RUSKÉ PYRAMIDY – NACHODKA

Pyramidy má Egypt, Čína, Amerika a dokonce i Evropa. A co Rusko? Tak rozsáhlé území a nic? Žádný humbuk, žádné výpravné publikace na křídě a filmové dokumenty ve vysokém rozlišení?
Rusko své pyramidy a pyramidální vrchy bezesporu má. A není jich málo. Jen neprobíhá jejich oficiální průzkum – nebo spíš o něm mainstream nepíše – a tak informace, které lze dohledat, pocházejí vesměs od nadšených amatérů, kterým sice nechybí zápal, ale s technickým vybavením je to nalevačku. Takže to, co budu dále uvádět, berte z tohoto hlediska.
Součástí Dálněvýchodního federálního okruhu RF je Přímořský kraj rozkládající se podél pobřeží Japonského moře. Kraj lesů, hor a bezpočtu tajemných míst uchovávajících vzpomínky na velmi, velmi starou minulost Země. Druhým jeho největším městem je přístav Nachodka, který byl hlavním přístavem oblasti v polovině minulého století, tedy v době, kdy byl nedaleký Vladivostok – sídlo Ruské Tichooceánské flotily – pro civilní provoz uzavřen. Bouřlivému rozvoji dopravy však brzy nestačil, a tak bylo přistoupeno k jeho rozšíření a modernizaci. V oblasti byly za tím účelem otevřeny žulové lomy, ale…
…Ale pak někoho napadlo, že by vlastně bylo dobré při té příležitosti odtěžit ten nevzhledný třísetmetrový kopec, který tak nějak nepatřičně trčel z nížiny v deltě nedaleké řeky Sučan (dnes Partyzánská).
A netrčel tam sám. Nedaleko od něj, blíže k moři se nachází druhý, jehož vrchol také přesahuje tři sta metrů. A aby toho nebylo málo, mezi nimi se krčí ještě jeden takový už menší, nepatřičný drobeček.
letecký snímek z roku 1931: vzadu pyramida Bratr, vpravo dole pyramida Sestra

V dobách vlády Čžurčženů se rozkládalo v ústí řeky Sučan jedno z pěti hlavních měst tohoto státu a stejně jako dnes to bylo město přístavní. Jednou z hlavních jeho atrakcí byl chrám Zlaté Bohyně, který převzali Čžučženové od Bochajců, kteří žili na tomto území před nimi.
Nad městem se tyčily tři hory, které byly uctívány jako posvátná místa neznámé staré civilizace. V průběhu časů dostaly různá jména; dnes je lidé znají jako Bratra – to je ten nejvyšší, Sestru – ta je nejblíže k moři, a to menší mezi nimi je Synovec.
Již tehdy existovala legenda, že kopce Bratr, Sestra i malý Synovec nejsou obyčejnými útesy, ale pyramidy nasypané Titány pátého pokolení cyklu před milionem let a celý tento komplex je posvátnou Zlatou bránou Východu. Jednou z Východních hor prý přijde kníže Světa – Veliký Duch a touto bránou projde.
Možná to není jen pohádka, struktura geologických hornin komplexu je totiž nápadně odlišná od okolních hornin; oba kopce se skládají z homogenního mramorového vápence, jaký se jen zřídka vyskytuje v přirozeném prostředí. Další odlišnost spočívá v tom, že mají rovné stěny a dvě z nich byly nasměrovány na magnetické póly jižní a severní v dobách před posledním zaledněním Země.
O tom, že tyto kopce byly pro starověké místní obyvatelstvo
posvátnými místy, psal již na počátku XX. století známý ruský cestovatel, historik a antropolog Vladimír Arseňjev. Uvádí, že lidé sem přicházeli dokonce až z Číny a Koreje, aby se zde poklonili božstvu. Nikdo však ani tehdy nedokázal říci, kdo tyto stavby vlastně vytvořil.
V chrámu Zlaté bohyně se tehdy nacházela dvoumetrová socha odlitá z čistého zlata – Zlatá Bába. Podle legendy když se pluky Mongolů připravovaly k útoku na přístav, hlavní velitel města Nachate nechal tuto sochu ukrýt v hlubině hory Bratr a vchod byl následně zazděn. Z hory pak vyvezli jinou sochu, dřevěnou, zlatem jen pokrytou a odvezli ji mnoho kilometrů pryč od těchto míst. Okolo v kamenných šachtách hory i kolem ní pak našlo své hroby mnoho padlých obránců. Socha Zlaté Báby je od těch časů jedním z nejhledanějších pokladů světa.
A ještě jedna podivná legenda je s těmito starověkými stavbami spojena. Na úpatí Bratra v těch dávných dobách stál velký kamenný idol na počest boha nebeských živlů Lunvana, kterému se přijížděli klanět lidé i ze vzdálených provincií. Kněží tohoto místa nikoho neodmítli. Dokázali vyléčit jakoukoli nemoc a vedle chrámu byl také léčivý pramen. I když dnes se sem modlit chodí jen málokdo, místní obyvatelé tvrdí, že se na těchto kopcích cítí obzvlášť dobře, svěže a zdravěji.
Ezoterici pokládají toto místo za velmi silné, skrze něj vyvěrá proud obrovské kosmické energie a celý komplex spadá do transtimanského pásu, který začíná v Tibetu, prochází Tian-Šanem, Altajem a končí právě zde.

