znovuzrození nové civilizace po konci dryasu (čti po Velkém kataklyzma) se stala Anatolie a Mezopotámie. Sem, do Göbekli Tepe, kladou počátky zemědělství, sem navíc podle konspiračních teorií bohové přinesli pro svou potřebu ze své domoviny obiloviny, které pak zkřížili s travinami zde na Zemi, aby vytvořili druh, jenž by pro ně lidské bytosti pěstovaly – tedy začátek pěstování obilí ve velkém. V těchto místech tedy lze údajně vystopovat počátky obrození lidstva – neolitu, který se pak s neolitickými zemědělci šířil do Evropy.
Co k tomu však říkají archeologické nálezy na území Evropy?
Ostrůvky původního přeživšího obyvatelstva i procházející skupiny lovců a sběračů byly podmínkami nucení přejít na jiný způsob obživy a postupně se stali zemědělci. Usadili se a domestikovali některé druhy zvířat. Dříve jednolitá severokavkazská europoidní skupina se rozpadla na etnokulturní větve.
Postupně se tu na kulturním základě diferencovaly tři základní geografické typy: západoevropský (na západ od Rýna až k Atlantiku a od Severního ke Středozemnímu moři), východoevropský (na východ od Rýna až k Volze, případně Uralu a Kavkazu a od Baltského po Středozemní moře) a nejpozději severoevropský (severní oblasti Evropy). Zatímco sever a západ území zůstaly vzhledem ke své geografii do značné míry izolované od okolí, odlišná situace byla ve střední a východní Evropě, kde probíhaly permanentní kontakty a intenzívní prolínání migrujících skupin.
A to je chvíle, od které nás celá věc začíná zajímat a my se zaměříme především na tuto východní část.

Na sklonku minulého století prokázala litevská archeoložka M. Gimbutasová existenci nejstaršího evropského uskupení a nazvala je Staroevropská civilizace. Základem pro ni bylo osídlení na středním toku Dunaje (hranice mezi Rumunskem a Srbskem) okolo Železných vrat:


Na základě poznatků nejen z archeologie, ale také z mytologie, jazykovědy a historie podala důkazy o její existenci v období minimálně od 7. do poloviny čtvrtého tisíciletí. Zde prozkoumané lokality však někteří badatelé dávají dokonce až do období 9 – 13 tisíc let př. n. l. A co je třeba si poznamenat – geometrické ornamenty na zde nalezených předmětech svědčí o původu ve východní Evropě. Gimbutasová jen velmi těžko tuto myšlenku prosazovala v prostředí západních badatelů, kteří do té doby o jakékoli možnosti předmezopotámské civilizace odmítali vůbec uvažovat. Přesto, jak se ukázalo, právě ze staroevropské civilizace čerpaly podněty nejen pozdější evropské i východní kultury a národy, ale stejně tak i ona mezopotámská a dále heladská a minojská kultura na Krétě. Důležité přitom však je, že staroevropská civilizace byla svým charakterem a organizací k říším Mezopotámie a Blízkého východu alternativní formou společenské organizace: neznala stát se soustředěním moci v rukou jednotlivce nebo úzkého kruhu elity.
Závěry M. Gimbutasové byly později upřesněny německým lingvistou a historikem kultury Haraldem Haarmannem. Došel k názoru, že osídlení v období mezi 8. a 6. tisíciletím je třeba chápat jen jako protocivilizaci a teprve od přelomu 6. a 5. tisíciletí lze už na území na východ od Rýna jasně rozlišit tři samostatné, ale velmi příbuzné civilizace: východoevropskou, podunajskou a středoevropskou.

