GSK žádá omluvu za článek „Povinné očkování = fašismus ve zdravotnictví?“To, že se jedná o Slovensko neznamená, že se nás to netýká!!!

GSK žádá omluvu za článek „Povinné očkování = fašismus ve zdravotnictví?“, upozornil vydavatel portálu www.slobodavockovani.sk Marián Fillo.Poštou mu byl doručen následující dopis,
datovaný 4. 7. 2013, od advokátní kanceláře, pracující pro výrobce
vakcín GlaxoSmithKline (GSK).Zde je snímaný list (obrázek): strana 1, strana 2, a níže je uveden textový přepis:

Vec: Upozornenie na porušovanie zákona, výzva na zdržanie sa protiprávneho konania a odstránenie protiprávneho stavu
Ako advokátska kancelária, ktorá právne
zastupuje spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., so sídlom
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 734 833, zapísanú v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
16198/B (ďalej len “klient”), si Vás týmto dovoľujeme kontaktovať ako
autora článku s názvom “Povinné očkovanie – Fašizmus v zdravotníctve?”
ktorý bol uverejnený v júnovom čísle mesačníka ZEM & VEK (ďalej ako
“článok”).
Dotknutý článok sa venuje povinnému
očkovaniu detí v Slovenskej republike, pričom v tejto súvislosti sa v
článku odkazuje tiež na spoločnosť GlaxoSmithKline, ktorá je v článku
označená za distribútora všetkých plne hradených vakcín pre povinné
očkovanie detí na Slovensku
a sponzora prakticky všetkých lekárskych školení v oblasti očkovania na
Slovensku a pediatri, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a jemu podriadené orgány sú v článku označení za marketingové oddelenia
spoločnosti GlaxoSmithKline. V spojení s vyššie uvádzanými
skutočnosťami sa v článku doslovne uvádza, že “Je len jedno spoločenské
zriadenie, o ktorom jeho zakladateľ (Benito Mussolini) vyhlásil, že je
spojením korporátnej a štátnej moci. Jeho názov je fašizmus.”
S ohľadom na znenie dotknutého
článku, najmä s poukázaním na jeho vyššie uvedené časti, máme za to, že
prostredníctvom obsahu predmetného článku dochádza k šíreniu
nepravdivých a pravdu skresľujúcich skutkových tvrdení a neprimeraných
hodnotiacich úsudkov zo strany Vašej osoby ako autora článku, ktoré sú
spôsobilé zasiahnuť výrazným spôsobom do dobrej povesti a dobrého mena
nášho klienta
.
Obsah dotknutého článku je spôsobilý v
bežnom čitateľovi evokovať spojitosť spoločnosti GlaxoSmithKline s
fašizmom, respektíve fašistickým zriadením a taktiež nelegitímne
prepojenie spoločnosti GlaxoSmithKline so štátnou mocou, pričom
vytváranie takýchto asociácií čitateľov v súvislosti s naším klientom je
absolútne v rozpore so skutočným konaním a zmýšľaním nášho klienta a je
v rozpore so zákonom.
V zmysle ustanovenia § 19 b ods. 2 zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len “Občiansky zákonník”) pri neoprávnenom použití názvu právnickej
osoby sa možno domáhať na súde, aby sa neoprávnený užívateľ zdržal jeho
užívania a odstránil závadný stav; možno sa tiež domáhať primeraného
zadosťučinenia, ktoré sa môže požadovať aj v peniazoch.
V zmysle ustanovenia § 19 b ods. 2
Občianskeho zákonníka odsek 2 platí primerane aj pre neoprávnený zásah
do dobrej povesti právnickej osoby.
Ochranu
dobrej povesti právnickej osoby je možné uplatňovať prostredníctvom
úpravy obsiahnutej vo vyššie citovaných ustanoveniach § 19 b ods. 2 a 3
Občianskeho zákonníka, pričom predmetná ochrana
sa poskytuje pred neoprávnenými zásahmi do dobrej povesti právnickej
osoby, ku ktorým môže dôjsť jednak nepravdivými a pravdu skresľujúcimi
skutkovými tvrdeniami a tiež neprimeranými hodnotiacimi úsudkami
.
S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás
týmto v mene nášho klienta vyzývame na zdržanie sa akéhokoľvek ďalšieho
protiprávneho konania vo vzťahu k nášmu klientovi a na odstránenie
protiprávneho stavu tak, aby ste zamedzili ďalšiemu šíreniu
nepravdivých, zavádzajúcich a skresľujúcich informácií zasahujúcich do
dobrej povesti nášho klienta
.
Taktiež
Vás týmto vyzývame na odstránenie protiprávneho stavu vzniknutého
uverejnením dotknutého článku, a to uverejnením verejného ospravedlnenia
nášmu klientovi v mesačníku ZEM & VEK v najbližšom čísle jeho vydania v nasledovnom znení
:
Ako autor
článku s názvom “Povinné očkovanie – Fašizmus v zdravotníctve?”
uverejneného v júnovom vydaní mesačníka ZEM & VEK sa týmto verejne
ospravedlňujem spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. za použitie
nepravdivých informácií a pravdu skresľujúcich skutkových tvrdení a
neprimeraných hodnotiacich úsudkov vo vzťahu k spoločnosti
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.y ktorých použitím v dotknutom článku
došlo k zásahu do dobrej povesti a dobrého mena spoločnosti
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
V prípade, že nedôjde z Vašej strany k
zdržaniu sa ďalšieho protiprávneho konania a k odstráneniu protiprávneho
stavu v zmysle vyššie uvedeného, naša advokátska kancelária je
splnomocnená podniknúť všetky dostupné právne kroky na ochranu dobrého
mena a dobrej povesti nášho klienta, vrátane domáhania sa ochrany týchto
práv nášho klienta na súde. 
S pozdravem,


