ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 9

 – předchozí část – 

V důsledku napoleonské invaze činily ztráty ruské armády asi 300 tisíc vojáků. Skutečné ztráty na obyvatelstvu však i přes existenci ohromného množství archivních dokumentů, memoárů a vědeckých prací o historii této války nejsou přesně známy. Objevují se pouze odhady – 850 tisíc životů. Je to obrovské číslo, a proto raději po svých zkušenostech nebudeme historikům slepě věřit a jednoduchými početními úkony si to ověříme.

Přesné statistické údaje o počtu obyvatel v té době je velmi těžké zjistit, a tím spíše si je ověřit, protože hranice území se stále měnily a pravidla pro sčítání nebyla vždy stejná. Z řady různých údajů vycházejme ze zjištění uznávaného historického demografa V. M. Kabuzana, který se zabýval revizemi obyvatel probíhajících v různých intervalech na území Ruského imperia od dob Petra I. Vybíráme pět položek zahrnujících inkriminované období, z nichž je na první pohled zřejmý výrazný pokles počtu obyvatel v období mezi roky 1811 a 1815:

sčítání v roce 1795 – 17,8 mil. mužů (původně byli evidováni pouze muži!)
sčítání v roce 1811 – 21,3 mil. mužů
sčítání v roce 1815 – 18,8 mil. mužů
sčítání v roce 1833 – 23,1 mil. mužů
sčítání v roce 1851 – 27,2 mil. mužů
Pokud by nárůst počtu obyvatel probíhal tak jako v letech invazi předcházejících, tedy asi 218 tisíc mužů ročně, v roce 1815 by země měla mít 22,1 milionů mužů. Podle sčítání jich však bylo pouze 18,8. Chybí nám tu tedy více jak 3,3 milionu mužů. Když navíc uvážíme, že se jedná pouze o mužskou polovinu národa, a číslo patřičně zvýšíme o ženy, dojdeme k hrozivé sumě. Oficiálně uváděná čísla jsou tedy několikanásobně podhodnocena! Proč?
Lze objasnit tak ohromné množství mrtvých jen vinou války, hladu, nemocí a zimou? “Korsické monstrum” při vší své krvežíznivosti si civilního obyvatelstva nevšímalo. Ustupující ruská vojska podle příkazu cara za sebou nechávala po staré smolenské silnici spálenou zem, kdy vypálila stovky měst a obcí, ale obyvatele nestříleli. Přitom oficiální historická věda se jen poněkud nejasně zmiňuje o ukončení partyzánské války. Prý vyhnali protivníka, a tak byl konec. Kyje šly na topení a meče do radlic. Historici bez velkého počítání odepsali ztráty civilního obyvatelstva na účet války a kruté zimy 1812 – 1813. Ale možná lidová válka neztichla sama od sebe a deset procent obyvatel nezemřelo jen hladem a zimou. Co když rolníci, kteří se zbraní v ruce ubránili svoji vlast, se přitom upamatovali na svou dávnou příslušnost k Tartárii a zbraně obrátili proti okupantům? A pokud by tohle byl důvod tak vysokých ztrát na životech, je nepochybné, že romanovší přepisovači dějin by jej právě takto vyzmizíkovali. Nu což, berte to jen jako nápad…
  

„Rok bez léta“ si vyžádal desítky tisíc životů v Evropě a Severní Americe. V Rusku, jak jsme viděli, šel počet do milionů. Ať už to bylo z jakýchkoli důvodů.
Ale ještě víc životů tato doba odnesla z Tartárie…
Akademik Fomenko ve svých dílech předložil hypotézu, že Tartárie byla poražena a velká část jejího území byla rozdělena mezi Rusko a Spojené státy bezprostředně po porážce Pugačevova povstání v roce 1775. Vyjdeme-li z tohoto předpokladu, pak máme na stole řadu otázek:
Proč po zkáze Velké Tartárie na jejím území nevzniklo několik menších, třeba i polostátních útvarů, jak tomu  bývá v případě rozpadu velkých impérií (Římského, Osmanského, Rakousko-Uherského, Německého, Ruského, Britského) nebo při rozpadu velkých zemí (SSSR, Jugoslávie)?
Proč se poté, co utrpěli porážku, hrdí a svobodomilovní Tartaři, pokořili  dobyvatelům a nepovstali, jak to vždy dělali Slovano-Árijci v podobných situacích?
Proč skutečné osvojování nově nabytých území Ruským imperiem a Spojenými státy začalo až po půl století? Do té doby totiž tato území měla jen kartografický charakter, a to jak v Rusku, tak i v USA. Oběma uchvatitelům na to pravděpodobně chyběly prostředky – lidské i materiální.
A nakonec to nejdůležitější: Proč nekonečné prostory od Uralu k Aljašce zůstaly opuštěné? Kam se poděly miliony poražených Tartarů? Proč severní národnosti jsou tak málo početné? V Americe okupanti nemilosrdně zlikvidovali místní obyvatelstvo na západ od Apalačských hor, ale Ruské impérium z genocídy usvědčeno nebylo. Přesto všechny severské národnosti Ásie, které se zachránily po roce 1816, jsou od té doby na pokraji vyhynutí.
Přitom Fomenkova hypotéza nechává bez pozornosti řadu důležitých faktů, které jsme doplnili už dříve: „rok bez léta“, maximálně dvě stě let staré lesy, bezpočet kruhových jezer, zasypané domy, zmizelé pevnosti, podivné krátery a také epidemie rakovinných onemocnění.
Otázky, na které nám historie nedává odpovědi. Zkusíme si tedy odpovídat sami.
  