A malá kulturní vložka:
Nesmíme zapomenout na zbytky Atlanťanů kteří přežili zánik své domoviny a v postkataklyzmatické době hledali nová útočiště. Uvádí se, že se rozdělili na čtyři proudy, z nichž jeden zamířil na území dnešní Evropy. A nebylo jich málo! Nelze se tedy divit, že zde nebyli zrovna dvakrát vítaní. Západní pobřeží kontinentu tehdy ovládal tajemný lid Tuatha dé Danann (Lid bohyně Danan, Dananové), o kterých se zmiňují staré manuskripty. Dlouhověcí, krásní, světlovasí lidé bílé pleti, kteří kdysi v hodně ale hodně šerém dávnověku připluli na mnoha lodích k severnímu pobřeží Irska. Kolem jejich objevení i kolem dalšího jejich konání najdeme v irské mytologii nepřeberné množství kouzlení a podivností. Místo, odkud tento lid přišel, prý leželo kdesi daleko na severu a proslavilo se čtyřmi městy na čtyřech velkých ostrovech, kde se pod vedením druidů Dananové učili vědění a – jak se domnívali domorodci na irských ostrovech – magickým dovednostem. Z těchto míst si lid Tuatha dé Danan přinesl i čtyři kouzelné předměty, jež se v následujících tisíciletích vždy tu a tam mihly dějinami jako artefakty, o které se dokonce bojovalo. A tento lid se záhy díky svému civilizačnímu náskoku zmocnil vlády, kterou pak spolu se svou zdárně se rozrůstající populací udatně šířil i na evropský kontinent. Zkrátka jak vás jistě už napadlo, tak i já bych si tipla na potomky před sto tisíci lety zaniklé Hyperborey. Ale – kdo ví…
A teď si představte, že se jim tam hrnou stejně civilizačně vyspělí, ale morálně ne zrovna na výši trosečníci ze zaniklé Atlantidy! To nemohlo dopadnout dobře: Dananové se cítili oprávněně ohrožení, jenže Atlanťané neměli kam jít. Nakonec se ve snaze zabránit nejhoršímu vůdci obou uskupení sešli k jednání (jen tak pro zajímavost – prý to bylo kdesi na Šumavě – Sedm kamenů u pramenů Vltavy, jestli vám to něco říká) a nově příchozím byla přidělena část pustého evropského území na západním pobřeží. Než však tato dobrá zpráva došla k migrantům čekajícím kdesi v západní Evropě, rozšířila se mezi nimi falešná burcující informace o údajném neúspěchu jednání, a tak Atlanťané neváhali, zvedli se a vydali se na Drang nach Osten. Nezbylo, než mohutný valící se proud zastavit…
Potomci Atlanťanů, kteří to přežili, pak obsadili území na severu dnešního Španělska a my jim dnes říkáme Baskové (i když… slovinští badatelé přišli nedávno se zjištěním, že jazyk Basků má některé společné prvky se slovinštinou a slovenštinou. Takže si vyberte.)

Ale vraťme se do reality a podívejme se, jak vidí vznik neolitických civilizací Wikipedie:

Kolébkou civilizace byla Mezopotámie. První sumerské obyvatelstvo se v Mezopotámii objevilo na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l….

Do zhruba stejného období – závěru 4. tisíciletí př. n. l. – je pak kladen vznik staroegyptské říše (ustavení první egyptské dynastie kolem roku 3150 př. n. l.). Přitom už o pouhých šest století prý stavěli složité pyramidální komplexy. Věř, kdo můžeš!
A co na to poslední výzkumy?

„Obvykle se nám předkládá teorie o tom, že první rolníci k nám [do Evropy] přišli z Anatólie na přelomu 7. a 6. tisíciletí, přinesli zemědělství a převrstvili původní obyvatelstvo, po němž tu nezůstalo prakticky nic. O mezopotámské civilizaci jsme byli informovaní jako o nejstarší a první civilizaci vůbec včetně písma a pravlasti Evropanů. To však zásadně vyvrátily genetické testy. První civilizace ani písmo podle nových poznatků nevznikly v úrodném půlměsíci, v Mezopotámii, ale v Evropě. Mezopotámie jako prototyp formování civilizace dosloužila. (V. Timura, Odklínanie histórie, s odvoláním na H. Haarmanna)