pyramida Sestra, vlevo od ní malý Synovec
Nachodské pyramidální vrchy neušly pozornosti jednoho z prvních novodobých badatelů v Pomoří Nikolaji Prževalskému. I on hledal, kromě jiného, zlatou sochu. Na jeho práci pak na počátku XX. století navázal již výše zmíněný Vladimír Arseňjev.
Svérázné intenzívní archeologické práce zde probíhaly ještě v roce 1956. Na vrcholu Bratra byla objevena velká kamenná želva – tu si odvezli Japonci. Jim bylo také dovoleno otevřít hrob vojáka v drahé zbroji, vedle něhož byl pohřben i alabastrový kůň. I toto Japonci dostali a spolu s tím bylo “drahým přátelům ze Země vycházejícího slunce” předáno ještě mnoho dalších “drobností”, které se zde při vykopávkách našly. Zlatou Bohyni ani další zlato tu však neobjevili.
A tak tu na vrcholu pyramidy Bratr zahájil svou neslavnou činnost lom. Po obvodu příkrého svahu byla postavena až do třísetmetrové výšky silnice, po níž se v příštích letech pracně šplhala těžební technika i těžká nákladní auta. Vytěžený kámen se pak svážel dolů, a protože tehdy ještě neexistoval současný most přes řeku, dopravovali jej téměř čtyřicetikilometrovou zajížďkou k nejbližšímu mostu, aby jej dostali na druhý břeh do Nachodky.
Zdá se vám to poněkud neekonomické? Jistě, obzvlášť když uvážíme, že v regionu bylo tehdy v provozu hned několik jiných lomů, z toho jeden dokonce v těsné blízkosti budovaného přístavu.
Jenže to není všechno. Oficiální verze hovoří o těžbě žuly, ale struktury Bratra žulu téměř neobsahují. A těžit se začalo – považte – nahoře! Nahoře!! Viděli jste někdy lom na vrcholu hory? Je dobrým zvykem začít těžit u podnoží, protože k tomu existuje celá řada dost rozumných důvodů. Odstřelit vrchol Bratra proto, aby byl těžen kámen, bylo nejen velmi drahé, ale také nebezpečné. Přesto někdo trval na tom, že je třeba vybudovat strmé serpentiny na třísetmetrový kopec, nebezpečné pro těžkou techniku i nákladní vozy, kámen svážet právě z tohoto vzdáleného vrchu a pak jej oklikou dlouhou desítky kilometrů dopravit na druhý břeh široké řeky (nebo jej přeložit na lodě).
To, co tu bylo hledáno, muselo být opravdu, ale opravdu velmi cenné…
Dnes pyramidě Bratr chybí celá jedna třetina výšky. V samotném lomu byly podle svědectví tehdejších dělníků nalezeny zbytky starověkých prostor se štukovanými stěnami, na nichž byly patrné stopy barev. Samotné stěny byly postaveny z podivuhodného materiálu – vysoce kvalitního betonu, k jehož výrobě je nutná teplota 600 stupňů.
Nicméně hlavní svatyně se zlatou sochou “Zlaté Báby” údajně stále nalezena nebyla. A tak se na to šlo ještě jinak…
pyramida Bratr dnes
Pyramida Bratr má na sobě zřetelně patrné stopy mnoha mohutných výbuchů a činnosti buldozerů: jedna strana cesty na vrchol se téměř celá sesula. Druhou stranu odstřelovali vojáci i dělníci, prý hledali vchod do vnitřních prostor, kde chtěli nalézt nejen tajemnou zlatou sochu, ale prý i ještě leccos jiného. A tak tomu bylo až do počátku 70. let, kdy byl lom konečně opuštěn.
V roce 2000 přijela do Nachodky amatérská Amurská expedice vedená Olegem Gusjevem, která pak na hoře učinila několik zásadních objevů, jež nevyvratitelně dokázaly, že tato “hora” není přírodním útvarem. Zjistili například, že základovou vrstvu tvoří jednotlivé obrovské balvany, což u přirozeného kopce není možné. Na západní straně horní části zbytků Bratra, tedy v místě ukončení těžby kamene, byl nalezen odstřelený vchod do nitra, kde se patrně nacházela observatoř. Výzkumníci zde z velkých kusů betonu – umělého materiálu, který navíc na sobě nesl stopy barev – odebrali vzorky k pozdějším laboratorním zkouškám. Zbytky architektury vyvolávaly podle jejich slov asociaci na aztéckou kulturu. Zjistit přesnou orientaci pyramidy se jim na základě nedostatečné technické výbavy nepodařilo. Pouze vizuálně a s pomocí buzoly odhadli, že strany směřují zhruba podle světových stran, s nepříliš velkou odchylkou na severozápad.