Cui prodest – hledej, komu je to prospěšné. Kdo nakonec získal vítězstvím nad Napoleonem a zničením Velké Tartárie i s jejím obyvatelstvem?
Není pochyb o tom, že Británie. A slovy klasika: „Když říkám Británie, mám na mysli Rothschildové. Když říkám Rothschildové, mám na mysli Británii!“
Tartárie představovala ohromné nebezpečí pro mocenské ambice britského impéria: Hanoverská dynastie se strachovala o svou indickou kolonii, protože chiméra francouzské revoluce vytvořila „korsické monstrum“, jež snilo o tom, jak odebrat Británii všechno obtížně nabyté území. Ale stejné nebezpečí číhalo i na impérium ruské, protože Romanovci se báli o uchvácený moskevský trůn.
Napoleon se už dlouho předtím domlouval s ruským carem Pavlem I. o společné indické válečné výpravě. K ní však nedošlo, protože ruský imperátor byl v roce 1801 zavražděn, o což se postaralo spiknutí organizované a zaplacené – kým jiným než – Británií.
Ale tento nezdar Korzičana nezastavil. Zklamaný novým ruským carem byl Buonaparte připraven uzavřít spojenectví s Velkou Tartárií a Ruskem se prostě probít. A tak podnikl pochod na Moskvu (nikoli na Petrohrad!), po jejímž dobytí by se jeho legiím otevřela přímá cesta do Indie. Ne proto byla totiž armáda Napoleona tak veliká, aby přemohla jen Rusko. Měla potom patrně ještě projít obrovský kus světa.
Představte si tu hroznou noční můru Hannoverské dynastie! Obrovská francouzsko-tartarská armáda pod vedením nejgeniálnějšího vojevůdce své doby, jejíž týly jsou navíc zabezpečeny celým vojensko-ekonomickým potenciálem Velké Tartárie a jejích sousedů – Nezávislou a Čínskou Tartárií! A volný pohyb Francouzů až k Indickému oceánu s jejich diplomatickou podporou!
Nicméně toto nebyl jediný důvod k tomu, co se stalo v roce 1816. Lidé z Velké Tartárie obstáli pod těžkým náporem nových světových náboženství (judaismu, křesťanství a islámu), ochránili si morální čistotu a vírů předků a nikdy nedovolili, aby „červi a kobylky“ lichvářské, korupce a vydírání okrádaly jejich sídla a zavedly v zemi otroctví. A tak se pro Británii zákonitě stali tím největším nebezpečí na cestě k získání světovlády.
Tomu všemu bylo třeba zabránit za každou cenu. Každou!
Zbraň nevídaných účinků se nad Moskvou osvědčila. Drzý Napoleon byl odstraněn. Nyní nastala chvíle jejího plného nasazení na jediného opravdového konkurenta Britského impéria. 


Pokud ke zničení Tartárie byly skutečně použity jaderné zbraně, které vypálily velkou část ruských lesů a způsobily tříletou „jadernou zimu“ na severní polokouli, pak by celková jejich hmotnost podle propočtů klimatologů obnášela téměř 800 megatun! Jinak řečeno – čtyřicet tisíc Hirošim. Část kráterů, které výbuchy způsobily a které se časem změnily v ona „krasová“ jezera, svědčí o použití nejen jaderných, ale i termonukleárních zbraní v kapacitě od jedné do deseti megatun. Takové množství by mělo stačit ke zničení všech obydlených míst Velké Tartary. I velkých měst, i malých pousteven mnichů, všech vesnic i jednotlivých farem, významných hradů i malých pohraničních pevností.
To je důvod, proč po zániku Velké Tartárie na jejím území nevzniklo několik menších států, jak to obvykle bývá po zničení imperií nebo po rozpadu velkých zemí…
To je důvod, proč se Tartaři nepozvedli k obranné válce, jak to vždy dělali Slovano-Árijci v případě vojenské agrese…
To je důvod, proč nekonečný prostor od Uralu k Aljašce v polovině devatenáctého století, kdy začalo jejich osídlování, byl prakticky opuštěný. Obrovská kvetoucí země se přes noc změnila v radioaktivní prach. A zůstalo to tak po mnoho let. 
Ty roky však plynuly. Na místě spálených lesů vyrostla tajga, krátery se změnily v jezera. Velká část radioaktivních izotopů se rozpadla. Radioaktivita v epicentru jaderného výbuchu nezůstává dlouho vysoká, protože hlavní izotopy se poměrně rychle rozpadají. Aktivita cezia-37 padá dvakrát za třicet let, stroncia-90 za dvacet let, kobaltu-60 za pět let, jódu-131 za 8 dní.
To je důvod, proč osídlování nekonečných prostor začalo až uprostřed devatenáctého století, když radioaktivita konečně klesla na bezpečnou úroveň. Ale ani po půlstoletí si noví osídlenci netroufali přiblížit se k podivným kulatým jezerům, neznámo proč vzniklým v místech nejvhodnějších k osídlení. A dávali těmto jezerům úplně nesmyslné názvy – Strašné jezero, Šajtan-jezero, Čertovo jezero, Mrtvé jezero,…

Poté, co použili atomovou bombu proti Moskvě a ujistili se o její neobyčejné efektivitě, iniciátoři jejího použití dokázali přesvědčit ty, kdo je ovládali, k dalšímu použití, tentokrát ve velkém. Proti svému hlavnímu nepříteli – velké slovansko-árijské državě. Protože žádným jiným způsobem ji nebylo možné zničit.
Barevně jsou vyznačeny země, které patřily nebo patří Británii

Od této chvíle v průběhu téměř sta let Británie vládla mořím. A Británii vládli Rothschildové. A nikdo jim neměl co poroučet! Velká Tartárie byla vymazána z tváře Země a Francie poražena. Rusko se do konce devatenáctého století nevzpamatovalo z invaze a pravděpodobných následných událostí. A když se vzpamatovalo, Rothschildové připravili nové, neméně ničivé problémy.
  