Aha, genetika! Podívejme se tedy, jak to je s těmi genetickými testy.
Nebudu se tady pouštět do výkladů, co znamenají v genetice používané termíny „haplotyp“ a „haploskupina“, a případné zájemce o další informace odkazuji na Wikipedii.
Na Eupedii jsou pravidelně aktualizované mapy Y-DNA haploskupin vyskytujících se na evropském kontinentu a to s výhledem i do dávné historie. Věc je dost složitá, ale ve velké stručnosti můžeme říci následující: Drtivá většina Evropanů patří ke skupině R, která se na kontinent prokazatelně rozšířila směrem od východu zhruba v posledních 40 tisících letech. Podskupinu R1a (slovanskou) nalezneme ve významném zastoupení na většině území střední a východní Evropy (čísla v závorce uvádějí podíl nositelů haploskupiny R1a v daném regionu) a dále také v Íránu a Indii:


A jak dole v diskuzi správně poznamenává Abysse, jak taková tabulka vypadá, závisí na tom, kdo a proč si ji nechal udělat. Takže přikládám podobnou tabulku, ale tentokrát z ruské Akademie DNK-genealogie:
Přesná čísla k ní naleznete zde.
V západní Evropě a Malé Asii to je příbuzná skupina R1b, někdy se jí nesprávně říká kelto-germánská (proč nesprávně vysvětlíme později):A zajímá nás ještě sever Evropy, kde je ve velké míře zastoupena haploskupina I1, zvaná nordická:


A co k tomu Eupedia uvádí:

Přišla R1a do Evropy s neolitickými zemědělci z Mezopotámie?
Někteří lidé teoretizovali o tom, že R1a byla jednou z rodových linií zemědělců z mladší doby kamenné a mohla přijít do Evropy přes Anatolii, poté se rozšířila přes Balkánský poloostrov do centrální Evropy a následně pouze do východní Evropy. V tomto scénáři je však mnoho otázek. Zaprve – že 99 % moderní R1a sestupuje z větve R1a-M417, která se rozšířila z doby bronzové, ne z mladší doby kamenné. Jejich fylogenetický vývoj také ukazuje na východoevropský původ. Za druhé, většina z R1a na středním východě je hluboké podklasy větve R1a-Z93, která pochází z Ruska (viz. níže). Nemohl to být rodový původ pro balkánskou nebo středoevropskou R1a. Za třetí, je tu velmi silná korelace mezi autozomální příměsí severovýchodní Evropy a populací R1a a tato složka chybí v genomu všech dosud testovaných evropských neolitických zemědělců – i u Ötziho, který byl zemědělcem z doby bronzové. Tato příměs/směsice chybí také moderním Sardincům, kteří většinou pocházejí z neolitických zemědělců. To je nepopiratelný důkaz, že R1a nepřišla do Evropy s neolitickými zemědělci, ale šířila se pouze z východní Evropy do zbytku Evropy už od doby kamenné.

Nositelé haploskupiny R1 tedy přicházeli z východního směru, a to jak „severní cestou“ přes dnešní Ukrajinu, střední Evropu a Polsko až do Skandinávie, tak i „jižní cestou“ podél černomořského pobřeží buď na Balkán a do západní Evropy nebo do severní Afriky.
Takže nezbude, než se smířit s tím, že moderní evropská civilizace nemá svůj původ v legendární Mezopotámii, ale zformovala se dříve, než vůbec první Sumer vstoupil na půdu mezi Eufratem a Tigridem. Navíc přišla z východu, a to nikoli z pripjaťských bažin, kam by ji nejraději historici dnes schovali; bažiny totiž rozhodně nejsou místem, kde by vzkvétalo zemědělství, které tyto kmeny na značně vysoké úrovni s sebou přinesly nejen do střední Evropy, ale i daleko na sever, do Skandinávie.
A to je další důležitá informace, kterou si paní učitelka bude muset v učebnicích opravit.


použité překlady: anceb
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
9 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Abysse
Host
Abysse
17. 3. 2022 13:31

