Z HISTORIE EVROPY 2


Katastrofy, které modelovaly Evropu


zdroj

Dnes už i oficiální věda uznává, že před zhruba 12 800 roky došlo na Zemi ke globální katastrofě, která zcela změnila situaci na planetě. Na čem se ale vědci už nedohodnou, je příčina této události. Jak jsme uvedli v jednom nedávném článku, vyhrává to varianta s pádem velkého kosmického tělesa, který způsobil impaktní zimu a masívní vymírání fauny i flóry.

Badatelé, kterým nechybí fantazie, se však s tak banálním vysvětlením nespokojili a vymýšlejí i příčiny jiné. Například americký profesor Charles Hapgood razil myšlenku posunu pólů. Spočítal, že nadváha nahromaděného ledu na jednom nebo obou planetárních pólech může destabilizovat rovnováhu v rotaci planety, a tato situace by mohla dříve či později vést k posunu většiny zemské kůry.

Příznivci Alantidy mají ještě odvážnější myšlenku. Podle nich tato země dosáhla v době, kdy homo erectus se na okolních kontinentech teprve pomalu stával člověkem, vysokého stupně civilizace, o jakém se nám ani dnes nemůže zdát (Pak ovšem zcela logicky vyvstává otázka: A kdo tedy byli Atlanťané?). Technologický pokrok však přinesl jejich zkázu. Kontinent se během tisíciletí začal postupně rozpadat – nejvýrazněji byl poškozen při předchozí velké katastrofě před asi pětadvaceti tisíci lety; původní pevnina se tehdy rozpadla na tři velké ostrovy a množství ostrůvků malých. Proces zkázy však pokračoval a před oněmi 12 800 lety se po údajném zneužití zničující technologie zcela ponořily do vln Atlantiku.
Nelze zavrhnout ani teorii cyklického opakování určitého katastrofického děje. Nemusí to být zrovna Nibiru, ale i naše slunce „má své dny“; solární záblesk, ke kterému údajně dochází každých zhruba 33 – 35 tisíc let, by s planetou i jejími obyvateli asi učinil krátký proces. Teorii tohoto druhu zastává profesor Bostonské univerzity Robert Schoch, který tvrdí, že máme důkazy existence vyspělé civilizace ještě před koncem doby ledové, na jejímž konci došlo ke katastrofě, která ji vrátila zpět do doby kamenné. Schoch se domnívá, že se jednalo o gigantickou sluneční erupci, kdy do zemského povrchu doslova narazily obrovské blesky a ledovce se prakticky okamžitě rozpustily. To uvolnilo tlak a vyvolalo nepředstavitelnou zemětřesnou a sopečnou aktivitu. To by pak vysvětlovalo, proč paleogeologové nacházejí ve vzorcích ledu a půdy, odpovídajících tomuto období, stopy svědčící o obrovských požárech.
Ale ať už se stalo cokoli, jisto je, že na více jak tisíc let (mladší dryas) se zásadním způsobem změnilo klima a vrátila se teprve nedávno skončená doba ledová. Podle zjištění paleoklimatologů, která získali měřením ledových jader, z vrtů teplotních profilů a z analýz vrstev sedimentů, se na zemi v tuto dobu především výrazně ochladilo.


Vývoj klimatu dle změřených odchylek v poměru zastoupení izotopů kyslíku O16 a O18 v ledovém příkrovu Grónska – podle Mithen 2003Podle oficiálních údajů průměrná roční teplota poklesla o deset stupňů Celsia a zalednění v Evropě se vrátilo až k českým hraničním horám. Proč? Z důvodu předchozího rychlého oteplování příliš rychle odtávaly ledovce; obrovské množství studené sladké vody změnilo slanost moře, termohalinní proudění zkolabovalo a v Atlantiku začal stávkovat Golfský proud.
Jinou příčinou – a třeba i souběžně působící – mohlo být tání permafrostu, který tvořil nekoherentní val zadržující vody dnes už neexistujícího obrovského jezera Agassiz na území severní Kanady. I toto jezero nashromáždilo nepředstavitelné množství sladké vody z tajících ledovců…

Anebo to přece jen byli ti Atlanťané.