Další nalezený vchod vedl do podzemních tunelů a i zde byl použit starověký, vysoce kvalitní beton. Celé okolí však neslo stopy barbarského ničení a samotný podzemní vchod do vnitřních prostor, původně vyzdobený sloupořadím, byl vyhozen do povětří. Úlomky betonu byly rozházeny ve velkém okruhu. Č
lenové expedice odebrali vzorky betonu, štuku i barev, ale informace o tom, že by je nějaká oficiální státní laboratoř prozkoumala, se mi nepodařilo dohledat. Jsou dobře ukryty, anebo snad byly preventivně zničeny?
Existuje však podrobná zpráva účastníka expedice, báňského inženýra-geofyzika Valerije Jurkovce (zde), v níž shrnul veškeré své poznatky ze samotného místa a také výsledky vlastního laboratorního zkoumání přivezených vzorků. Uvádí v ní dokonce, že v jednom z úlomků tohoto materiálu byl nalezen zkamenělý lidský vlas, podle barvy a struktury připomínající vlas člověka evropského typu – světle rusý a tenký.
A ještě jeden překvapující objev expedice učinila – pozůstatky starověké pece, v níž mohl být taven vysoce kvalitní kov typu železné stély nalezené v Indii, z chemicky naprosto čistého železa. Samotná pec byla rovněž vyrobena z materiálu ze 70 % složeného z moissanitu – průmyslového diamantu, který jsme se naučili dělat teprve nedávno, vysokoteplotního vodiče, který je odolný ohni a antikorozní.
Závěr V. Jurkovce zněl: hora Bratr je jednoznačně umělého původu. V případě druhého kopce – Sestry – vyslovil domněnku, že je to dodatečně dotvořený přírodní útvar, který však byl pravděpodobně již dávno výrazně poškozen tektonickou činností. Bližšímu zkoumání jej však zatím nepodrobil. 
vrcholek pyramidy Sestra
Hned následujícího roku se sem tato skupina vydala znova. Její vedoucí Oleg Gusjev o zjištěných faktech napsal: “…na zničení vchodu se nelitovalo výbušnin – mnohatunové balvany byly odvrženy desítky metrů daleko. Na těchto troskách bylo patrné, že výbušninou se dostali do krasového prostředí, tedy do jeskyně – některé povrchy úlomků mají stopy vyplavování vápence podzemními vodami. Protože výbuchem rozrušená hornina zůstala na místě, je jasné, že účelem konání zde nebyla těžba vápence, ale něco jiného. Co? Očividné to je i v horní třetině pyramidy Bratr – zničení stop dávné civilizace, možná předčurdženské, možná předbochajské, ale jistě – arijánské, o čemž se kromě mnoha nepřímých dat zachovala i takováto přímá svědectví”.
Mnozí badatelé jsou přesvědčeni, že to byl jeden ze skutečných důvodů, proč byl vrch Bratr změněn na lom.
Podle zjištění druhé Amurské expedice byly pyramidy Bratr a Sestra vytvořeny podle střízlivých odhadů před více jak 40 tisíci lety. Je to jen velmi opatrný odhad, protože ve hře mohou být i stovky tisíc let. Postaveny jsou na průsečíku tří tektonických zlomů. Je pravděpodobné, že věk, tektonika a typ krajiny byly příčinou toho, že částečně ztratily původní symetričnost.
Před trhacími pracemi činila výška Bratra 320,5 m nad úrovní blízkého moře, což bylo jen o jeden a půl metrů více než nedaleká Sestra. Po ukončení těžebních prací počátkem 70. let měl Bratr už jen 242 metrů. Hora ztratila původní pyramidální tvar, čtyři strany, které byly původně rovné a měly správný sklon, tedy všechno, co jí dávalo vzhled pyramidy, bylo zničeno. Strana směřující k řece se působením vody jednoho z vedlejších ramen řeky sesula. 78 metrů z vrcholu zmizelo ve štěrku cest a spolu s nimi měly – podle představ těch, kdo k likvidaci kopce dali pokyn – zmizet i dávné legendy místních obyvatel o komnatách uvnitř pyramidy.
Bez ohledu na to, že dnes různé skupiny badatelů se v údolí řeky Sučan objevují každý rok, oficiální archeologický výzkum se po uzavření lomu v 70. letech už nikdy neobnovil. Tehdy byly asi kilometr od Bratra nalezeny zlaté ozdoby, ale vykopávky kolem Sestry zatím neproběhly vůbec.