Добрый день Друзья. Это сообщение ни в коей мере не является опровержением таблиц в данном тексте. Это дополнение. Существует по моим данным ещё множество различных таблиц где распространение гаплогрупп будет выглядеть совершенно по другому. Всё зависит от того кто и для каких целей заказывал исследования. Если у читателей будет время. Пожалуйста поищите эти данные и вы будите приятно удивлены.
Поэтому считаю что все обсуждения данной статьи нужно проводить только в русле -данных этой статьи и не приносить дополнительные противоположные данные. Которыми просто как пираньями кишит интернет.
Спасибо VlaBi за ещё одну интересную информационную статью.
С уважением,
Abisse

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31

Mě na to všem stále zaráží jedna věc a musím se k ní v myšlenkách při čtení podobných článků stále vracet. Že tu kdysi byly vyspělé civilizace, o tom asi není už dnes pochyb. Jak a kdy zanikly, to zůstane ještě dlouho předlouho pouze předmětem spekulací. Co mě teda zaráží je to, že lidstvo vždycky tak degradovalo, že zapomnělo i stěžejní informace o základních věcech a muselo je znovu vynalézat. Viz kolo.
Margon

Mart'as
Host
Mart'as
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

Asi dost zalezi na tom, jestli predchozi civilizace byly biogenni nebo technogenni. Stezejni informace si biogenni civilizace uchovava jen skrze vybrane jedince (knežska kasta). Jestlize u takoveho typu civilizace dojde k nejake katastrofe a drzitele vedeni (treba ta knezska kasta) zahyne, konci tim i cela civilizace,protoze uz neni kdo by dal tuto civilizaci vedl. Proto jeste dnes muzeme najit potomky Mayu v Guatemale,ale tim ze zanikla jejich elita i s vedomostma, jsou soucasni potomci jen AmericanNatives.
U technogenni civilizace si samozrejme uzky kruh jedincu ponechava rovnez dulezita "esa v rukavu", ale aby technogenni civilizace mohla vubec fungovat a existovat, musi mit populace takove civilizace znalosti. Takovy typ civilizace pak kdyz projde nejakou katastrofou ,ma moznost jeste dal existovat (treba i v jine podobe), protoze i presto ze zahyne "elita" , tak ostatni z populace stale disponuji alespon nejakymi znalostmi. Nekdo umi to, jiny zase tamto. Samozrejme jsou dalsi faktory asi, jako napr. na jake energeticke koncepci jede ta technogenni civilizaci.
Zkuste si predstavit jak by asi pokracovala nase soucasna technogeni civilizace. Scenaru na tohle tema jiz bylo napsana cela rada.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

Marťas
Otázka je, co je to vůbec biogenní civilizace ? Existuje pouze na duchovní úrovni ? A její příslušníci se živí pránou ? Já se domnívám, že tento terminus technicus je jen umělý produkt. Nic takového nemůže existovat. Lidé musí něco jíst, někde bydlet….. a to je potřeba jim zajistit. A čím ? Stavby se budou stavět teleportací ? Jídlo se bude zhmotňovat myšlenkou ? Oděvy si lidé budou na sobě zhmotňovat při probuzení podle nálady ? Nepřátelé se budou likvidovat také myšlenkou ? Já nevím. Jen se ptám. Nedává mi to totiž smysl.
Margon

Mart'as
Host
Mart'as
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

Biogenni civilizace byli treba Mayove, Inkove, Rapanui na Velikonocnim ostrove,apod. Technogenni byli treba Rimane,a vlastne cela zapadni civilizace.
Vubec bych do toho nemotal duchovno,protoze to je jen jednim clankem rizeni, a tech clanku v rizeni kazde spolecnosti je vice.
Biogenni spolecnost bych videl takovou,ktera uziva technologii jen ve velmi omezen mnozstvi a prakticky je zavisla na okolnim prostredi. Technogenni presne naopak. Myslite si snad ,ze Mayove byli uplni blbci ? Moc dobre znali geometrii a chapali co je treba kolo. Maji kruhovy kalendar, kruhove stavby, ale neznali kolo ? jak tvrdi nekteri historici. Presto vsak nevyvinula zadnou technologii jako treba zapadni civilizace nebo Cinska.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