Pan Fillo obratem odpověděl e-mailem:

Dobrý deň, pán Polakovič.


Vo Vašom liste zo dňa 4.VII.2013 (viď
príloha) ma obviňujete z protiprávneho konania, poškodzujúceho dobré
meno Vášho klienta – GlaxoSmithKline (GSK). Taktiež ma obviňujete z
toho, že v článku “Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?” v časopise Zem a vek 5/2013 (on-line ZDE) uvádzam nepravdivé tvrdenia.Máte zjavne na mysli túto pasáž:“Ešte väčšie
podozrenie vzbudzuje fakt, že všetky plne hradené vakcíny pre povinné
očkovanie detí na Slovensku dodáva jedna jediná firma
– GlaxoSmithKline (GSK). Ročný obrat tejto firmy je cca 3x vyšší než
príjmy štátneho rozpočtu SR. Je to práve táto firma, ktorá sponzoruje
prakticky všetky lekárske školenia v oblasti očkovania na Slovensku.
Pediatri sú teda (neraz možno nevedomky) dealermi GSK, pretože vnucujú
rodičom výrobky GSK pod hrozbou pokuty a školenia im (prinajmenšom
sčasti) platí GSK.Dá sa teda povedať,
že ako pediatri, tak aj štátne úrady, presadzujúce očkovanie (Úrad
verejného zdravotníctva a jemu podriadené Regionálne úrady verejného
zdravotníctva), sú v podstate marketingovým oddelením GSK.A je jedno
spoločenské zriadenie, o ktorom jeho zakladateľ (Benito Mussolini)
vyhlásil, že je spojením korporátnej a štátnej moci, a jeho názov je
FAŠIZMUS.”Rád by som vedel, čo presne podľa Vás nie je pravda a na základe čoho presne si to myslíte (podklady). Totiž:1. Je preukázateľným
faktom, že všetky plne hradené vakcíny pre povinné očkovanie detí na
Slovensku (konkrétne Infanrix Hexa, Synflorix, Priorix, Infanrix Polio a
Boostrix Polio) vyrába a dodáva GSK.2. Obrat GSK bol v roku 2012 podľa výročnej správy 26,4 miliardy britských libier (viď str. 58 tu: www.gsk.com),
čo je cca 30,6 miliardy eur. Príjmy štátneho rozpočtu SR (bez
eurofondov) sú 10,4 miliardy, tzn. GSK ročne utŕži cca 3x viac než SR
vyzbiera na daniach a poplatkoch. Tvrdenie, že “obrat tejto firmy [GSK]
je cca 3x vyšší než príjmy štátneho rozpočtu SR”, je teda tiež
preukázateľne pravdivé.3. Ďalej tvrdím, že
GSK “sponzoruje prakticky všetky lekárske školenia v oblasti očkovania
na Slovensku”. Mediforum škola očkovania je dokonca priamo v réžii GSK
(viď http://www.mediforum.sk/historicky-uvod)
a GSK sponzoruje aj každoročný Slovenský vakcinologický kongres v
januári vo Vysokých Tatrách, ako aj každoročný Vakcinačný deň v Žiline,
ktorý býva koncom septembra/začiatkom októbra. Viete snáď uviesť nejaké
vzdelávacie podujatie o očkovaní pre slovenských lekárov, ktorého nie je
GSK sponzorom? Ja také zatiaľ nepoznám, ale rád si rozšírim obzory.4. Ďalej tvrdím, že
“Pediatri sú teda (neraz možno nevedomky) dealermi GSK, pretože vnucujú
rodičom výrobky GSK pod hrozbou pokuty a školenia im (prinajmenšom
sčasti) platí GSK.”, čo je samozrejme pravda, pretože ak pediatri
vnucujú rodičom tzv. “povinné očkovanie”, na ktoré má (viď 1) u nás de
facto monopol GSK, tak to vo výsledku znamená, že vnucujú rodičom (možno
nevedomky) výrobky GSK (sú de facto dealermi GSK). To, že odmietačom
výrobkov GSK (de iure: odmietačom povinného očkovania) hrozí podľa
zákona č. 355/2007 Z.z. štátom vymáhaná pokuta do výšky 331 € za jedno