Že se tyto klimatické jevy podepsaly na utváření tehdejší evropské civilizace, je nesporné. S koncem doby ledové směrem k severu odcházela velká zvířata a kmeny, které se do té dob živily jejich lovem, šly za nimi. Osídlení území, kterému se jednou v budoucnosti mělo říkat Evropa, se tak rozšiřovalo i do oblastí, které v uplynulém stotisíciletém období pokrýval led. Odstartovala první vlna stěhování. Ale o tom až příště.

Rozsah kontinentálního ledovce v Evropě na vrcholu doby ledové před 20 tisíci lety, zdroj

My dnes zůstaneme u dalších klimatických změn, které tehdejší obyvatelé museli nějak zvládnout. A nebylo jich málo a rozhodně nebyly příjemné.


Sedmé tisíciletí před naším letopočtem lze přímo nazvat kataklyzmatickým. Teplotní maxima předtím dosáhla vrcholu. Ledovce rychle tály a ustupovaly až do Skandinávie. Skandinávský poloostrov odlehčený od ledovce se začal zvedat do původní polohy a Skandinávie se dostala do elevačního pohybu. Ke zvednutí došlo nejprve severně od Stokholmu o více než 8 metrů. S dalším ústupem ledovce na severu Skandinávie se tam země zvedala a moře ustupovalo od břehů rychlostí 10 metrů za 100 let. Zaplavování na jihu poloostrova nabralo tempo 3 metry za generaci. Vody ze skandinávského ledovce za 300 roků zvedly hladinu Baltského, tehdy ještě sladkovodního jezera o 10 metrů na úroveň Severního moře.


Ústup ledovců ze Skandinávie, elevační pohyb poloostrova a formování Baltského moře byly jen předehrou k tomu, co následovalo. Britské ostrovy byly ještě 7000 roků před letopočtem spojené s Evropou, Dánskem a Skandinávií severskou tundrou – Doggerlandem, který byl centrem mezolitických loveckých společností. Na Doggerlandě se nejdříve objevila jezírka slané mořské vody, postupně však zalila lesy a stromy s flórou začaly hynout. Hlavní událost byla na spadnutí. Elevace Skandinávského poloostrova způsobila, že mezi Islandem a Norskem v Severním moři došlo k velkému geologickému zlomu, který vyvolal masívní otřes. Na Doggerland dorazily osmimetrové vlny tsunami a pohltily území, většinou i s obyvatelstvem. Britské ostrovy se odtrhly od evropské pevniny. Na geologickém kongresu v Nis se roku 2004 geologové dohodli, že se tak stalo okolo roku 6 700 př. n. l.
K přírodním kataklyzmatickým událostem formování Baltského moře a elevací Skandinávie se řadí ještě čtyři baltské transgese (vylití moře z břehů) datované do období 7200 – 6500, 500 – 4500 rok, 3800 – 3700 a 2500 – 1500 roků př. n. l. spolu s transgesemi jezer na severozápadě Východoevropské nížiny (Čudského, Ladožského, Oněžského, Ilmenského a dalších menších jezer v důsledku zvednutí hladiny spodních vod). Baltské pobřeží proto nemohlo být trvale osídlené. Podobné transgese, které končily v 8. tisíciletí př. n. l. postihly i Kaspické moře

Hladina Severního moře kulminovala v 7. tisíciletí a Tichého oceánu okolo 8250 roků př. n. l. vlivem tání severoamerických ledovců sahajících na obou mořských pobřežích do výšky až 3 km., což způsobilo odtrhnutí Japonska od pevniny při Amuru a k jeho rozdělení na ostrovy. Roztrhnutím souvislé pevniny vznikly i ostrovy Indonézie.
Přibližně v tutéž dobu se na druhém konci Evropy ve vzdálenosti 3500 km od Velké Británie odehrávala další tragédie. Černé moře bylo v době ledové podobně jako Baltské sladkovodním jezerem. Na jeho březích byly po skončení doby ledové úrodné oblasti s osídlením, které prosperovaly a přecházely na pěstování plodin a chov zvířat. Když v 7. tisíciletí teplota dosáhla svého maxima, mořská hladina Středozemního moře stoupla odhadem o 120 – 180 m. Obrovský tlak stoupající hladiny Středozemního a Marmarského moře prorazil usazeniny v Bosporské úžině a voda se valila jako gigantický vodopád do Černomořského jezera a měnila ho na Černé moře. Pod vodou zůstalo asi sto tisíc čtverečných kilometrů území s lesy a půdou, což odpovídá asi tak ploše dnešního Rakouska. Lidé museli narychlo opustit své domovy a hledat nový prostor pro svou existenci. To se stalo zhruba mezi 6500 – 6300 roky před naším letopočtem a vyvolalo to pohyb kmenů a šíření kultury s keramikou zdobenou hřebenem ve východní Evropě, střední Asii i na Balkáně. Ovlivnilo to další vývoj i v Anatolii, na Blízkém východě i v Mezopotámii.
V. Timura: Odklínanie histórie)