Takže co tu vlastně mělo být zničeno – zjevně po příkazu z vyšších míst?
V první řadě to byla svatyně boha Lunvana. A problém nebyl v náboženství, ale v čínské zainteresovanosti v této věci. Koncem 50. let došlo k postupnému ochlazování rusko-čínských vztahů, což vyústilo v pohraniční konflikt na řece Ussuri. Sovětské vedení přistoupilo k plánovitému ničení všeho čínského, co v Přímořském kraji ještě zbylo. A svatyně starověkého východního boha, o němž nebylo úplně jasné, ke které civilizaci vlastně patřil, očividně byla na seznamu likvidovaných míst. Ale zničení svatyně boha živlů nestačí k likvidaci historické paměti. Nezbytné bylo zničit i jejího nositele – geografický objekt jako takový. Proto byli stavbaři nasměrováni na zvlášť stojící vrch vysoký 320 m!

Tolik k tomu, proč musela pyramida Bratr zmizet. Ale třeba vás napadne, proč zde vůbec byly tyto stavby vytvořeny.
Historie Země svědčí o litosferických katastrofách periodicky se opakujících na planetě i o výměnách magnetických pólů; podle údajů paleomagnetických výzkumů k tomu za dobu existence planety došlo už více než 200x, a Slunce pro pozorovatele několikrát měnilo svou polohu na nebi.
Starověké národy, které zákony těchto procesů znaly, se snažily najít způsob ochrany své civilizace před těmito pohromami nebo alespoň změkčení jejich následků. Pro sledování dynamiky probíhajících procesů po celé Zemi byla postavena síť komplexů pyramid a megalitických staveb, které však měly ještě celou řadu dalších funkcí.
Krom toho, že to byly observatoře sbírající informace o procesech probíhajících v nitru Země i v kosmu, byly samotné tyto stavby také stabilizátory těchto procesů. Pyramidy byly stavěny na průsečících hlavních tektonických zlomů zemských desek, proto potřebovaly mít velké rozměry a obrovskou hmotnost, aby dokázaly efektivně eliminovat rušivé vlny. Dolmeny, sloupy, stonehenge a další mohutné stavby roztroušené po celé planetě plnily roli štítu v konkrétním místě a byly součástí globální sítě, která sloužila jako gigantický ochranný štít pro celou Zemi.
Pyramidy byly také náboženskými centry a měly úžasné léčivé vlastnosti. Léčili se tu lidé, semena, která v pyramidě nějaký čas pobyla, dávala překvapivé výnosy, a také se tu měnily vlastnosti kovů. Je zřejmé, že stavitelé pyramid měli znalosti o zákonech torzních polí a uměli je využívat.
Typy a velikost pyramid byly závislé na napětí geofyzikálních polí na konkrétním místě а byly podmíněny také svým umístěním v globální síti. V některých místech stavěli pyramidy tak, že použili jako základ přirozené skalní útvary, to je třeba případ hory Kailash v Tibetu nebo zde nedávno zmíněných bosenských pyramid. A stejně na tom jsou i pyramidy Bratr a Sestra v Primorje.