neočkované dieťa, snáď nechcete spochybniť.5. Keďže dodávateľom
všetkých plne hradených očkovacích látok pre povinné očkovanie na
Slovensku je GSK, všetky úrady a osoby, ktoré povinné očkovanie
propagujú, vnucujú či vymáhajú, de facto zvyšujú (resp. udržujú) obrat
GSK, tzn. de facto sa starajú o predaj výrobkov GSK. Podľa Farlex
Financial Dictionary je marketing súhrnom všetkých aktivít, spojených so
získavaním a udržiavaním si zákazníkov: http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/marketing6. Keďže ako
pediatri, tak aj štátne úrady, presadzujúce povinné očkovanie detí na
Slovensku (ktoré je plne v réžii GSK), vo výsledku získavajú a
udržiavajú zákazníkov pre GSK, sú de facto marketingovým oddelením GSK
(resp. jeho neoficiálnou súčasťou). Na záver tvrdenie, pripisované
Benitovi Mussolinimu, že fašizmus je spojením štátnej a korporátnej
moci, nájdete v mnohých zdrojoch, napr. aj tu: ZDE, ZDE, ZDE a ZDEPravda, našiel som na webe aj diskusiu,
spochybňujúcu autenticitu tohto tvrdenia – vraj autorom výroku nie je
Benito Mussolini, ale niekto iný. Navyše ani nie je celkom isté, z
ktorého roku toto tvrdenie pochádza. To však na veci až tak veľa nemení,
keďže fašistický taliansky štát Benita Mussoliniho skutočne vykazoval
spojenie štátnej a korporátnej moci: http://en.wikipedia.org/wiki/Corporatism#Fascist_corporatismIní však argumentujú, že korporácie v
ponímaní talianskych fašistov sú niečo iné než korporácie dnešné (akou
je aj GSK), že vo fašizme nešlo o prevzatie štátnej moci súkromnými
korporáciami, ale naopak o usmerňovanie súkromných podnikov štátnou
mocou: http://blog.skepticallibertarian.com/2013/02/07/fake-quote-files-mussolini-on-fascism-and-corporatism/Stále
však ide o úzke spojenie štátu so súkromnými podnikmi, hoci v opačnom
garde. V súčasnosti má jednoznačne GSK navrch oproti Slovenskej
republike (cca 3x vyšší obrat než príjmy SR), za Mussoliniho fašizmu
však mal údajne štát navrch oproti súkromníkom – prinajmenšom podľa
oficiálnej ideológie, hoci o skutočnom stave by sa dalo pochybovať.Ak to je skutočne tak, moje prirovnanie
súčasného stavu povinného očkovania na Slovensku (s GSK ako de facto
monopolným dodávateľom) k Mussoliniho fašizmu bolo naozaj neprimerané,
lebo u nás to je totiž v istých rysoch ešte horšie než v Mussoliniho
fašizme (t.j.u nás korporácie ovládajú štát, čiže štát neovláda
korporácie, ako to zrejme bolo (alebo malo byť) za Mussoliniho).Takže ak chcete ospravedlnenie, môžem sa
ospravedlniť nanajvýš za to, že som si neoveril autorstvo predmetného
výroku (že fašizmus je spojením štátnej a korporátnej moci) a že som
nepochopil rozdiel medzi tým, čo sa pod korporáciou myslelo za
Mussoliniho, a tým, čo sa pod korporáciou rozumie dnes. To by bolo
úprimné ospravedlnenie sa. Nemôžem to však formulovať ako ospravedlnenie
voči GSK, keďže (domysliac všetky dôsledky) z toho GSK nakoniec vyjde
ešte horšie, než v pôvodnom článku, lebo súčasný stav na Slovensku je v
istých rysoch vlastne ešte horší než Mussoliniho fašizmus (viď vyššie).Ďalej protestujem voči obvineniam, že
som spojil GSK s fašizmom resp. fašistickým zriadením. Osobne sa
domnievam, že za súčasný neblahý stav je oveľa skôr zodpovedný slovenský