Do kterékoliv z výše uvedených katastrof můžeme zařadit i známou biblickou potopu, i když nejčastěji bývá v souvislosti s ní zmiňováno právě 7. tisíciletí, což by odpovídalo protržení Bosporské úžiny a zaplavení rozsáhlých pobřežních oblastí Černého moře. Jen pro představu doplňuji dvě mapy jeho dna, z nichž je rozsah tehdejší katastrofy dost zřejmý (světle modré plochy vyznačují původně nezaplavená a osídlená území):


zdroj obou map

A abychom to vše usadili do nějakého rámce, zmíním tu ještě jednu verzi minulých událostí, kterou razí indický výzkumník a specialista na staroindický kalendář Saptarši – Misra Bibhu Dev. Tento nezávislý badatel se podrobně zabýval členěním vývojových cyklů dlouhých 12 tisíc let; ty tvoří vždy čtyři jugy po 2700 letech, které jsou od sebe odděleny třísetletými přechodovými periodami. A právě pro tyto přechodové periody je příznačné zhroucení civilizací a živelné katastrofy, které někdy téměř vymažou veškeré stopy po proběhlém lidském konání. Novou civilizaci, která se pak vynoří v nové juze, vede několik jedinců, kteří kataklyzma přežili a kteří mají k dispozici technické a duchovní znalosti předchozích epoch, a pomůžou zavést principy civilizace.
A ejhle, velká kataklyzmata posledních 12 tisíc let skutečně zapadala do těchto přechodových period (9 976 př.n.l. – 9 676 př.n.l. zánik Atlantidy; 6 976 př.n.l. – 6 676 př.n.l. zatopení Doggerlandu, protržení Bosporské úžiny; 3 976 př.n.l. – 3 676 př.n.l. série zatím neznámých katastrof, jimiž začalo nejintenzívnější sucho holocénu s vyschnutím Sahary, dále pak potopy v oblasti Sumeru – flandrijská transgese; 976 př.n.l. – 676 př.n.l. “řecká doba temna” – války, hladomory, depopulace, velká část významných starověkých měst tehdy nenávratně zmizela).
My nyní podle tohoto kalendáře žijeme v závěru vzestupné Kali jugy (Železném věku), která skončí v roce 2025 a po ní má následovat oněch 300 přechodových let. Pokud tedy lze tomuto staroindickému kalendáři věřit, můžeme být v očekávání procesů kolapsů, ale také znovuzrození. Zkrátka – bude veselo.
À propos… nestěžoval si tu někdo, že nám to počasí poslední dobou začalo nějak bláznit? 


Z toho, co tu bylo napsáno a úryvku z knihy V. Timury jasně vyplývá, že moc klidu naši předkové na svůj vývoj opravdu neměli. Jednou to bylo prudké ochlazení, jindy naopak teploty rychle rostly, potopy střídala sucha, z nebes padaly ohnivé koule a země se pod jejich dopady chvěla v megazemětřeseních. Náhlé změny klimatu přinutily ty, kteří takové události přežili, hledat nové domovy, a tak pobyt na Zemi byl pro ně nekončícím bojem o přežití. Při pátrání po minulosti jsme svědky obrovských vln stěhování, protože k těm globálním katastrofám je třeba přičíst i události, dalo by se říci “regionálního” dopadu. Tak například v onom kataklyzmatickém 7. tisíciletí Evropa zažila řetězec obrovských zemětřesení: v severním Švédsku dokonce způsobila i vlnění zemského povrchu s vlnami vysokými 10 metrů, o nichž se mluví jako o „kamenných tsunami“. Není tedy těžké si domyslet, že při nejrůznějších katastrofách zahynulo obrovské množství lidí i zvířat a Evropa se vždy znova těžce vzpamatovávala. 
Síly vesmíru si zkrátka s naší planetou pohrávají jako s neposlušným míčkem. A to si někdo naivně myslí, že snad začmáráním oblohy pomocí chemtrails něco zásadního ovlivní.