Marťas
Nerad bych tady zapleveloval diskuzi o možnostech biogenní civilizace. Napsals:,,Biogenni spolecnost bych videl takovou,ktera uziva technologii jen ve velmi omezen mnozstvi a prakticky je zavisla na okolnim prostredi."Používání jakýchkoliv technologií, byť v omezeném množství se nutně časem musí překlopit k technogenní. Proč ? Protože člověk je od přírody línej a snaží se si ulehčit práci, jak jen to jde. A tak furt něco vymejšlí. Mayové ani jiní nemohli jen tak mýrnyxdýrnyx žít zcela závisle na okolním prostředí. Nebo myslíš, že nakrmit sto tisíc lidí lovem v přilehlé džungli je možné ? Nebo byli všichni vegani ? S přihlédnutím k jejich oblibě v lidských obětech a tím pádem, a teď si dovolím fabulaci, v kanibalismu, o tom pochybuju. A s tím kolem, no, Egypťani byli také vyspělí v geometrii a podobně. Ale kolo začali používat až když jim ho předvedli Hyksósové. To je přinejmenším podivné.
Margon

Mart'as
Host
Mart'as
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

Margone,

Mas pravdu, taky nechci odbihat od tematu clanku. Tak jen posledni k tomuto vlaknu.
Kazda civilizace ma svoji strukturu. Tzn. nahore je par jedincu (elita) se znalostma,ktere vetsina nema. Pod nimi pak ruzni vladnouci zastupitele,armada , a civilni obyvatelstvo. Ted si predstav, ze si jednim z tech elit a k tomu se zvracenou mirrou mravnosti. V ramci zachovani tve nadrazenosti nad ostatnimi, prece nevyblijes veskere znalosti verejnosti. Tebou zminovane kolo je dejme tomu dalsi stupinek k dopravnim prostredkum,tedy k dalsimu vyvoji. Ale ty jako elitar, si neprejes dalsi vyvoj spolecnosti, protoze by si postupne prichazel o ty znalosti. A tak radeji udrzujes danou spolecnost/civilizaci v nevedomosti. Ale muze zde byt i jiny duvod . Dana spolecnost/civilizace nemusi byt jeste vyspela natolik, aby byla schopna vyuzivat ruzne stupne technologii kladne. Vezmeme si napr. nasi soucasnou civilizaci. Mas snad pocit pri soucasnem deni ve svete,ze jsme jako lidstvo, pripraveni podnikat nejake vesmirne objevitelske vypravy ? I kdyby jsme na to meli technologicky, rozhodne zatim na to nemame diky mire nasi mravnosti.
Takze, mozna ze se rozhodla tehdejsi vladnouci vrstva nerozvijet dal technologicke moznosti z techto duvodu. Bud se obavali,ze by postupny tech vyvoj ohrozil jejich pozice, nebo vedeli,ze dana spolecnost na nejakej technologickej vyvoj jeste nevyspela (viz tebou zminovane civilizace s lidskymi obetmi). Nevim, jsou to vsechno jen nase domenky.

"Co mě teda zaráží je to, že lidstvo vždycky tak degradovalo, že zapomnělo i stěžejní informace o základních věcech a muselo je znovu vynalézat. Viz kolo. "