štátny aparát, politické strany, NR SR, resp. naši poslanci (volení
zástupcovia), ktorí vytvorili legislatívu, umožňujúcu de facto monopol v
dodávkach vakcín pre povinné očkovanie detí, umožňujúcu monopolnému
dodávateľovi (spolu)financovať či dokonca priamo usporadúvať prakticky
všetky vzdelávacie aktivity pre slovenských lekárov v oblasti očkovania.
A je tiež chybou slovenských občanov, že to štátnemu aparátu a
politikom dovolili urobiť. GSK len príhodne využil možnosti, ktoré sa mu
na Slovensku naskytli vďaka nekompetentným a/alebo iné záujmy než
záujmy občanov (voličov) obhajujúcim politikom.Taktiež protestujem voči obvineniu, že
som v bežnom čitateľovi evokoval nelegitímne spojenie GSK so štátnou
mocou. Toto spojenie očividne jestvuje a je veľmi tesné: GSK dodáva
všetky plne hradené povinné detské vakcíny, GSK usporadúva/sponzoruje
školenia, dokonca štátne úrady robia reklamné kampane v prospech GSK
(viď napr. tu: http://www.slobodavockovani.sk/news/uvz-sr-ako-reklamna-agentura-pre-pfizer-a-gsk-teraz-uz-oficialne/),
ale – žiaľ – zdá sa, že to nie je protiprávne (nelegitímne). Aspoň sa
mi zatiaľ nepodarilo nájsť zákon, s ktorým by to bolo v rozpore. A to ma
práveže nesmierne mrzí, pretože súčasný stav považujem za obludne
amorálny, ale aj napriek tomu, žiaľ, legálny. Takže toto Vaše obvinenie
je nielenže krivé, ale dokonca úplne absurdné.Dovoľujem si Vás tiež upozorniť, že nie
som vydavateľom časopisu Zem a vek. Nie je teda v mojej moci donútiť
vydavateľa k tomu, aby vydal v najbližšom čísle Vami navrhnuté
ospravedlnenie.Navyše sa vôbec nestotožňujem so znením
Vami navrhnutého ospravedlnenia. Neuviedol som totiž nijaké nepravdivé
informácie o GSK. Všetky tvrdenia o GSK, ktoré som uviedol, sú dobre
podložené (viď body 1. až 5. vyššie). Ak sa domnievate, že nie, žiadam
Vás týmto, aby ste vecne, pomocou overiteľných faktov a prípadne aj
striktnej logiky, vyvrátil aspoň jedno z mojich tvrdení o GSK (1. až
5.). V mojom článku tiež nie sú uvedené žiadne hodnotiace úsudky vo
vzťahu ku GSK, tobôž nie neprimerané. Všetky hodnotiace úsudky, ktoré
naznačujete, sú len Vaše dojmy, že tzv. “bežný čitateľ” si asi domyslí
to a to, hoci to tam priamo napísané nie je. Je mi ľúto, ale ja nie som
zodpovedný za dojmy či domýšľavosť “bežného čitateľa”, ale len za
pravdivosť tvrdení, ktoré čierne na bielom stoja v článku. Mohol ste si
tiež všimnúť, že “bežnými čitateľmi” časopisu Zem a vek asi sotva budú
“bežní” radoví občania. Sú to skôr z radu vytŕčajúci občania, ktorí si o
GSK i ďalších popredných farmaceutických korporáciách tak-či-tak myslia
svoje, napr. na základe článkov ako tento: http://www.zzz.sk/?clanok=12652,
ktorých autorom nie som ja. To znamená, že môj článok v žiadnom prípade
nemôže nijak ohroziť dobrú povesť GSK u čitateľov časopisu Zem a vek,
pretože GSK u čitateľov časopisu Zem a vek nemal dobrú povesť už dávno
pred prečítaním si môjho článku. A ako sa hovorí: kde nič nie je, tam
ani čert neberie.Navrhujem namiesto toho takéto
ospravedlnenie sa čitateľom časopisu Zem a vek, ktoré ale neviem, či mi
bude redakcia časopisu ochotná uverejniť:“Milé čitateľky,