Co se týče Napoleona, po požáru Moskvy žil ještě devět let a zemřel, sotva překročil padesátku. Poslední roky života se jeho zdraví silně zhoršilo. Oficiální věda nestanovila příčinu předčasné smrti císaře Francouzů. Někdo si myslí, že ho věznitelé otrávili. Někdo se domnívá, že zemřel na rakovinu. Někdo tvrdí, že na to i na to.
Ale může to být také tak, že Napoleona postihl osud hibakuse (lidé, kteří utrpěli účinky výbuchu) z Hirošimy a Nagasaky, kteří umírali v průběhu dalších let na nemoc z ozáření a dalších dlouhodobých účinků atomového bombardování. 
Během požáru Moskvy a na následky toho, co po něm následovalo, tehdy celkově zemřelo více než čtvrt milionu lidí.

Napoleonova posmrtná maska

Takže… Dali jsme dohromady různorodá fakta.
V roce 1816 – pokud použijeme oficiálně zavedenou dataci – na severní polokouli vypukla „nukleární zima“ trvající tři roky. Krátce předtím zmizel největší stát světa spolu s veškerým svým obyvatelstvem. Přitom shořela velká část ruských lesů. A objevilo se množství podivných kulatých prohlubní a „krasových“ jezer. Nové osídlování opuštěné země začalo až po půl století. A jakákoliv zmínka o Velké Tartárii a Tartarech byla zakázána.
Co se stalo?
Jednou z možných variant je, že země Tarcha a Tary byla podrobena masívnímu bombardování. Mohl to být roj meteoritů, mohly to být i nesmírně ničivé bomby. Anebo také něco úplně jiného.
V devatenáctém století ani Rusko, ani Británie ještě jaderné ani jiné podobné zbraně nevlastnily. A použít je tedy nemohly. 
Tak kdo je použít mohl?
Na žádost těch, kteří jsou v kontaktu se samotným vrcholem pyramidy, byla Slovansko-Árijská říše zničena těmi, kdo se nacházejí výše a pozorují probíhající…
Co se týče roku 1812, tak na jeho paměť byla vytvořena stříbrná medaile. Stejná pro všechny: pro povstalce, pro vojáky i pro generály. Nejdříve chtěli na lícové straně umístit profil cara, jak bylo zvykem v takových případech, ale Alexandr I. přikázal udělat jiné vyobrazení a vytisknout slova z žalmu Davidova: „Ne nám, ne nám, ale jménu tvému“…

PS: Skeptický čtenář si může myslet, že autor zde předložil osnovu svého příštího románu v žánru alternativní historie. Musím ho zklamat.
Alternativní historie se nyní vyučuje ve školách a vysílají ji v zombi-bedně. Ale o tom, co se ve světě dělo a děje skutečně, se teprve začínáme učit.

– pokračování –

zdroje:
http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/gibel-tartarii

http://www.ateism.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=16906

(©)2015 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
42 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Velmi, velmi zajímavé.
A nemáte někdo první vydání Encyclopedia Britannica Facsimile First Edition? Nějak nejde na webu dohledat. Myslím tím celou, ne jen několik stránek a obrázků 😉
Děkuji Míša

Petr
Host
Petr
17. 3. 2022 13:51

Ano, skutečně zajímavé a díky za datování. Vše do sebe zapadá jako puzzle. Nedávné požáry v archivech, "kupodivu" obsahujících dokumenty o Slovanské slávě, současné ataky proti Rusku, které už nechce mlčet o svých dějinách, překroucených historiky do školního paskvilu jménem "historie" atd. Držme si palce v této finálové jízdě, kdy Pravda zařadila vyšší rychlostní stupeň… A pěkné jaro všem se sluncem nad hlavou 🙂

Spiiiidy
Host
Spiiiidy
17. 3. 2022 13:51

Moc pěkný, obrázek se začíná hezky skládat dohromady. Nevypadá sice moc pěkně, ale zavírat oči před skutečností nelze… těším se na závěr 🙂

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:51

Vlabi,
tahle Tvoje série informací a úvah o Velký Tartárii je v Čechách přelomovou záležitostí. Která nejenom zajímavým způsobem informovala, ale myslím, že alespoň nás, co o tomhle mega-tématu už něco víme, tak i určitě někam posunula. A teď už zbejvá jenom se probudit a vyburcovat se k aktivitě vyhodnocení, plánu, a pak realizací. I když si neumím představit, jak a čím by k tomu mohl přispět … Popleta. Hm? Matěj

Spiiiidy
Host
Spiiiidy
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Unknown

Ty a tobě podobní (Vlabi aj.) přispíváte Zemi jako planetě dost už jen tím, že existujete 🙂 A to neber(te) jako popud k usínání na vavřínech, ale právě přesně naopak 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Já jsem z tohoto seriálu velice, velice zklamaný. Začal zajímavé a dával tušit nové informace a zajímavé skutešnosti. Ale v podstatě ihned se smekl do čirého fantazírování a vymýšlení bez jakýchkoliv důkazů. Od věštění ze starých fotek, až po celoplošné jaderné bombardování Sibiře 🙂
Už tu chybí jen mapa, kde v roce 1810 stály továrny na výrobu jaderných bomb, letadel, která by je tam dopravila a letišť, ze kterých startovala. A to vše tajně 🙂
Pro mě je tento seriál pouhá snůška blábolů a nebral bych to ani jako sci-fi povídku. I tam já totiž požaduju alespoň teoretickou uskutečnitelnost a věrohodnost.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Jaké máte pro svá tvrzení důkazy? :-))

Spiiiidy
Host
Spiiiidy
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Je velice těžké, když je někomu takhle narušován světonázor založený na dokonalosti a rozvinutosti naší civilizace. Bolí to, bolí to hodně, a člověk má urputnou snahu se bránit. Taky jsem si tím prošel. Ve skutečnosti to je tak, že naše civilizace je jednou z nejméně rozvinutých, jaká na Zemi kdy existovala. Avšak i ta naše má v evoluci lidstva svoje nezastupitelné místo. Neměla by se ale zbožšťovat jen na základě iluzorního technologického pokroku. To pak vede ke zbytečnému shazování snah o znovupřivedení SKUTEČNÝCH NEPŘEPSANÝCH dějin k životu. A je to velká škoda.