Jak sam uvadis. Prakticky nevime, jak zanikly ty predchozi civilizace. U tech biogennich si umim predstavit, ze zkratka spusobili sami sobe nejaky typ ekologicke katastrofy. Ale mohli to byt i ruzne nemoci,viry,nebo proste zasah Nejvyssiho.
U technologicke civilizace bych typoval na sebezniceni se navzajem ( a je jedno jestli zbranema,nebo opet ekologickou katastrofou) a nebo opet zasah Nejvyssiho.
U obou prikladu ale plati, ze se ztratou znalosti (smrt tech co vedi) takova civilizace rychle upada a nakonec zanika. Kdyby dnes nastala jaderna valka (dpufam ze k ni nikdy nedojde), a prezilo by par milionu jedincu,nebo dokonce jen par tisic, tak je po civilizaci. Sice se budeme dal mnozit treba,kdyz k tomu budou vhodne podminky, ale ty jako prezivsi budes vypravet nove generaci o necem co nikdy nezazila a budes pro ne jako napul buh. Budes vypravet ,ze bylo normalni letat v letadlech, koukat na televizi,telefonovat,letat do vesmiru,atd.atd. ale nebudes to moci nazorne na nicem ukazat,protoze vse bude znicene. A tak prvni generace po zaniku tve civilizace bude jeste mozna chapat co rikas,mozna ze jeste i ta druha generace,ale s postupem casu vzniknou legendy o bozich,kteri kdysi litali,staveli velike mesta, a meli "kouzelne" predmety (tv,telefon,…). A ti jedinci (pokud u nich nebudou takovi,kteri sebou ponesou znalosti) rychle zapomenou na nejakou civilizaci, a zustanou jen legendy a pohadky .

Autorovi clanku – velke diky za ty mapky DNK geneologie

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

Margon, vezmi si napríklad dnešnú civilizáciu. 90% ľudí nemá páru ani o základoch fungovania čohokoľvek. Ten zvyšok sú ľudia s nejakým know-how, lenže s veľmi úzkym zameraním, a ktorí bez strojov, počítačov a náradia veľa nezmôžu. Navyše aplikácia technológií v praxi si vyžaduje celú reťaz odborníkov. Neexistujú vševedi a jeden bez druhého sa nikam nepohne.

Ak pri nejakej kataklyzme umrie 80% ľudí, je rozumné predpokladať že pri takejto udalosti zostaneme aj bez elektriny a bez väčšiny strojov. Stroje ktoré zostali dokáže prvá generácia ako tak obsluhovať, ale už ich nedokáže zduplikovať (reťaz odborníkov a infraštruktúra je preč). A nedokáže ani ťažiť a rafinovať palivá. A keď doslúžia stroje alebo dôjdu palivá, tak sme zase v dobe železnej. A každá ďalšia generácia vie menej, pretože informácie o nejakých dávnych high-tech sú pre nich zbytočné a nezrealizovateľné.

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31

Dananové nebo taky Danaové byl lid bohyně Dany, ve Wallesu označována jako Don(Dona) nebo jako Matka bohů Morrigan. Údajně byla i matkou Artuše, který "podědil" jeden ze Čtyř pokladů Irska Meč světla(donesených Danaovci z Hyperborei – AsGardu). Podle pověstí se pak Danaové stáhli někam pod zem, když do Anglie dorazil jeden z přeživších proudů uprchlíků z Tróje pod vedením jednoho z vysoce postavených trojských generálů, který se jmenoval Britó. Ten v podstatě položil základy Londýna. Irové mu říkali Miled a jeho lidu Milesian. Těch uprchlických proudů z Troje bylo vícero. Sikuló skončil na Sicilíi. Nejstarší a nejvyšší generál skončil u založení Říma, další v Paříži a tak nějak u všech dnešních velkoměst postavených na řekách. Jména bych musel někde dohledat, pokud by byl zájem…. samozřejmě z těch nezmedializovaných kronik, co jsou zařazany jako báje, mýty a pověsti v Národní knihovně, protože nejsou od jezuitů a makedonců.

Co se týká Basků, tak jsem tu už jednou dával teorii o zničení a posunutí Atlantidy, nikoliv zániku (stejně dopadl později i ostrov Indie). Čili Baskové podle mne jen zůstali tam, kde tu katastrofu přežili – na svém ostrově. Jen už ne na velikém ostrově, ale na velikém poloostrově:-)
https://sargon.webnode.cz/news/andaluske-pobrezi-je-take-strme/
nenimito