zdroje:
Viktor Timura: Odklínanie histórie
http://vtm.e15.cz/aktuality/mladsi-dryas-a-venclovsky
http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/11_kapitola.htm
http://www.kosmo.cz/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=1322&page=199
https://cartograf.wordpress.com/2014/04/13/още-нещо-за-черно-море/
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/ztracena-mesta-pod-oceanem-793#
https://www.matrix-2001.cz/clanek/konec-kali-jugy-v-roce-2025-rozpleteni-tajemstvi-cyklu-1-9899
https://www.sites.google.com/site/paulroebling/home/update-on-global-warming

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
19 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Začárání oblohy pomocí chemitrajzlů – hajzlů opravdu nezvrátí póly ani nezmění deklinaci či precesi (pohyby zemské osy) a již vůbec neodkloní golfský či jakýkoliv proud. Co však soli těžkých kovů narvané do plastových nanotubek udělají bezpečně je udržení vody v těchto nanotrubkách v horních vrstvách atmosféry. To po dvou třech letech vysuší obrovské plochy Asie a Afriky na troud a způsobí tak totální kolaps zemědělství. Voda a žrádlo pěstované v židy ovládaných podzemních městech (existují již dnes) bude zdrojem ovládnutí nebo vyhynutí ostatní gojimské populace. A vo to go!!!
Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký halias gojimek urputný

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Podzemní města pro "elity" tu existovala již v dávnověku viz archeonálezy podzemních chodeb v Ecuadoru, celá podzemní města v Turecku. židé ta elita nejsou, jsou jen nástrojem skutečných prognostiků planety jen o tom zatím neví.Anna

Rudolf
Host
Rudolf
17. 3. 2022 13:32

Uvědomí si někdy lidé na jak tenkém vlásku z pohledu Vesmíru visí existence Země, existence nás všech, existence prostředí vhodného pro život, a přestanou vyvolávat nesmyslné a malicherné rotzržky o bohatství a nadvládu? O jaké bohatství? o nadvládu nad čím, nad kým? Vždyť stačí jeden vesmírný pšouk ať již Slunce nebo cokoli jiného a bude klid. Parazité zvaní lidstvo, zmizí bez náhrady 😀 Ale protože si pár jedinců chce užít ten svůj jepičí živůtek na plný koule, tak zavedlo systém rozděl a panuj a ostatní utřou hubu a budou se mlátit mezi sebou kuli sklenici vody, kousku chleba ne jen proto aby vůbec přežili, ale i proto aby vlezli těm pár vyčůránkům do zadnice. Ne boží mlýny melou pomalu a jistě, ale mlýny Matky Přírody nás stejně všechny jednou semelou na jednu valnou hromadu 🙂 Nebo ne?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Odkial vedci vedia, ze tu bola doba ladova trvajuca tisice rokov? Ako k tomu nazoru prisli?
Po precitani tohto clanku ma ovladol pocit, ze maju vestecku gulu. To su vsetko nepodlozene infirmacie. Jedine, co maju v rukach, su stopy v lade, ktore ukazuju ze v urcitom obdobi doslo na Zemi k zmenam. A teraz k zmenam nedochadza?
Krakatoa a zima v Eurooe ako v psinci. Vybuch Thery a pochovana cela Mykenska civilizacia.
Pisu o lade v Gronsku teda o ostrove pri pobrezi Ameriky. Kusok odtial je Kanada, nekonecny les a kusok pod nim yosemitska kaldera, miliony kubikov bublajucej magmy. Zaoberal sa niekto tym, ze mohla kedysi vybuchnut, zapalit kanadsky les? A co tak sekvojovy les na zapade, z ktoreho dnes zostalo uz len torzo?
Ak by vybuchol yosemit, tak by to Gronsko vyrazne pocitilo a s nim aj Golfsky prud. Sopecny dym spolu s dymom z horiacich lesov by zahalil celu Zem, bez vynimky. Zostala by len tma, na mesiace mozno aj roky. A prisla by zima.
Vzdy sa pozastavim nad tym, ako vedci pohadzuju tisicmi ci milionmi rokov, akoby to boli dni ci tyzdne. Pritom k zmenam dochadza behom dni.
Milan