Když byl na vrcholku hory Bratr spáchán lom, obyvatelé Nachodky to pokládali za znesvěcení svatyně, které zapříčinilo radikální změnu počasí, a to nejen v samotném městě, ale v celé Zlaté dolině, kterou hora chránila před studenými větry od moře. Místní pamětníci tvrdí, že od té doby se tu velmi změnilo počasí: na místo příjemné bezvětrné pohody přišly do Zlaté doliny mlhy, mrholení, nárazový vítr a mnohadenní deště. Buď to zavinilo zničení vrcholu pyramidální skály, která sem dříve proudění z moře
nepouštěla, anebo se bůh Lunval naštval.
A vycházeje z předchozích úvah, nebylo by bez zajímavosti podívat se na údaje o zaznamenaných zemětřeseních v této oblasti před zničením pyramidy Bratr a po něm… 
Důsledky tak neuvážených kroků, jako je boření pyramid, mohou totiž být i daleko horší než pár milimetrů srážek ročně navíc.
Tři pyramidy v Nachodce dnes
© Vlabi

zdroje:
http://lah.ru/expedition/primorie2000.htm
http://www.lah.ru/expedition/primorie2000.htm
http://world-pyramids.com/ru/piramidy-mira/russia/pyramid-hills.html#.V9HSY9aakyo
http://lglusi.ru/far-east/unikalnyie-mesta-far-east/piramidyi-primorya-brat-i-sestra
http://www.pravda.ru/science/mysterious/past/23-10-2014/1232428-east-0/
http://www.dinos.ru/artr/20110772328.html
http://peshera.org/fredirector.php?t=khrono/khrono-08_3.html#08
http://lglusi.ru/far-east/nepoznannoe/naznachenie-piramid