vážení čitatelia, rád by som sa týmto ako autor ospravedlnil za
pravdepodobne nesprávnu citáciu v závere článku “Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?” z čísla 5/2013.Domnieval som sa, že často citovaný výrok “Fašizmus by sa mal po správnosti volať skôr korporativizmus, pretože je spojením štátnej a korporátnej moci“,
pripisovaný Benitovi Mussolinimu, je autentickým výrokom tohto
fašistického diktátora. Ako som až dodatočne zistil, zatiaľ sa
nepodarilo doložiť, že by šlo o skutočný Mussoliniho výrok, ba dokonca
najstaršia doposiaľ nájdená zmienka o tomto výroku je až z 90. rokov 20.
storočia, takže je možné, že tento výrok ani nepochádza z obdobia
fašistického štátu v Taliansku. Navyše sa zdá, že hoci korporácie boli
základným kameňom fašizmu, pod korporáciami sa v tom čase chápalo niečo
iné než dnes, aj keď medzi korporáciami a fašistickým štátom skutočne
bolo tesné prepojenie. Pritom vo fašistickom korporativizme údajne štát
ovládal/usmerňoval korporácie a nie opačne – čo rozumieme pod
korporativizmom dnes (t.j. že korporácie ovládajú štát).Moje použitie
citovaného (a zrejme neautentického) výroku o fašizme ako spojení
štátnej a korporátnej moci teda bolo neprimerané, pretože súčasná
situácia na Slovensku (kedy firma GlaxoSmithKline (GSK) má pod palcom
dodávky všetkých plne hradených vakcín pre povinné očkovanie detí na
Slovensku, usporadúva/sponzoruje pravdepodobne všetky vzdelávacie
podujatia o očkovaní pre slovenských lekárov a štát usporadúva za
peniaze daňových poplatníkov “osvetové” kampane v prospech GSK, viď
napr. http://www.slobodavockovani.sk/news/uvz-sr-ako-reklamna-agentura-pre-pfizer-a-gsk-teraz-uz-oficialne/,
pričom GSK má celosvetovo cca 3x vyššie príjmy než Slovenská republika)
je v skutočnosti oveľa horšia než Mussoliniho fašistický
korporativizmus.Zároveň upozorňujem,
že zo súčasného stavu neobviňujem GSK, ale slovenské štátne úrady a
politikov pochybných morálnych kvalít, ktorí dopustili, že to zašlo až
tak ďaleko, pretože hoci je súčasný stav nehorázny, zdá sa, že je plne v
súlade so zákonom.”Pod toto som ochotný sa podpísať,
rozhodne však nie pod to, čo ste uviedol vo svojom liste, keďže ste
nepredložil nič, čo by doložilo nepravdivosť mojich tvrdení o GSK. Ak
niečo v mojom článku nebolo pravdivé, tak len tá nešťastná posledná
veta, kde však nie je o GSK zmienka. Po správnosti mala teda tá posledná
veta znieť:“Spojenie štátu a
korporácií je jedným zo základných rysov Mussoliniho fašizmu, v ktorom
však korporácie poslúchajú štát a nie opačne (prinajmenšom podľa
oficiálnej fašistickej ideológie), takže súčasný stav povinného
očkovania na Slovensku možno označiť za horší než Mussoliniho fašizmus.”Ako iste pochopíte, nemôžem sa – čoby
človek s morálnou integritou – ospravedlniť za nepravdivosť niečoho, o
čom som presvedčený, že to je pravda, ba dokonca čoho pravdivosť viem
dobre doložiť (viď body 1. až 5. vyššie). Preto je Vami navrhnuté
ospravedlnenie pre mňa neprijateľné, čo som však ochotný prehodnotiť, ak
mi predložíte dôkazy o nepravdivosti aspoň jedného z vyššie uvedených
mojich tvrdení o GSK (1. až 5.).Potvrďte mi, prosím, prijatie tohto e-mailu. Za odpoveď vopred ďakuje