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Člověče!
Aáá, pardon. Laskavě mi promiňte, Programe…

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Vla Bi: Mě by spíš zajímalo které "důkazy" z celého seriálu vy osobně považujete za opravdu věrohodné, které prokazatelně potvrzují to, k čemu byly v seriálu použity?
Totéž pro Spiiidy: Není to o tom, že bych se něčemu bránil uvěřit. Vy tomuhle seriálu věříte? Jestli ano, co vás přesvědčilo a přimělo uvěřit? Které "důkazy" to byly? Zkuste mě přesvědčit.

Pro mě bylo zatím nejslabším místem (či největším blábolem, jak kdo chce) seriálu v tomto posledním dílu ono jaderné bombardování. Už jen proto, že bomby se na cíle dopravují letecky… Co to má být? Bavíme se stále o začátku 19. století, nebo jsme se dostali do alternativní reality, ve které je technický pokrok o 100 let před naším?
Jsem člověk materialistický a exaktní, se silnou potřebou logiky. Tento seriál logiku opomíjí a jako "důkazy" pro myšlenkové konstrukce používá normální, běžné věci, které se dají klidně interpretovat jakkoliv a mohou znamenat cokoliv jiného daleko pravděpodobněji, než věci v tomto seriálu (věštění ze starých fotek a z vrstvy humusu, z utopených přízemí domů a tak dále) . Proto moc nechápu, že to někdo dokáže brát vážně. Já se taky ze začátku snažil, chtěl snažit a chtěl se dovědět něco nového a podnětného (proto sem taky chodím). Ale velice brzy jsem zjistil (viz mé kritické příspěvky u jednotlivých dílů), že to nepůjde.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Myslím, že bohatě postačí mít pochybnosti o oficiální historii. Níže uvedený odkaz na obrázek je celkem známým, byť ne příliš šířeným faktem. Nemusím znát kdo ani proč toto zvěčnil do kamene ve stavbě staré tisíce let a přitom je jasné, že tu něco smrdí. Označovat vše, co vybočuje z řady hoaxem, je v dnešní archeologii stále častějším jevem. Proč?
http://3.bp.blogspot.com/-pioIVuVxZjA/UW5dOXwKo1I/AAAAAAAAAIQ/5majc6LSOaI/s1600/hierogliyf.jpg

Už jen to, že jste to s námi vydržel až do teď, je pro mne známkou, že alespoň pár řádků bylo i pro vás něčím přínosných a o to myslím Vlabi šlo – zasít byť sebemenší semínko pochyb o oficiální historii.

Ale pokud opravdu toužíte po nějakých zdrojích, zkuste si pročíst například epos Mahábharáta, nebo knihy Ivo Wiesnera. Rozhodně však nečekejte, že vás někdo vezme za ruku a dosmýká v čase i prostoru ke kýženým důkazům, které byste byl ochotný akceptovat. Toto je jen na vás samotném.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Michal B: Takže ten seriál je opravdu vymyšlený a měl za úkol jen vzbudit pochybnost o ofic. historii? To stačilo napsat rovnou v jednom dílu a ne si pracně vymýšlet seriál o ničem. Krása a genialita jsou přece v jednoduchosti.
Já se nesnažím nic šmahem odsuzovat, ani z ničeho dělat hoax. Snažil jsem se jen reagovat na předkládané "důkazy", které považuji za nic neříkající až vymyšlené a opravdu je nehodlám brát nijak vážně. A vy mi hezky nahráváte, když moje věcné připomínky zcela ignorujete a snažíte se uhnout jinam (ten obrázek samosebou dobře znám, ale s tímhle seriálem přece nijak nesouvisí). Ale já to chápu, riskujete zesměšnění, nemůžete si dovolit přiznat, že by to mohly být bláboly (jak jinak nazvat například teorii o celoplošném leteckém jaderném bombardování Sibiře v roce 1810?).
No nic, já tomuhle nehodlám věřit a vy nehodláte svoje články (byť jen převzaté) obhajovat, takže se tu bavíme asi zbytečně.