(©)2016 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
12 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:46

Vlabi, děkuji. Zase o to víc vím, jak málo vím.
A ano, bohužel toto se do všeobecných znalostí nedostane, to se nehodí.
Mainstream o tom spát spíš nemůže. Je důležité udržet v povědomí takovou historii, kterou nám tlučou do hlav ne škole.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:46

Vlabi děkuji za zajímavý střípek mozaiky, a co třeba pyramida na Antarktidě 79°58'45.33"J a 81°57'22.42"Z, to jak se zdá souvisí – naší dávní předci byli velmi činorodí s obrovskými znalostmi, o to více se nám to snaží naši větci a elity zatajit, a udělat dějiny po svém. Jak říká jeden citát (už nevím od koho) Kdo nezná svou minulost nemá ani budoucnost. Je čas to změnit :-).
Jirka

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:46
Odpovědět  Anonymní
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:46
Odpovědět  Anonymní

Kde to má být? Vaše souřadnice neukazují nikam – tedy do moře na severu Ruska. Antarktida je jaksi na opačné straně Zeměkoule.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:46
Odpovědět  Anonymní

Zaměňte české označení světových stran za anglické: 79°58'45.33"S 81°57'22.42"W

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:46
Odpovědět  Anonymní

Zdravím, souřadnice jsou správně v angličtině pro google earth 79°58'45.33"S 81°57'22.42"W , ověřeno Google maps a google earth. foto viz panoramio výše.
Jirka

Mailo
Host
Mailo
17. 3. 2022 13:46

VlaBi,Michal…moc dobra praca.Zaujimave a dolezite informacie.A nielen tento clanok.Dakujem.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:46
Odpovědět  Mailo

Mailo,
ráda tě tu vidím! 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:46

Dalsi dokaz, ze Egypt vobec nie je koliska civilizacii. Pyramidy su po celom svete. Rosta.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:46
Odpovědět  Anonymní

Aká kolíska ? veď tam boli zametení atlanťania…

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:46
Odpovědět  Anonymní

Egypt, s vysokou dávkou pravdepodobnosti, je skutočne oblasťou, kde sa zrodila organizovaná deľba práce, t.j. základ budúcej vyššej civilizácie. Je to totiž jediné miesto na svete, kde človek nemusí(sel) obrábať pôdu. Po nílskych záplavách totiž stáva vlhký a kyprý ílovitý nános, kde stačí vložiť semeno. A v okolí sa nachádzajú pravlaste základných ľudských plodín, predovšetkým tvrdá pšenica, vysoko proteínová. Z toho vyplýva nutnosť deľby práce – roľník sa venuje práci na poli, potrebuje ochranu pred lúpežami, potrebuje vedieť kedy prídu záplavy, t.j. spoločnosť sa nutne potrebuje štrukturovať. Pochopiteľne, túto mozgovú činosť, opäť s vysokou dávkou poravdepodobnisti, riadili bieli ľudia……….dnes združení v najstaršej egyptskej náboženskej komunite, zvanej koptská ortodoxná(!) (=pravoslávna) kresťanská cirkev. Kopti sú dodnes o niečo belší, ako dnešný arabizovaný Egypt…..

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:46

Tým som chcel povedať, že Egypt bol zárodkom moderného civilizovaného sveta. Keď sa ľudia naučili organizacii práce, boli schopní organizovať sa i na iných miestach. Atď…….
Pardón za odbočenie od témy pyramíd!
Ktoré určite nie sú postavené ľudskou rukou, čo nevylučuje, že prirodzené vyvýšeniny neboli " dostavané" ľudskou rukou, či boli inak upravené. Naviac, stavať pyramídy s "poznaním", že sa nachádzajú v "mieste" ,kde sa stretávajú tri tektonické línie? Za účelom ich stabilizovania? Trochu za vlasy pritiahnutý prepoklad autorov pôvodného článku?!