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Neviem čo si pod vyspelosťou Atlantídy predstavujú. Ak by mala byť len na dnešnej úrovni, logicky nie je možné aby nemala rozlohu, tresnem, ako Čína. Nie je možné aby nejaká malá Atlantídička dokázala vyrábať všetky potrebné prostriedky. Či už materiál na stavby, kúrenie, potraviny, nástroje, oblečenie, ťažba surovín.A to nejdem k dopravným prostriedkom. A toto by určite zanechalo stopy, po ťažbe, po odpade. A nech by bola akákoľvek kataklyzma, neexistuje aby to všetko zmizlo, s pyramídami neskúšajte. 😀 duro

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Duro,
a co Antarktida, ta by ti rozlohou stačila? 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Mno, jediné, kde se o Atlantidě píše(resp. o jejím popisu), je z Platónových spisů Kritias, kde poloha je určena někde relativně blízko za Héraklovými sloupy. Vše ostatní jsou jen někde nějaké smyšlenosti a "vidiny".
A to je podle mne ten zásadní problém. Héraklovy sloupy byly v úžině, jenže nikoliv gibraltarské, ta v té době před touto katastrofou ještě neexistovala a hladina Středozemního moře byla o mnoho metrů níž. Pevnina(poloostrov) od Evropy byla až po Sardinii i Sicílii. Čili Héraklovy sloupy byly nejspíše tam(tedy pokud mohu alespoň trochu důvěřovat kronikám a textům ze starší doby) u Tunisu, nikoliv u Gibraltaru. Gibraltar si vymysleli až hisTorikové, jelikož nepochopili, že v té době nemohl existovat. Gibraltar se vytvořil až právě po přelití vod z Atlantiku přes Atlantidu a ten tlak té obrovské vlny ji natlačil na Evropu(a vytvořil Pyreneje). Nikde jsem nenašel v původních textech, že byla potopena, to si domysleli až hisTorikové – asi dedukce – podle mne špatná. Jen, že byla zničena katastrofou, což neznamená, že byla potopena na nějaké dno.
Naopak, ve spisech Kritias je psáno, "tam, kde je teď neprůjezdno pro lodě pro nánosy a bahno" – myšleno v době, kdy byl mladý Solón(praděd Kritia) v Egyptě a potkal velmi starého kněze Saise, který mu to vyprávěl.
A jsme u u jádru pudla, kdo věčně válčil s Řeky? Trojánští:-) Proč Trojánští? Měli ve znaku Neptuna(Poseidona) a jeho TROJzubec. Ale Trojánští nebyli jen Atlanťané, ale v podstatě všichni okolo dnešního Středozemního moře, krom Řeckých a Egyptských, v té době bylo území Egypta taky nazýváno "Řečským"(opravdu řečským podle kronik).
I Troja měla ve znaku TROJzubec.
A navíc si lidé dost pletou pojmy řečsky psané a románsky psané(nikoliv latinou, ta dorazila až bůhvíkdy).
Tak něco náznaku tady:-)
https://sargon.webnode.cz/news/andaluske-pobrezi-je-take-strme/
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Vla Bi, stačila by
Otázka stále znie, na akom stupni vývoja, stále sa píše že to bola vyspelá civilizácia, mali napríklad počítače? Lietali? Do vesmíru? Ak áno, nestačila by. A určite by niekde ostal odpad.
Duro

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

co když byli na takovém vývoji, že si to ani nedokážem představit, třeba dokázali rozpohybovat věci pomoci mysli??
o odpadě sem taky přemýšlel…co když je pár metrů pod vrstvou hlíny a další stopy viz článek zde o těžbě v dávné minulosti?
David

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Dobrý den, posílam odkaz na zajímavý film o Atlantídě
https://www.youtube.com/watch?v=sjkMjyUbTTk