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Programe!
Tedy Anonyme … materialistický a exaktní, se silnou potřebou logiky.
Vy zřejmě nevíte, neboť Vám to neměl kdo sdělit, stejně jako nám všem tímto prohřeškem lži a manipulace mocných – p o s t i ž e n ý m . Protože to, co jste se učil ve škole jako dějepis, dějepisem není, ale je to his-Tora! Tedy projekt Globální Chronologie, kterou vytvořili v 16. a 17. st. kabalista a chronolog Skaligera se svým mladší kolegou Petáviem. Zadaní bylo od kurie a západních panovníků. A je samozřejmý, že to bylo i v jejich žoldu. Hlavním důvodem tohoto konání bylo vymazat z his-torie Velkou Rassénii a Velkou Tartárii. Což jak vidíte se povedlo, ale ne úplně (viz. Encyklopedie Britannica a jiné zdroje). A toto zlovolný zadání pak bylo už od poloviny 18. st. masivně vtloukáno do hlav všem a hlavně dětem školního věku. A to v Evropě, Americe a rovněž i v anektovaný, nepatrný části Velký Tartárie, jíž si uzurpovali prozápadní Romanovci, a to opět s masivní pomocí západu (podobně jak se to dnes děje na Ukrajině). Takže, pokud se opravdu chcete něco dovědět, zkuste vycházet z tohoto předpokladu. Potom Vám určitě bude o mnoho jasnější, proč Vlabi tohle téma otevřela. Matěj

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Matěji, rád bych se dověděl něco nového, ale to by to muselo být založeno na seriózních důkazech a informacích, ze kterých by vyplývaly opět seriózní závěry. Tohle tady jsou s prominutím výmysly a bludy, založené na nic nedokazujících skutečnostech. Z toho je mi jasné jen to, že tomu střízlivě uvažující inteligentní člověk nemůže věřit.

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Anonyme,
víra je moc blbý slovo, jež by vůbec nemělo bejt zmiňovaný v souvislosti s intelektem. A střízlivě uvažující člověk je opakem uvažujícího opilce, či neuvažujícího opilce? Vy jako "střízlivě uvažující" … máte snad relevantnější informace, který by uvažování o Velký Tartárii postavily na reálnější grunt, než ty, jež uvádí Vlabi? Jestli je máte, tak sem s nima. Pokud je nemáte, tak si važte těch, co se je navzdory "Systému" snaží nacházet. Víte, ignoranti jsou horší než opilci, a víte proč? Protože jsou to zarytí věřící v tezi, že lze shodit naprosto všechno.
Michael Ellner říká: Vše je vzhůru nohama. Doktoři ničí zdraví, právníci spravedlnost, university vzdělání, vlády svobodu, mas-media informovanost a náboženství duchovnost.
Nemáte pocit, že tihle výše uvedení jsou nejenom ignoranty, ale i jejich velkovýrobci? Matěj

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Anonyme,
moc mě těší, že jsem vám nahrál. Život přece není soubojem člověka proti člověku, nýbrž naší společnou cestou.
A jak jste správně odhadl – nepřiznám, že to jsou bláboly, protože to jednoduše nevím. Já tam v té době nebyl. A autor to, pokud jsem sérii správně pochopil, taky neví a ani to nepředkládá jako nepopíratelné dogma. Několikrát v textu zaznělo, že jde o názory lidí, jejichž jména byla uvedena.
Mojí obhajobou článků považujte jejich zveřejnění.

Podoba vašeho účinkování v diskuzích mi připadá stejně, jako byste opakovaně odpovídal v novinách na inzerát na auto, které se vám nelíbí a které ani nechcete.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Matěj a Michal: Je podle vás možné, aby někdy kolem roku 1810 proběhlo plošné letecké jaderné bombardování Sibiře?

Spiiiidy
Host
Spiiiidy
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Je to nejen možné, ale dokonce velice pravděpodobné. Divil byste se, jaké stroje měli k dispozici třeba lidé v atlantském období, které předcházelo velké potopě. Proti nim je dnešní nejvyspělejší technika jen dětskou hračičkou. 🙂

Dnešní doba směřuje do dekadence, a to nejen duchovní, ale i materiální. Důkazem toho je, že drtivá většina technologického pokroku není skutečným pokrokem, ale jen nedokonalým kopírováním moudrosti národů, které tu žily dříve. A jedním ze útvarů, kde byla tato stará moudrost ještě velice živá a byla hojně využívána, byla právě Velká Tartárie.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Viz například původni Demidovy závody na Urale.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Aha, tak jestli tady zkouším diskutovat s lidmi, kteří jsou přesvědčení a věří tomu, že v roce 1810 jsme ve velkém vyráběli atomové bomby, stavěli letadla a budovali letiště (aniž by si kdokoliv čehokoliv všimnul), tak to opravdu nemá smysl poukazovat na nedostatečné důkazy v seriálu. Takoví lidí ochotně uvěří čemukoliv a už chápu, že k tomu vůbec žádné důkazy nepotřebují 🙂
Tak ať se vám s těmi představami dobře žije a pozdravujte v ústavu 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Dosť veľa ľudí na svete verí Biblii. Napríklad aj USA prezident prisahá na Bibliu a nie na zákonník platný v ich krajine.
Na viacerých miestach Biblie je napísané, že Židia požiadali svojho boha o pomoc a on im vyhovel veľakrát tak, že zničil ich nepriateľov. Napríklad v 10 ranách Egyptských http://cs.wikipedia.org/wiki/Deset_ran_egyptsk%C3%BDch ale aj v iných prípadoch. V každom prípade to poukázalo na to, že Židia požiadali niekoho (koho oni nazývali bohom) o pomoc a on im vyhovel. Teda oni nemali také možnosti, technológie, ale niekto, koho ini volali bohom, to mal a použil ich pre nich. To hovorí kniha, ktorej verí zopár miliárd ľudí na svete.
Sodoma a Gomora vraj bola zničená sírou a ohňom. http://cs.wikipedia.org/wiki/Sodoma_a_Gomora
Nikto teraz netuší, čo tam bolo použité, ale opis zničenia miest Sodoma a Gomora, aj keby sme to brali ako literárne dielo, popisuje niečo, čo v danej dobe určite neexistovalo a nedalo sa použiť ako zbraň. Znamená to, že sa to nemohlo stať, lebo vtedy nikto danú technológiu nemal? Alebo ju len nemali nami opísaní ľudia a niekto, koho volali bohom ju mal a mohol použiť?