Ing. Marián FILLO

Zdroj: AC24.cz


To, že se jedná o Slovensko neznamená, že se nás to netýká!!!

aktualizace:
Čínské ministerstvo vnitra dnes
oznámilo, že zaměstnanci britské nadnárodní farmaceutické společnosti
GlaxoSmithKline (GSK) podpláceli lékaře a nemocnice, aby předepisovali
jejich léky.
Informovala o tom světová tisková agentura AP.
Ministerstvo uvedlo, že zaměstnanci firmy dávali zadarmo cesty lékařům, nemocnicím, nadacím a zdravotnickým organizacím.

 “Po prvním výslechu se podezřelí přiznali ke zločinům, a vyšetřování pokračuje,” uvádí se v krátkém prohlášení.

Společnost GlaxoSmithKline se zatím pro agenturu AP k obvinění nevyjádřila. Firma
již v předchozím období uvedla, že bude spolupracovat s policejními
vyšetřovateli, ale dodala, že neví, co přesně čínské úřady prověřují.

Firma v červnu oznámila, že už
vyšetřovala obvinění, podle kterého její prodejci v Číně podplácejí
lékaře, ale nenašla žádné důkazy o spáchání trestného činu.

Společnost dodala, že policejní vyšetřování může vycházet z informací od stejného anonymního zdroje.
zdroj: AC24.cz
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:57

To jsou tedy věci vážení co?
A kam až jsme v této slovanské zemi dospěli, že? Když se tu o současným, velmi sofistikovaným fašismu nesmí mluvit ve spojitosti s jeho nedávnou, tedy méně vymakanou formou. My totiž už dost dlouhou dobu nežijem v tom, čemu se honosně říká "právní stát". Nebo stále myslíte, že jo? Kolik z Vás má prostředky na dobrého právníka? Vždyť se tu jedná o desetitisíce korun účtovaných za hodinu. Základní právní úkony jsou cca 10x dražší, než v západní Evropě a platy obyčejných lidí v rozpětí 10 až 15 tis. Kč. A myslím, že i pan Fillo bude mít velký problém se z toho vysekat, pokud mu nepomůžem, co myslíte? Mně naprosto nezajímá, že někdo rozdělil, tenhle už i tehdy mrňavounký stát. Stejně jako bylo rozcupováno a rozhádáno slovanstvo jako celek. Když to pan Fillo projede, tak mám pocit, že to prošvihnem i my, co myslíte? M

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:57
Odpovědět  Anonymní

Je to az neuveritelne..znamena to ze si mozu robit co chcu kedze nemaju ziadnu konkurenciu.Horsie je ale ze vecsine ludi je to srdecne jedno..asi tam malo byt hned napisane i co tie vakciny obsahuju. ..Mailo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:57
Odpovědět  Anonymní

Mailo:
Ono je to s požehnáním státu, protože jinak by dozajista nemohla mít ta firma monopol. Stát nedovolí (pod zástěrkou různých nesplnitelných podmínek) vznik konkurence, protože by to znamenalo další množství lidí, kterým je třeba platit za …. (a v neposlední řadě i mlčení). Dá se tedy říci, že ona firma je výkonným prvkem státu(myšleno vlády a loutkovodičů této vlády), stejně jako je třeba policie, armáda aj. Takže pojem "firma" je zavádějící.
Většině lidí to není jedno, většina to totiž vůbec neví. A pak že nevědomost je sladká.