lze nastavit cz titl.
Eva

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Něco podobného, jako jsem popisoval výše. V Platónových spisech je psáno, že v Atlantidě vládli potomci Neptuna, nikoliv bohové.
Někdo si tu (záměrně?) plete popisovanou Atlantidu, s Hyperboreou. Tedy pokud vůbec četli Platonovi spisy, které jsou jediné, kde je Atlantida trochu více popsána. Až na pár starořeckých eposů, kde je opravdu jen zmínka, že existovala. Navíc Atlantida je staroegyptský název(což je myslím dost podstatné). Všichni ostatní z NewAge od Blavatské dále, "přebírají" její výdělečné vidiny, co ona vypustila z svého chorého a velmi vychytralého mozku do etéru.
To, že si to někteří pletou(i záměrně), není až tak nezvyklé. V podstatě všechna ta dřívější kulturní metropole(mimo řeckých a egytských, ta byla jen civilizovaná) byla stavěna podle obrazu Hyperborey(AsGardu) – Města bohů. https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2016/02/hyperborea-1.html
Ještě si navíc myslím, že egypťané rozlišovali metropolis – Atlantis a ostrov – Atlantida. I to je dost rozdíl, myslím:-)
Ono je to podobné, jako si lidé pletou 9 světů(planet) Yggdrasilu s tehdejšími 9 SvětaDíly na Zemi před katastrofou. Prostě nepochopili, že Bifröst nebyl pro cestování mezi planetami, ale jen po jedné planetě – Zemi. A podle mne s Bifröstem souvisí "skleněné" (duhové) tunely mezi světadíly.
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2016/05/mezikontinentalni-podzemni-tunely-1.html
nenimito

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Nenimito, možná to bude mimo mísu, ale jednou mě "přepadla" taková myšlenka, co by si mysleli vědci, kteří by nacházeli naše pozůstatky po nějaké katastrofě. V dnešní době globalizace, kde je všude všechno. Např. v ZOO Lešná jsou sochy Buddhy (jako příklad za všechny).

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Asi jsem úplně nepochopil tu možnou mimomísu, ale určitě by si mysleli, že všechny zrzavé pandy vyznávali budhismus:-)
I mne něco takového napadá, když třeba zahodím žvejkačku, a říkám si, co si asi vědátoři archeologové řeknout, když ji najdou a analizují. Nedejbože, když jich najdou po mne víc na různých místech vzdálených stovky kilometů a tisíce metrů převýšení….. 🙂
nenimito

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

😀 😀 😀

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

"Vyschnutíá Sahary?" a jak si to představujete? Jak podle Vás vyschne území a objeví se tam pouze a jen písek?????

Jana
Host
Jana
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Pohľadaj si, je to všeobecne prijímaná a doložená vedecká teória. Územie Sahary bolo ešte pred cca 6000 rokmi plné vody, flóry a zvierat a aj ľudí. A zmenou prúdenia vzdušných más dôjde veľmi rýchlo k vyschnutiu územia na púšť, čo sa deje aj teraz, že? A územie, ktoré sa dnes volá Sahara, tak voláme aj ďalej do minulosti, prečo by sme mu mali meniť názov? /to len ak si tým "inteligentne" chcel poprieť , že Sahara nebola vždy púšťou/.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Teď jsem čet Skrytou historii od Crema https://www.databazeknih.cz/knihy/skryta-historie-lidstva-58953 což neni defakto nic jinýho než soubor důkazů o lidech (kosti a nástroje) v minulosti výrazně větší než přiznává oficiálně věda. Jde o to, že kniha totálně boří zažitej mýtus o tradiční evoluci, jelikož dokazuje že různý "opočlověci" žili jak paralelně se současným typem člověka, tak i dlouho po něm (člověk tu byl dramaticky dřív). To samý uvádí i Sidorov, kterej tvrdí, že "opočlověci" vznikli degradací lidí (nedotknutelnejch). Vzhledem k tomu, že tomu nasvěčuje spousta indicií, moje mozajka se tomu musela chtěnechtě přispůsobit 🙂 Zůstává vysvětlit, jak je možný, že nálezy až na zanedbatelný vyjímky zahrnujou jenom primitivní nástroje. Mám na to svojí teorii (která je nově kupodivu celkem v souladu právě se Sidorovem). Pakliže existovalo nějaký centrum rozvinutý kultury (Hyperborea), bylo možná koncentrovaný z nějakýho důvodu na jednom místě (na jednom kontinentě). A to centrum (nebo centra) bylo totálně zničený katastrofou/válkou. Proto po něm nenajdeme nic (beru v potaz i teorii o tom, že slovani vždycky stavěli domy ze dřeva). No a naproti tomu, mohla vzniknout kontinuální paralelní "civilizace" z lidí, vyobcovanejch z kulturního centra. Tydle nedotknutelný postupně zaplavili celou planetu, ale nikdy to nedotáhly dál než tradiční jeskynní muž a ve finále vždy degenerovali do opočlověka respektive lidoopa… Zkuste nad tim zapřemejšlet 🙂
Chorche

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Velmi zajímavé.