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Neodbihal bych od tematu, bible je velice spatny zdroj informaci…(jsou lepsi)
Co se tyce sodomy tam je zajimava tato teorie:
https://www.youtube.com/watch?v=S8DVBa2KHa8

Co se tyce velke potopy pred 12 000 lety (az 2km vlna) to je taky zajimave treba zde:
https://www.youtube.com/watch?v=0H5LCLljJho

A jinak Anonyme (ten co prudi) nevim kde se vzala domenka toho ze nekdo tvrdi ze by to tak 100% bylo… Jen rika ze to je docela pravdepodobne na zaklade svych znalosti.

A mi vas nechceme presvedcovat o nicem, snazime se badat a zjistovat 😉

Tak nam pojdte pomoct;) Konstruktivni kritika je zadouci…

Takze s cim nesouhlasite konkretne nebo mate lepsi jak rikate pravdepodobnejsi vysvetleni?

Diky Franta

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Pročpak jste smazali můj příspěvek? Že jsem psal, že kdo věří na průmyslovou výrobu atomových bomb a letadel v roce 1800, že patří do ústavu? Jako že by se pravda mohla někoho dotknout?

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Promiňte anonyme.
Chybička se vloudila. Máte ho tu zpět a v plném lesku.

Spiiiidy
Host
Spiiiidy
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Je velkou chybou, že věříte oficiální stokrát přepsané historii a na základě svého zkostnatělého uvažování, založeného partně na tom, že naše civilizace 21.století je nejvyspělejší a nejúžasnější, jaká tu kdy po Zemi chodila. Nicméně, my, kteří už máme trochu více jasno, se nad Vašimi výkřiky jen soucitně usmíváme. Uděláte nejlépe, když tento blog přestanete navštěvovat. Ulehčíte tak sobě i nám 🙂

henryho
Host
henryho
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Máš pravdu spiiiidy bolí to probuzení…..většině programů se to ale nestane 😉

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Vašim problémom je, že si myslíte že technologický vývoj, resp. vývoj civilizácií je lineárny. Teda že dávno nevedeli a my dnes vieme. Každý jav vo Ves-Mire je cyklický a máte k tomu dôkazy. Prečo potom veríte že vývoj civilizácie je lineárny a nijako inak to nemôže byť? Ak sa pýtate dnešných stavebných inžinierov, tak tí vam povedia že by dnes pyramídy postaviť nevedeli. Svet ale verí radšej egyptológom, ktorí v tom majú jasno, napriek tomu že sami nikdy nič nestavali. Je viac než pravdepodobné že jadrové zbrane sú veľmi starou technológiou, ktoré boli v 20. storočí len znovuobjavené ako mnoho iných technológií. Stačí sa začítať do eposu Mahabharata. Kľudne mohli existovať reliktné sklady týchto zbraní a Romanovci sa o nich dozvedeli. Nemuseli ich vyrobiť v 19. storočí. A nemuseli ich zhadovať z lietadiel. Už v 16. storočí námorníci používali mapy (ako napr. Piri Reis) s takou presnosťou s ktorou mohli vzniknúť len ak by boli zhotovené leteckým alebo satelitným fotografovaním. Takže ďalšia absurdita pre vás – orbitálne bombardovanie. Ale kto nechce vidieť, neuvidí. Ako to jeden múdry človek povedal: "Existuje vždy presne toľko dôkazov a presne taký nedostatok dôkazov, aby tí čo nechcú vidieť nevideli a tí čo chcú vidieť uvideli".

s0lar

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:51

Než napíšeš článek, zkus si, autore, upřímně odpovědět na tyto tři otázky:

1. Jsi si absolutně jistý, že co píšeš, je pravda? (pravda)
2. Jsi přesvědčen, že co píšeš, bude pro druhé v něčem dobré? (laskavost)
3. Stojíš si za tím, že je tento článek pro druhé užitečný? (prospěšnost)

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Unknown

Josefe Nádbělo,
sice nejsem autor, ale psát ho já, tak bych si s klidným svědomím mohl kladně odpovědět na dvojku i trojku.
Vzhledem k tomu, že jste použil vtipnou ironii, oplatil bych to stejnou mincí – být o dva týdny mladší. Dnes Vám však odepisuji a kladně si zároveň mohu odpovědět na bod druhý, že Sokratův test je splněn, když alespoň na jednu jeho část můžete odpovědět ANO.

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:51

Proč nebyla Tartárie ochráněna proti jadernému útoku? Neměla dostatečně silné ochánce?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Unknown

O radarové síti a protivzdušné obraně Tartárie se dočteme v příští části seriálu 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Unknown

Milý pochybující "Anonyme". Je dobře, že pochybuješ, že studuješ i výše zveřejněné články.
V nich zveřejněné informace jsou po staletích úplně první vlaštovky na toto téma, co se dočkaly i světového rozšíření. A jako takové obsahují zatím spousty chyb, nepřesností, omylů. Bude třeba ještě moho oprav a doplnění, abychom se přiblížili co možná nejblíže pravdě a bude to trvat ještě spoustu let. Je dobře že pochybuješ a myslím, že i všichni ostatní by se měli snažit o zachování "selského rozumu". Tím hlavním co tyto články přinášejí je, že naše oficiální historie se ukazuje jako kolosální klam, jako neskutečná drzost a podraz. Že naši staletí mocipáni a vládci si uzurpovali naše majetky naše životy naše dějiny a okradli nás o budoucnost ve jménu své absolutní moci nad námi. Nyní se ukazuje, po staletích bídy, že my, běžní lidé, nejsme žádná lůza, žadní podlidé, že naopak máme velkou moc a význam a slavnou historii a že tito mocipáni jsou jen parazité a jako takoví mohou být svrženi a zničeni. A o to zatím jde v první řadě.
Ani autor výše uvedených článků mi nepřipadá jako předkladatel té jediné a možné pravdy. Předkládá jen možná vysvětlení, ne však nutně pravdivá nebo úplná. Stále se oháníš pravdou a důkazy. Něco takového je těžké sehnat. Ale právě zdravý selský rozum a kritické myšlení ti umožní rozpoznat, co je bližší pravdě, co je správné, a také co se prostě ve slušné lidské společnosti nedělá. A tak se postupně zorientuješ v záplavě různých ufonů, dimenzí, cest časem, zázračných technologií apod. a třeba jako já dojdeš k myšlence, že to co se děje u nás dole, se nejspíš opravdu děje i tam nahoře. Tedy, že náš svět byl vždy (a jako nejspíš i všechny ostatní světy) pod pozorným dohledem bohů-mimozemšťanů s různými úmysly a schopnostmi, že tu vždy byli a jsou, že vždy zasahovali a tvořili historii a že zdaleka ne vždy v tom byly dobré úmysly. Stejným způsobem jsem já bývalý přesvědčený materialista došel k tomu, že jsem věřící člověk a věřím v boha. Ovšem ne v nějaké církevní bludy, ale spíš ve formu všeprostupující a všetvořící inteligence, která nám dala dar rozumu a svobodného jednání a nyní je na nás, jak s ním naložíme. Teď po mnoha staletích a tisíciletích máme šanci strhnout falešnou oponu, vzít do ruk vlastní budoucnost a dát moc zase zpět do ruk slušných lidí. To co se teď děje ve světě je důkazem snad konečně posledního dějství za svobodu a pravdu pro všechny lidi bez rozdílu. Žijeme ve zcela mimořádné době. Nikdy (v posledních staletích) jsme neměli informace a vzdělání a spojení v takové míře jako teď. Máme na dosah skutečnou svobodu. Tak to ber.
Jestli chceš "důkazy", dopručuji ti knihu "O Slovanech úplně jinak" od Antonína Horáka. Zde jsem myslím už před léty narazil na první zmínku o Velké Tartárii. Ale ve skutečnosti je kniha o slovanské kultůře a její historii. I ona však není úplná a jsou v ní jistě omyly, ale je to další střípek mozaiky pravdy.
Petr C

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Unknown

Petře C,
jsem moc rád, že jste napsal tento Váš Komentář. Ano komentář s velkým "K".
Děkuji, protože takto se má, dle mého názoru, vyjadřovat ČLOVĚK!

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

som si prečítal dosť zaujímave. Ono vlastníkom tej záhadnej zbrane nemusel byť niekto s tejto zemi. Stále nám tu lieta to záhadné UFO a doteraz nebolo vysvetlené čo to vlastne mnoho ľudí videlo na oblohe nie len dnes ale aj v dávnej minulosti, a je až zarážajúce to mlčanie veľmocí o tomto fenoméne. Ale každopádne sa teším na pokračovanie.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Tak já to pochopil tak, že nešlo o nějaké letecké celoplošné bombardování jadernými zbraněmi, ale spíše o souhru úderu roje meteoritů a k tomu možná o výbuch JEDNÉ jaderné bomby v Moskvě, čemuž nasvědčuje popis vzniku požáru, následky na zdravotní stav obyvatel a armády a měření radiace. Jsou to jen indicie, ale když se dají dohromady, tak ukazují na to, že to možná obyčejný požár nebyl. Už se ale neřeší, jak se tam ta bomba mohla dostat. Já nevím. Třeba "pekelný stroj" ukořistěný kdysi dávno v Indii?Nebo například ty stopy po bývalých pevnostech, to vyžadovalo pokročilou organizaci práce, logistiku, a hlavně motiv něco bránit…

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Jsou zde mnohé nové informace, které ovšem navazují a v logice věci jsou dle mého názoru na dobré cestě se dobrati pravdy.

Ohledně použití jaderných zbraní jsem nikde nevyčetl, že byly dopraveny letecky. Jejich použití proto beru jen jako informaci o "variantě" a čekám na další informace. Ty mi buďto pomohou zjistit více nebo upřesnit jinou možnost. V každém případě důkazního materiálu o použití těchto zbraní v minulosti, i hodně dávné, je myslím dost – jiné vysvětlení není jednoduché najít, ikdyž se vědci snaží hledat náhradu, marně. Následky jaderného výbuchu jsou dobře známy a jsou nezaměnitelné. Že jsou bagatelizovány je zřejmé, ale to jen z neznalosti a strachu o svoji pověst.
Ostatně ohledně současně uznávané historie je hromada nejasností, které nejsou vysvětleny, ale učeny jako fakt, který se nezpochybňuje. V okamžiku, kdy se v tom člověk začne šťourat, je klepnut přes prsty a pokud zjistí rozpor, je zesměšněn/odstraněn atd. —- ptám se PROČ?

Je opravdu nutné zachovat si otevřenou mysl a hledět dál. Pokud archeolog určuje stáří dle nalezených předmětů – to má být jako důkaz o stáří? To snad nemůže být myšleno vážně. Je to jen vodítko méně významné než tento článek, spíše menší.

V současné době pozoruji hledání důkazů spíše dokazujících současný stav historie a za každou cenu… ostatní je zmeteno nebo utajováno (hledá se způsob, jak s tím naložit). Ptám se, PROČ? Proč nejsou brány i tyto důkazy? Vždyť to odporuje logice a zkoumání důkazů. Možnost vyspělé civilizace v historii je nám zapovězena jako nereálná… šmankote proč?
To jako pyramidu staveli jak? ..si to spočítejte …co 5 min. museli položit jeden 2t kvádr na místo, aby to za těch cca 20 let stihli. A to stíhali vyrábět měděným pazourkem? Tolik kameníků ani neexistovalo, aby to stíhali vyrábět…. tedy to bude jinak. Hledejte jiné řešení a myslete i na to, že mohli být vyspělejší než my (byť jen někteří)…prostě si to budeme muset připustit.

Proto beru tento celý článek jako roven současně známé historii a zkoumám, co z toho platí a co je špatně a proč. Souvislosti vyplývají nahoru pomalu, zato s jistotou. Předložené informace jsou velmi zajímavé a jejich smysl je zde místy opřen o přímé důkazy – jen toto je vysvětleno jinak než nás učili, ale já nevidím chybu. Nemoc z ozáření je i zde jasný a doložený důkaz – jiné věrohodnější vysvětlení pro uvedené zatím prostě není.

Na paměti mám ale to nejdůležitější: Vždy jde jen o peníze a o moc – o to se mohu opřít vždy a vím, že jdu správně……. tam na konci je pravda!

Josef Malár
Host
Josef Malár
17. 3. 2022 13:51

Chápete vůbec, že tihle ehm lidé, kteří byli schopni jadernou válkou sundat jednu slovanskou veleříši starou desítky tisíc let, nebubudou mít potíže sundat nastupnický stát (Rusko) stejným stylem? Čeká nás opravdu konec civilizace. Josef Malár

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

četl jsme u jednoho ruského zdroje, že se mělo něco změnit, že Zlá Síla už nemůže použít útok, protože se objevila Dobrá Síla, která chrání a Zlá Síla má před ní respekt

janko
Host
janko
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

…ano, tou dobrou silou je existence řešení Gödelova teorému nikoliv jazykem matematiky, ale jazykem, do kterého matematika dovedla proces zrání populace v průběhu dějin —až k původnímu konstrukčnímu jazyku pro vývojovou MATRICI této sluneční soustavy. Že je jím čeština, to asi hned nikdo nespolkne, mě to stálo x blázninců a cca 25 let úsilí v hledání základních souvislostí mezi nehmotným a hmotným prostředím v prostoru této galaxie, zřejmě jedinéMU fyzickéMU=hmotnéMU celku ve vesmíru.

…mě seriál o Tartarii a Hyperborei velmi dobře zapadá do vývoje poznávacích a řídících systémů lidstva – do globalizace některých JAZYKŮ.
Bohužel zatím nenacházím partnery ve vhodné mentální a historické hladině poznatků, ve které bychom z různých střípků mohli vytvořit pořadí kroků, vedoucích k hodnotě téhle planetární soustavy a jejích obyvatel pro další vývoj moudrosti v Mléčné Dráze. Proces kojení mlékem skončil, je to už na nás všech.
Lidé jako HOX, Pjakin, ale i Tissa, VLa-bi a další – ti došli ke dveřím, spojujícím mnoho událostí.
Málokdo zatím sleduje tvarování dějin z pozice emocí, vložených do "zápisových prvků komunikace" – číslic a písmen. Jde o přínos "emočních doplňků písmen – nabodeniček. Interpunkce samotných písmen, na kterou mocní v pozadí zapomněli při konstrukci jazyka počítačů, vycházeli z počtu a tvaru latinské abecedy.

Rozpad silového řízení je nezadržitelný díky internetu, účast mimozemských skupin je trvalá, byť občasná – a do loňska vždy negativní.
To se změnilo vstupem Trumpa, Putina a Babiše do řídících procesů na planetě. Jsme už pouze pod dohledem MZ skupin, ve kterých také existovaly a existují spory o směrování našeho vývoje.
…duchovní centrum řízení, umístěné v naší republice, patrně sleduje procesy řízení ze stejné hladiny poznání jako já, je proto zodpovědné za směrování a přípravu dalších událostí. Ty pro mě nemusí být příznivé ani zdaleka, ale i zde je rozhodnutí na nich.
Přepis historie na dějin/o/pis souvisí i s přepisem příběhu o fyzice na "psychofyziku", kterou je propojení kabaly s magií ve zcela novém technologickém, pro lidi zřejmě nezbytným nástroji pro opravy škod – abecedě lidštiny.

Pro nutnost přestavby mám bohužel (či bohu dík?) dost podstatné argumenty i nástroje. Zbývá najít odvahu k přesměrování řízení "magických" i faktických světových událostí ze směru postupné degradace lidstva, která probíhá už od vstupu části marsovské populace na Zem – v instalaci Atlantského řízení a jeho egyptské později nekřesťanské aplikace.
Shody obou starých řídících jazyků (kabala + magie) s výkladem v českém jazyce už je dost nápadná. Obě pramení ze "Stromu poznání" a Květu života" původní celoplanetární řídící struktury v Lemurii či Hyperborei.

Tento vzkaz je pro tyto lidi, jejichž jména neznám, kteří ale z logiky procesu musí existovat právě zde, v "Bohemian Grove".

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Zdravim, velice by mne zajimali ty argumenty i nastroje k te prestavbe.
DIky

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

To myslíte vàžně? Že vybuchlo 40 000 Hirošimských bomb, a žádný rach, žádná nukleární zima? Zemi by výbuch o takové síle zlikvidoval

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Andreo, a to má být ta Vaše "konstruktivní kritika"? 🙂
https://vysvobozena.cz/konstruktivni-kritika-neexistuje/#more-7325
Zkusím to jako Vy: Víte vůbec, kolik už (oficiálně) vybouchlo na Zemi atomovek a o jaké síle od r.45? Země už přežila tolik, že přežije i nás:-)
nenimito